Wijzigingen voorwaarden vergroeningspremie


Indien uw bedrijf meer dan 15 ha bouwland heeft, dan moet bijna steeds een deel van het areaal ingericht worden als ecologisch aandachtsgebied (EAG). In tegenstelling tot eerdere berichten zal het aan te leggen areaal EAG in 2018 niet stijgen naar 7%, maar op 5% blijven. Vanaf dit jaar worden er wel een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de voorwaarden van EAG, onder andere aan de types groenbedekkers, stikfstofbindende gewassen en bufferstroken (1-meter teeltvrije zone) + akkerranden.

EAG groenbedekkers

Er zijn nieuwe aanhoudingsperiodes voor de groenbedekkers:

Concreet verlaat de uiterlijke inzaaidatum van groenbedekkers met één maand voor de Zandleemstreek en andere streken, maar vervroegt deze datum voor de Polders en Duinen. Voor de Leemstreek is er geen gewijzigde uiterlijke inzaaidatum.

Verder kunnen voortaan vlinderbloemigen in onderzaai ook aangegeven worden als groenbedekker (teeltcode 661).

EAG bufferstrook + akkerranden

De 1 meter teeltvrije zone kan mee opgenomen worden als EAG. Hiervoor is de omzettingsfactor 1 en de wegingsfactor 1,5. Dus bv. 100 m langs een waterloop geeft 150 m² EAG.

Akkerranden mogen meer dan 20m breed zijn, maar tellen maar voor max. 20m breedte mee als EAG.

De 1m teeltvrije zones zullen op de verzamelaanvraag op het e-loket automatisch aangeduid worden als potentieel ecologisch aandachtsgebied. De landbouwer kan deze vervolgens activeren. De 1m teeltvrije zone mag niet afgesplitst worden van de rest van het perceel in de verzamelaanvraag. De bemestingsnormen en de betalingsrechten blijven wel gelden voor de volledige oppervlakte van het aangegeven perceel. Teeltvrije bufferstroken van meer dan 1m dienen wel apart ingetekend te worden op het e-loket en aangegeven te worden als akkerrand. Uiteraard gelden dan de voorwaarden van de EAG akkerrand.

EAG stikstofbindende gewassen

De wegingsfactor voor stikstofbindende gewassen wordt 1 in plaats van 0,7. Bv. 1 ha luzerne geeft 1 ha EAG.

Een mengsel van stikstofbindende en niet-stikstofbindende gewassen wordt toegelaten, indien het stikfstofbindende gewas overheersend aanwezig blijft tijdens de aanhoudingsperiode. Er is met andere woorden geen wettelijke minimale zaaidichtheid. Het is het resultaat op het veld dat van belang is.

Er geldt een algemeen verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, dus ook zaadontsmettingsmiddelen  zijn niet meer toegelaten.

EAG bosranden

Bosranden met productie zullen voortaan minimum 1m breed moeten zijn in plaats van 5m. Op deze 1m-zone geldt  een verbod op gewasbeschermingsmiddelen.

EAG landschapselementen

Heggen kunnen voortaan aangegeven worden als EAG (teeltcode 4 “houtkanten/heggen”).

Ook bomenrijen kunnen worden aangegeven (nieuwe teeltcode 10).

Deze landschapselementen dienen ingetekend te worden als apart perceel in de verzamelaanvraag.

Terug naar het overzicht

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?