Uitbreiding naar gesloten varkensbedrijf

​Het bedrijf was oorspronkelijk een zeugenhouderij en werd uitgebreid tot een volledig gesloten varkensbedrijf door uitbreiding met vleesvarkensstallen. 

In de laatste fase werd er een mestverwerkingsinstallatie (techniek biologie) voorzien. ​De zeugenhouderij werd uitgebaat als natuurlijke persoon. Door de uitbreiding met vleesvarkens en de omvorming naar een gesloten bedrijf, werd ervoor geopteerd om een rechtspersoon op te richten. Deze staat enkel in voor de uitbating van de vleesvarkens. De natuurlijke persoon en de rechtspersoon werden ondergebracht in een samengestelde landbouwer zodat de beschikbare NER’s (Nutriënten Emissie Rechten) optimaal verdeeld en benut worden.

Nieuwe vleesvarkensstal

Voor de uitbreiding met vleesvarkens werd er een Milieu Effecten Rapport (MER), een bouwvergunnings- en milieuvergunningsaanvraag ingediend. Daarnaast was er een uitbreiding mits mestverwerking nodig om over voldoende NER’s te kunnen beschikken. Een correcte timing was heel belangrijk in dit dossier, om zo op het juiste moment de juiste hoeveelheid NER’s te hebben en de mestverwerkingsplicht haalbaar te maken over de verschillende jaren heen.

Op het landbouwbedrijf zijn er meer dan 2.500 varkens aanwezig. Peilputten om de grondwaterkwaliteit rond de stallen op te volgen, waren dus nodig. DLV maakte het voorstel op, plaatste en bemonsterde de peilputten en zorgde voor het wettelijk verplichte rapport.

Op het bedrijf was er een vergunde grondwaterwinning aanwezig. Deze werd hervergund. De overheid vroeg ook om de alternatieven voor diep grondwater te bekijken. DLV stelde de waterstudie op.

Biologische mestverwerking

In de laatste fase van het project werd er een uitbreiding aangevraagd voor een biologische mestverwerkingsinstallatie. Hiervoor werd er een nieuwe rechtspersoon opgericht. Ook de verwerking van digestaat zit mee in de vergunning.

Energie in de varkenshouderij

De varkenshouder vroeg om een energieaudit uit te voeren om zo te weten welke investeringen op zijn bedrijf rendabel zouden zijn.

In eerste instantie analyseerde DLV het elektriciteitscontract. Dit was voor verbetering vatbaar: een vernieuwd contract bespaart de varkenshouder 3.000 euro per jaar!

Daarna volgde een inventaris van de verbruikers op het bedrijf.

Resultaat energieaudit

De varkenshouder kan het meeste besparen door:

  • de warmteleidingen te isoleren

  • een nieuwe aardgasketel te plaatsen in plaats van deze op stookolie verder te gebruiken

  • een vernieuwd elektriciteitscontract

  • andere biggenlampen

  • het plaatsen van frequentieregelaars

Omdat de landbouwer uitbreidingsplannen had, bekeek DLV ook meteen welke investeringen daarvoor interessant zouden zijn. We bekeken de investering in een hoogrendementsaardgas- of stookolieketel, de plaatsing van een zonneboiler, warmteterugwinning uit stallucht via centrale afzuiging, een houtpelletkachel, een houtsnipperkachel. De houtsnipperkachel gaf het beste resultaat. Het bedrijf kan, in combinatie met de uitbreiding, jaarlijks 157.000 liter stookolie uitsparen. De terugverdientijd van de investering is daarmee slechts twee jaar! Dit kan door de goedkope brandstof (de houtsnippers), de ruimte die het bedrijf heeft om dit hout op te slaan en de constante warmtevraag van het bedrijf waardoor de houtkachel voldoende uren kan draaien.

Milieuopvolging

De mestbankaangifte voor het landbouwernummer, de mestverwerkingsinstallatie, de VMM-wateraangifte, het Integraal Milieu Jaar Verslag (IMJV), al deze zaken neemt DLV voor zijn rekening. DLV is er ook extern milieucoördinator, een verplichting uit de milieuvergunning. Bij controle doen we vooraf een volledige screening van de bijzondere, sectorale en algemene milieuvergunningsvoorwaarden.

De mestverwerkingsinstallatie wordt van A tot Z opgevolgd door DLV. Het gaat dan om de mestbalans, de mestoverdrachten van landbouwernummer naar verwerkingsnummer, het massaprotocol en de mestverwerkingscertificaten (MVC’s).

Voor de afzet van de dikke fractie begeleiden we de landbouwer naar mogelijke afzetkanalen zoals de Vlaamse composteerders of rechtstreekse export naar erkende installaties in het buitenland. Er wordt nog bekeken of een opslag van dikke fractie interessant is.

Toekomstplannen

De landbouwer denkt eraan zijn mestverwerkingsinstallatie uit te breiden. DLV maakte het financieel plan op voor de bank. Er werd een volledige screening gedaan van de vergunde toestand en een toetsing aan de instandhoudingsdoelstellingen (IHD). Zo wordt er een correcte inschatting gemaakt van de invloed die dit bedrijf heeft op nabijgelegen Habitats. Dit geeft uiteraard bestaanszekerheid voor de toekomst.

DEEL DIT BERICHT:

Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten