Passende beoordeling

Een passende beoordeling is het rapport dat men dient op te stellen wanneer een bedrijf een mogelijke impact heeft op de Europees beschermde speciale beschermingszones. Dit betreffen de zogenaamde habitat- en vogelrichtlijngebieden. Het rapport wordt in acht genomen bij het toekennen van de vergunning, en dient uit te sluiten dat zich significante effecten voordoen ter hoogte van de speciale beschermingszones.

M.b.t. veehouderijen betreft het met name de emissie van ammoniak door het stallen van dieren die voor een potentiële impact kan zorgen, zeker indien de speciale beschermingszones in de nabije omgeving zijn gesitueerd. Overmatige aanvoer van stikstof kan nl. leiden tot een ongewenste degradatie van de natuurwaarden.

DLV heeft ruime ervaring in het opstellen van passende beoordelingen en bekijkt samen met jou hoe we het effect op de natuurgebieden zo efficiënt mogelijk kunnen minimaliseren.

Naast de Europees beschermde gebieden bestaat in Vlaanderen ook nog het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk). Dit betreft een uitgestrekt Vlaams netwerk van natuurgebieden die eveneens gevrijwaard dienen te worden van een significante impact op de biodiversiteit. De effecten worden beschreven in de (verscherpte) natuurtoets. Ook hier kunnen we je bijstaan voor de opmaak van een dergelijk rapport.


Recente projecten voor Land- en tuinbouwers

Onze doelgroepen