NER

Nutriëntenemissierechten ofwel de NER’s zijn individuele en verhandelbare rechten die bepalen hoeveel dieren men op een bedrijf mag houden. In de paardenhouderij zijn deze NER’s verplicht van zodra je meer dan 14 paarden hebt. Heb je minder dan 14 paarden, dan geniet je van een vrijstelling. Heb je meer dan 14 paarden dan moet je over NER’s beschikken.

De berekening van deze NER’s gebeurt aan de hand van de mestproductie van je paarden en eventueel andere aanwezige dieren. De grens werd vastgesteld op 300kg fosfaat. Voor volwassen paarden (200-600 kg) bedraagt de gemiddelde mestproductie 21 kg P205 per jaar en per dier. Via deze berekening komen we op een richtgrens van 14 paarden. 

Van zodra je deze grens bereikt, moet je per dier een aantal NER’s  voorzien. Het verkrijgen van deze NER’s gebeurt door aankoop van de rechten van een andere landbouwer of paardenhouder. Het zijn aldus rechten die je kan overnemen van iemand. Nieuwe NER’s worden slechts uitzonderlijk toegekend, bijvoorbeeld aan de hand van een bewezen efficiënte mestverwerking.


Recente projecten voor Paardenhouders

Onze doelgroepen