Extern salderen: omvorming familiebedrijven

Geert en Dieter Persyn baten als vader en zoon elk een site van hun zoogkoeienhouderij uit op twee verschillende locaties in Menen. 

De site van zoon Dieter is vergund voor 44 runderen, waarvan 14 runderen jonger dan 1 jaar en 30 andere runderen. De site van vader Geert heeft een vergunning voor 116 runderen, waarvan 30 runderen jonger dan 1 jaar, 25 runderen tussen 1 en 2 jaar, 21 melkkoeien en 40 andere runderen. De grootste werklast ligt dus op de site van Geert. Aangezien Geert stilletjes aan de arbeid wil afbouwen en veel taken ook te zwaar worden, zocht de familie naar een oplossing.

Verschillende opties werden afgewogen en uiteindelijk werd beslist om de dieren en bijhorende taken van de sites om te wisselen. Hierdoor verhuizen de zoogkoeien naar de site van Dieter, waar later ook de kalfjes verzorgd zullen worden. Eens de kalveren ouder zijn, wordt een deel verhuisd naar de site van Geert. Dit resulteert in een enorme verlichting van het werk voor Geert en zijn vrouw. 

Om de wissel te realiseren, was een nieuwe rundveestal op de site van Dieter noodzakelijk. DLV zorgde voor de vergunningsaanvraag van de stal en de 81 bijkomende runderen. 

Daarnaast werd er ook een globale reductie van 42,04 %  in ammoniakemissies uitgevoerd over de beide sites samen om de verzurende en vermestende impact van beide bedrijven op omliggende VEN/IVON-gebieden en Habitatrichtlijngebieden te reduceren.


In de huidige N-malaise is een uitbreiding in dieren en de nieuwbouw van een stal geen evidentie. In dit geval werd gebruik gemaakt van het zogenaamde extern salderen: emissies worden weggenomen op een bedrijf en aangewend om uit te breiden in dieren op een ander bedrijf. Deze verplaatsing mag echter op geen enkel SBZ- en VEN-gebied een nadelig effect hebben.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten