Nieuws

Registreer je voor gebruikersgroep Waterketen

18-11-2019

Om de interactie tussen de partijen te ondersteunen, starten we binnen het project een GEBRUIKERSGROEP. Aan deze gebruikersgroep kan iedereen deelnemen die in contact komt met de materie en de resultaten graag uit eerste hand krijgt. Ook kan er vanuit de Gebruikersgroep mee sturing gegeven worden aan het Waterketen-project.

Toekomstig verbod koelinstallaties met koelmiddelen met GWP ≥ 2500

25-10-2019

Koelinstallaties met zwaardere koelgassen worden vandaag de dag al geweerd in de industrie, en binnen enkele jaren zullen deze ook uit dienst moeten worden genomen in de landbouw. Wat moet je weten als je beschikt over zo’n koelinstallatie?

Nieuwigheden VLIF-wetgeving

23-10-2019

Vanaf 1 oktober 2019 zijn er enkele nieuwigheden in de VLIF-wetgeving. Zo heeft het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) de lijst van investeringscodes aangepast, is er hogere steun mogelijk voor bovengemiddelde klimaatinvesteringen en is het minimale investeringsbedrag gedaald naar 5.000 euro per aanvraag.

Premie voor produceren vleeskalveren

22-10-2019

Elke actieve landbouwer die op 1 januari 2020 over een door het FAVV erkende vleeskalverhouderij beschikt, kan instappen in de premieregeling van vleeskalveren. Nog t.e.m. 15 december 2019 kan je je deelnameverklaring voor 2020 bevestigen via het e-loket (Deelname premie voor het produceren van vleeskalveren 2020).

Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2020

22-10-2019

Een actieve landbouwer die over minstens 20 premierechten voor zoogkoeien beschikt op 1 januari 2020, kan instappen in de zoogkoeienpremie 2020. Hiervoor moet tijdig een deelnameverklaring ingediend worden. Verder kunnen dit jaar opnieuw, onder bepaald voorwaarden, premierechten overgedragen en aangevraagd worden uit de reserve.

Aanvragen nieuwe agromilieuverbintenissen mogelijk tot uiterlijk 30 november 2019

22-10-2019

Landbouwers die in 2020 een nieuwe agromilieuverbintenis van het Departement Landbouw en Visserij willen starten kunnen een aanvraag indienen via het e-loket tussen 1 oktober en 30 november 2019.

Nieuwe vergunningsplicht voor dierenasiels

09-10-2019

In het verleden hadden opvangcentra, asielen of kinderboerderijen vaak geen omgevingsvergunning nodig om de activiteiten uit te voeren. Sinds 1 oktober 2019 is daar echter verandering in gekomen. Met de officiële start van de VLAREM-trein 2017, werd de rubriek ‘het houden van dieren in een publiek toegankelijke inrichting’ toegevoegd aan de rubriekenlijst.

Grondwaterwinning in de paardensector

27-09-2019

Door de aanhoudende droogte tijdens de zomerperiode wordt het opvangen van hemelwater en het op zoek gaan naar alternatieven als maar belangrijker. Ook in de paardensector is het van groot belang om voldoende water ter beschikking te hebben, onder andere als drinkwater voor de dieren. 

De stalling voor weidedieren onder de loep

27-09-2019

Sinds 1 januari 2018 is de nieuwe regelgeving voor de “stalling van weidedieren” in werking getreden. Intussen zijn we anderhalf jaar verder en kunnen we de toepassing van dit artikel verder gaan evalueren.

Verlagen de subsidies voor aardgas-WWK in 2020?

24-09-2019

De bandingfactor voor WKK-installaties daalt al enkele jaren op rij. Uit het nieuwe ontwerprapport van het Vlaams Energieagentschap (VEA) blijkt dat ook in 2020 de subsidies voor fossiele WKK significant verder dalen.   

Brede weersverzekering

24-09-2019

Vanaf 2020 wordt de tussenkomst van het rampenfonds bij een landbouwramp afgebouwd. Tegelijkertijd wordt het mogelijk om een brede weersverzekering af te sluiten met een premiesubsidie van de Vlaamse overheid. Met een brede weersverzekering kan je openluchtteelten bij een private verzekeraar verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme of ongunstige weersomstandigheden. 

Opslag compost nu ook vergunningsplichtig

23-09-2019

Sla je compost op of ben je dit in de toekomst nog van plan? Of heb je een opslag van spuiwater van een biologische luchtwasser? Hou dan rekening met de verandering die van start gaat op 1 oktober 2019. Vanaf die dag ben je verplicht om voor deze opslagen een vergunning aan te vragen. 

Uitzonderlijk vervoer

23-09-2019

Op heel wat plaatsen is men opnieuw van start gegaan met de oogst, wat wil zeggen dat de zware machines terug van stal gehaald worden. Bij het gebruik van deze machines kijk je beter je vergunning nog eens na.
 

Meldingen nitraatmeldpunt uiterlijk tegen 30 september

23-09-2019

Jaarlijks worden er door de VLM verschillende percelen aangeduid ter controle van het nitraatresidu. Op 19 september 2019 heeft de mestbank de landbouwers persoonlijk geïnformeerd indien er percelen bemonsterd moeten worden in het kader van de nitraatresidumetingen. 

Groenbedekkers en vanggewassen

20-09-2019

Indien je groenbedekkers inzaait in het kader van de vergroeningsverplichtingen voor ecologisch aandachtsgebied (EAG), moet je rekening houden met de uiterlijke inzaaidata. In de meeste landbouwstreken is dit 31 oktober. Voor de Leemsteek is de uiterste datum bepaald op 30 september, voor Polders en Duinen was dit 19 augustus. Nieuw dit jaar is dat in functie van MAP 6 een heel aantal landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3 (oranje en rode gebieden) voor 15 oktober verplicht een vanggewas dient in te zaaien. Beide verplichtingen kunnen gecombineerd worden.

Bedrijfsbezoek jonge starters 2019

19-09-2019

Elk jaar organiseert DLV een infomoment gekoppeld aan een bedrijfsbezoek voor jonge landbouwers en studenten die eraan denken om in de toekomst een bedrijf over te nemen of uit de grond te stampen. 

Inforonde MTC najaar 2019

18-09-2019

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de MTC opnieuw enkele infomomenten om potentiële leden in te lichten over de voordelen van de termijnmarkten. 

Inforondes 2019-2020

05-09-2019

Zoals elk jaar organiseren de DLV accountants samen met de adviseurs van DLV een reeks avondvergaderingen in heel Vlaanderen. De DLV-accountants en adviseurs zorgen ervoor dat de landbouwer zich kan focussen op zijn bedrijfsactiviteiten. Onze kennis en ervaring delen we graag met jullie aan de hand van enkele korte, concrete vragen en voorbeelden uit de praktijk. Zo ben je weer mee, en kan je de avond gezellig afsluiten met een babbel en een drankje!

Landbouwers kunnen rekenen op droogtemaatregelen

21-08-2019

Door de weersomstandigheden van de afgelopen zomers, kampen heel wat landbouwers met een tekort aan ruwvoeder. Om de landbouwers de nodige ondersteuning te bieden, neemt de Europese Commissie een reeks maatregelen.

Andere meststoffen worden meldings- en vergunningsplichtig

08-08-2019

Voor alle producten die als meststof of bodemverbeterend middel worden toegepast, en die we niet beschouwen als dierlijke mest of kunstmest, veranderen in oktober de meldingsplicht en vergunningsplicht. Onder andere de opslag van compost en spuiwater van een biologische luchtwasser op het bedrijf valt hieronder. Het is belangrijk om na te gaan of je opslag aan de juiste voorwaarden voldoet.

14 juli: eerstvolgende deadline in MAP 6

19-06-2019

Vorige week stuurde de Mestbank een e-mail naar alle landbouwers met informatie over MAP 6. Daarnaast worden binnenkort ook verschillende infosessies georganiseerd. Maar wacht niet om je te informeren! MAP 6 stelt namelijk meteen de deadline van 14 juli om bepaalde zaken te melden bij de Mestbank. Het gaat hierbij om de bevestiging van de derogatieaanvraag, het indienen van een vanggewasovereenkomst (verlengd tot 31 augustus!), de melding van toepassing alternatieve maatregelen, het intrekken van een reeds verkregen geldige vrijstelling of het aanvragen van een vrijstelling voor 2020.

We overlopen hier alles even stap voor stap.

Planologisch attest voor tuincentra

17-06-2019

Wens je als tuincentrum uit te breiden, maar ben je gelegen in agrarisch gebied? Sinds 1 januari 2018 is het mogelijk om als historisch gegroeid tuincentrum in agrarisch gebied je bedrijf door middel van een planologisch attest zone-eigen te maken en uit te breiden.

Subsidies voor WKK-installatie pak lager vanaf 2020

14-06-2019


De Vlaamse overheid stimuleert groene energie en warmte-krachtbesparing via certificaten. Deze steunregel verandert echter binnenkort waardoor je nieuw project minder of helemaal geen subsidies meer zal ontvangen. Daarom is het belangrijk om nog voor het wijzigen van de maatregel je aanvraagdossier in te dienen.

 

Periodieke onderzoeksplicht OVAM

13-06-2019

De periodieke onderzoeksplicht geldt voor zelfstandigen of ondernemingen die mogelijk bodemvervuilende activiteiten uitvoeren. Hierdoor ben je verplicht voor een bepaalde datum een oriënterend bodemonderzoek, vervolgens ook periodiek, uit te voeren.

MAP6: wat met de uitrijregeling? Een handig overzicht!

07-06-2019

Nu het nieuwe mestactieplan van start is gegaan, zijn ook de voorwaarden om mest uit te rijden gewijzigd. Om het jou gemakkelijker te maken, heeft DLV opnieuw een poster opgesteld waarop de deadlines en wetgeving over de uitrijregeling worden samengevat.

Het weidebeheer als startpunt voor het verduurzamen van de paardensector

27-05-2019

“Goed weidebeheer” – wat is dat juist? En hoe kan de hele sector daardoor verduurzamen?

Je paard in een natuurlijk landschap

27-05-2019

Door het transformeren van een klassieke paardenweide naar een gezonde weide, doe je niet alleen je paarden een groot plezier. Het diversifiëren van het grasland en het aanbrengen van natuurlijke structuren zorgt voor een gezonde en aantrekkelijke omgeving voor zowel paard als mens. 

MAP 6: Wijzigingen ten opzichte van MAP 5 voor paardenhouders

24-05-2019

Zoals je misschien al hebt vernomen, werd MAP 6 recent definitief goedgekeurd door het Vlaams Parlement. MAP staat voor MestActiePlan. Hierin is alle wetgeving vervat met als doel de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren en zo de waterkwaliteit te verbeteren, zoals verplichtingen met betrekking tot mestbankaangifte, mestvervoer,  uitrijregeling, enz. Deze wetgeving is ook voor vele paardenhouders van toepassing. Ten opzichte van MAP 5 zijn er verschillende zaken veranderd. Hieronder vind je een overzicht van de wijzigingen die van belang zijn voor de paardensector.

NER-verplichting voor paardenhouders

24-05-2019

In het bezit zijn van NER’s ofwel nutriëntenemissierechten is voor veel paardenhouders verplicht . Toch zien we in de praktijk dat velen hiertegen zondigen. Nochtans is de aankoop van NER’s een eenmalige en relatief kleine kost. Hieronder beschrijven we summier wat NER’s zijn en wanneer deze van toepassing zijn.

Het nieuwe mestactieplan goedgekeurd: MAP6 in een notendop

24-05-2019

Over het nieuwe mestactieplan is al heel wat te doen geweest. Waar eerst de ambitie was om deze te publiceren aan het begin van het nieuwe jaar, was het nog lang wachten op de goedkeuring door het Vlaams Parlement. Op 22 mei werd het 6de Mestactieplan uiteindelijk definitief goedgekeurd. Tijdens het openbaar onderzoek van MAP6 werd al snel duidelijk dat het nieuwe mestactieplan heel wat verstrengingen bevat in vergelijking met het huidige. Het verkrijgen van een politiek akkoord ging daarbovenop nog eens gepaard met extra maatregelen.

Verduurzaming in de landbouw

07-05-2019

Het sluiten van de kringlopen, overstappen van een lineaire naar een circulaire economie, … Het komt steeds vaker terug in de media, in de politieke standpunten en de mening van de man in de straat. Iedereen zal er in mee moeten – alle sectoren, inclusief de primaire sector: onze landbouw.

Bezwaar indienen bedrijfsstatus mogelijk t.e.m. 20 mei

29-04-2019


Sinds 19 april kunnen land- en tuinbouwbedrijven hun bedrijfsstatus voor 2019 terugvinden op het Mestbankloket. De bedrijfsstatus geeft aan of je een focus of niet-focusbedrijf bent en of er extra maatregelen opgelegd zijn voor je bedrijf.

In afwachting tot het nieuwe mestactieplan

26-04-2019

De afgelopen maanden werd er al vaak gespeculeerd en gedebatteerd over het nieuwe mestactieplan. Waar eerst de ambitie was om deze te publiceren aan het begin van het nieuwe jaar, is het nu wachten tot de goedkeuring van het Vlaamse Parlement.

VLIF selectie eerste kwartaal 2019

24-04-2019

De ingediende investeringsdossiers van het eerste kwartaal zijn begin april aan de selectie getoetst. In tegenstelling tot de voorbije jaren –waarbij het eerste kwartaal meestal niet de meest gunstige selectie kende– is de selectie voor de meeste landbouwers positief tot zeer positief uitgevallen.

Nieuwe Europese meststoffenwetgeving zit in laatste fase voor publicatie

03-04-2019

Vorige week heeft het Europese Parlement de nieuwe Europese meststoffenwetgeving goedgekeurd. Na zowat twee jaar intensief onderhandelen, zit de nieuwe wetgeving zo in zijn laatste fase. De finale versie zou binnen de drie maanden gepubliceerd worden; 30 dagen later gaat deze in voege. Echter zal de toepassing ervan pas drie jaar later starten. Bedrijven krijgen dus de tijd om zich in orde te stellen met deze nieuwe wetgeving en het CE-label voor hun bemestende producten aan te vragen.

Subsidiecall kleine en middelgrote windturbines

22-03-2019

De Vlaamse overheid lanceert een tweede call voor investeringssteun voor kleine en middelgrote windturbines. De overheid wil bedrijven namelijk helpen bij het bouwen van kleine windmolens, zodat ze zelf de groene stroom kunnen produceren die nodig is voor hun activiteiten. 

Decreet voet- en buurtwegen in de pijplijn?

22-03-2019

Na jarenlange onderhandelingen is het decreet gemeentewegen eindelijk ingediend. Met deze update wil men de problemen met oude buurt- en voetwegen van de kaart vegen, met specifieke belangstelling voor twee doelen: een duidelijke bevoegdheidsverdeling en een afstemming met het ruimtelijk beleid.

Getroffen door de Afrikaanse varkenspest? Vraag een tijdelijke VLIF-waarborg aan voor 1 juni 2019

19-03-2019

Voor bedrijven die getroffen werden door de Afrikaanse varkenspest en hierdoor kampen met liquiditeitstekorten, heeft het Departement Landbouw & Visserij via het VLIF een tijdelijke waarborgregeling uitgewerkt. Getroffen varkenshouders kunnen deze tijdelijke VLIF-waarborg aanvragen  t.e.m. 31 mei 2019.

Aanmeldingsperiode Milk Trading Company 2019 loopt af op 1 april

19-03-2019

De voorbije maanden en weken hebben we veel melkveehouders ontmoet op één van de vele infomomenten rond de MTC. Zowel in Vlaanderen als Nederland, waar de MTC ook sinds 28 februari 2019 officieel van start is gegaan, bleek de interesse groot in de werking van de termijnmarkt zuivel en van de MTC.

Verzamelaanvraag 2019

22-02-2019

De voorbereiding van de verzamelaanvraag met de bijhorende fotoplannen valt eerstdaags bij alle land- en tuinbouwers weer in de bus. Ten laatste op 21 april 2019 dient deze aanvraag elektronisch ingediend te zijn via het e-loket.

Aangifte integraal milieujaarverslag (IMJV)

20-02-2019

Het IMJV maakt deel uit van de voorjaarsadministratie voor landbouwbedrijven. Alle GPBV-bedrijven (meer dan 2000 vleesvarkens > 30 kg, 750 zeugen of 40.000 kippen) dienen jaarlijks een IMJV-aangifte in te dienen tegen ten laatste 14 maart. Daarnaast maakt OVAM jaarlijks een steekproef op met bedrijven die eveneens een aangifte moeten indienen. 

Ophaalactie asbest in de Kempen

19-02-2019

Om de aanwezigheid van asbest in en rond gebouwen af te bouwen, slaan de Kempense gemeenten, OVAM en IOK Afvalbeheer de handen in elkaar.

Deadline tegemoetkomingsaanvraag erkende landbouwramp: 28 februari 2019!

15-02-2019

De droogte van afgelopen zomer trof heel wat landbouwers. Dankzij de erkende landbouwramp, kunnen zij een vergoeding ontvangen om de geleden schade (deels) te dekken. Het ondertekende PV bij de gemeente is niet voldoende: er dient daarnaast ook een apart aanvraagformulier ingediend te worden. 

Overgangsperiode naar nieuwe MAP 6

28-01-2019

MAP 6 werd eind 2018 goedgekeurd door de Europese Commissie. Momenteel is het openbaar onderzoek van het milieueffectenrapport lopende en kan de overheid starten met de implementatie in de Vlaamse wetgeving. Zolang deze vertaling nog niet gebeurd is blijft MAP 5 in voege. 

Nieuwe VLIF investeringscodes

28-01-2019

Sinds 1/01/2019 is er een nieuwe investeringslijst beschikbaar met alle mogelijke investeringen die in aanmerking komen voor VLIF steun. De overheid heeft deze lijst transparanter en overzichtelijker gemaakt, en met meer duiding bij de omschrijving van de investering.

Overzicht VLIF 2018

28-01-2019

Tijdens de voorbije jaren bleek ieder jaar weer dat het derde kwartaal (juli tot september) hét kwartaal bij uitstek was om steun aan te vragen, en dus de hoogste selectiekansen had. Dit was vooral van belang voor de investeringen in de 15% steungroep, aangezien de investeringen in de 30% steungroep tot op heden altijd en voor iedereen geselecteerd werden. In 2018 is deze “zekerheid“ op de beste selectievoorwaarden niet langer een zekerheid.

VLIF innovatiesteun: oproep tot 31/01/2019

28-01-2019

Vanuit de overheid wordt er ook dit jaar weer sterk ingezet op innovatie in land- en tuinbouw. Heb je een innovatief idee, dat momenteel nog niet in de VLIF lijst opgenomen is, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen, zodat we samen werk kunnen maken van een innovatie project.

Versoepeling regels directe lijnen voor elektriciteit

09-01-2019

Op 16 november 2018 heeft het Vlaams Parlement de nieuwe regeling betreffende de directe lijnen (elektriciteit) en directe leidingen (aardgas) goedgekeurd. Deze decreetswijziging is effectief ingegaan op 1 januari 2019.

Ontwerp MER MAP6

07-01-2019

Op 24 december werd het openbaar onderzoek over MAP 6 gestart. Dit loopt nog tot 21 februari. Hierbij werd een ontwerp-MER gepubliceerd, waarin onderstaande zaken beschreven staan.

Let hierbij wel op dat dit nog volledig onder voorbehoud is en dus nog niet definitief werd goedgekeurd.

Mestbank- en wateraangifte in 2019

07-01-2019

Moet jij binnenkort ook een mestbank- of wateraangifte doen? Dan hou je best rekening met onderstaande deadlines. 

Heb ik genoeg mest verwerkt dit jaar?

22-11-2018

Het einde van 2018 nadert razend snel. Hoog tijd om je mestbalans na te kijken, mocht dit nog niet gebeurd zijn.

Omzendbrief gebruik van vaste fractie mest als ligbedstrooisel

19-11-2018

Op 5/11/2018 werd na overleg tussen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, het FAVV en de Gewesten een omzendbrief opgesteld over het gebruik van de vaste fractie van drijfmest als ligbedstrooisel.

Gebruikers biociden gesloten circuit dienen zich te registreren tegen uiterlijk 31 december 2018

15-11-2018

Alle gebruikers van biociden van het gesloten circuit zijn verplicht zich tegen het einde van het jaar te registreren als gebruiker. Doe je dit niet, zal je op termijn geen professionele producten meer kunnen aankopen.  

Wat met de droogteschade?

15-11-2018

Het besluit van de Vlaamse Regering rond de erkeninning van de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer, werd op 7 november gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Je kan nu dus een tegemoetkomingsaanvraag indienen voor de geleden schade.  Dit kan uiterlijk tot 28 februari 2019. Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer aanvaard. De ingediende tegemoetkomingsaanvragen zullen in volgorde van ontvangst behandeld worden.

BLOG: Geen vergunning in de paardenhouderij? Let op voor mogelijke sancties!

24-10-2018

Als paardenhouder denk je niet meteen aan vergunningen. Je kent vast ook iemand die een stal heeft geplaatst zonder vergunning. Misschien denk je wel dat het nooit zal uitkomen dat je geen vergunning hebt aangevraagd… Toch heb je in veel gevallen een vergunning nodig. Daarbovenop zijn de sancties bij niet-naleving van de regelgeving inzake vergunningen niet mild.

Deadline en voorwaarden premie vleeskalveren

23-10-2018

Nog t.e.m. 17 december kan je terecht op het e-loket van Departement Landbouw en Visserij om je deelnameverklaring  voor 2019 te bevestigen via het e-loket (Deelname premie voor het produceren van vleeskalveren). Elke actieve landbouwer die op 1 januari 2019 over een door het FAVV erkende vleeskalverhouderij beschikt, kan instappen in de premieregeling.

Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2019

23-10-2018

Om deel te nemen aan het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij in 2019, moet je als landbouwer de deelnameverklaring registreren via het e-loket. Je hebt hiervoor de tijd tot 17 december 2018. Enkel actieve landbouwers die op 1 januari 2019 20 of meer premierechten hebben, kunnen hun deelname voor 2019 bevestigen.

Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse

23-10-2018

In MAP 5, en wellicht ook in MAP 6, zal de fosfaatbemestingsnorm afhankelijk zijn van de fosfaatklasse waarin uw perceel is ingedeeld. Er zijn 4 verschillende klassen afhankelijk van het gehalte plantbeschikbaar fosfaat in de bodem.

Aanvragen nieuwe agromilieuverbintenissen: mogelijk tot 30 november 2018

23-10-2018

Het huidige Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) verleent jaarlijks subsidies aan actieve landbouwers die milieuvriendelijke maatregelen uitvoeren gedurende een periode van 5 jaar. Wil je in 2019 een nieuwe agromilieuverbintenis starten of je lopende verbintenis verhogen? Dan moet je deze aanvragen uiterlijk op 30 november 2018, dat kan via het e-loket.

Verbrekingsvergoeding

23-10-2018

Wens je een nieuwe elektriciteitsleverancier te kiezen, bekijk dan eerst je huidig contract. Door je huidig contract correct op te zeggen, vermijd je eenvoudig een verbrekingsvergoeding.  Deze kosten kunnen immers hoog oplopen en zijn makkelijk te vermijden. Hieronder lees je hoe dit werkt

VLIF-Steun voor bioveiligheidsinvesteringen in varkensbedrijven

27-09-2018


Sinds een 14-tal dagen wordt de Vlaamse varkenssector geconfronteerd met een acute dreiging van verspreiding van het extreem besmettelijke Afrikaanse varkenspest – virus vanuit de everzwijnenpopulatie in het Zuid-Oosten van België. Vlaamse varkensbedrijven die bioveiligheidsmaatregelen willen nemen, zoals het aanbrengen van dubbele omheiningen, wildroosters, … kunnen uiterlijk op 30 september 2018 intekenen via het e-loket om hiervoor 30% VLIF-steun aan te vragen.
 

Nitraatresiducampagne 2018

27-09-2018

Op 17/09/2018 werden op het mestbankloket de percelen bekendgemaakt waarop in de periode van 1 oktober 2018 t.e.m. 15 november 2018 een nitraatresidubepaling dient te gebeuren.

Vergunning energieproducten

27-09-2018

Elke land- en tuinbouwer kan een korting krijgen op de accijnzen voor de aankoop van brandstoffen en elektriciteit. Hiervoor dient de ondernemer te beschikken over een vergunning energieproducten (vroeger “het contingent mazout“). Deze vergunning kan aangevraagd worden op basis van de aangetoonde landbouwactiviteiten.

Versoepelingen bij gebruik groenbedekkers als EAG

27-09-2018

Naar aanleiding van de droogteperikelen van afgelopen zomer zijn er een aantal versoepelingen bij het gebruik van groenbedekkers als EAG (bestemd voor begrazing of ruwvoederproductie), zoals aanhoudingsperiodes en zaaidichtheden. 

Deadline inzaaien groenbedekkers

27-09-2018

Wie groenbedekkers inzaait in het kader van ecologisch aandachtsgebied (EAG), moet rekening houden met de uiterlijke inzaaidata. In de meeste landbouwstreken is de uiterste inzaaidatum 31 oktober. Wijzigingen dienen tijdig in de verzamelaanvraag aangepast te worden. 

Aandachtspunten 1 meter teeltvrije zone

26-09-2018

Met het inzaaien van wintergranen voor de deur, herhalen we graag nog even de aandachtspunten met betrekking tot de 1 meter teeltvrije zone.

Jonge starters 2018

19-09-2018

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert DLV een infomoment voor jonge landbouwers, gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. Onze adviseurs vertellen je alles wat je moet weten voor de opstart of overname van een bedrijf. 

Exergie is de nieuwe speler binnen de bedrijvengroep United Experts

17-09-2018

Het kennisnetwerk van United Experts breidt uit met de komst van Exergie, een samenwerking tussen de energieconsulenten van Profex en Egeon. Zowel ondernemers, zoals de lokale beenhouwer, als industriële sites kunnen een beroep doen op deze expertises. Maar ook zorginstellingen, gebouwbeheerders en overheden halen winst uit het energie-advies van Exergie.

Bevraging randvoorwaarden erosiebestrijding

11-09-2018

Het Departement Landbouw & Visserij heeft een bevraging gelanceerd rond de randvoorwaarden erosiebestrijding. Op het e-loket kun je als landbouwer nog tot 1 december 2018 deelnemen aan deze bevraging. Hiermee wil men nagaan of de maatregelpakketten voldoende flexibiliteit bieden en of ze het beoogde erosiebestrijdend effect opleveren. 

Plan-MER MAP 6

04-09-2018

In het kader van de Europese MER-richtlijn werd recent een plan-MER opgesteld voor het ontwerp-mestactieprogramma voor de periode 2019-2022 (MAP 6). Uit dit document kunnen we al volgende zaken toelichten:

Droogte van afgelopen lente en zomer uitzonderlijk

04-09-2018

Op vraag van Joke Schauvliege, de minister van Landbouw, heeft het KMI de extreem droge periode in de lente en zomer van 2018 onderzocht op zijn uitzonderlijkheid. De analyse van het KMI, op basis van een terugkeerperiode van twintig jaar, toont aan dat voor heel Vlaanderen de droogte in de lente en zomer van 2018 uitzonderlijk was.

BLOG: De vergunning voor kleinhandelsactiviteiten

31-08-2018

Eén van de vele wettelijke verplichtingen waar je aan dient te voldoen bij de opstart van een kleinhandelszaak, kan de aanvraag van een vergunning voor kleinhandelsactiviteiten zijn. Deze vindt zijn oorsprong in de wet op de handelsvestigingen van 13 augustus 2004, ook wel de ‘Ikea-wet’ genoemd. Vanaf 1 januari 2018 wordt dit, in het kader van het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid, geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

Inzamelingsactie silobanden

30-08-2018

De OVAM en Recytyre, het beheersorganisme voor afvalbanden, sloegen samen met de Boerenbond en ABS de handen in elkaar om de overvloed aan silobanden weg te werken. Dankzij de actie kun je als landbouwer gesubsidieerd worden voor de inzameling en verwerking van je silobanden. Daarnaast kun je beschadigde banden op een legale wijze ruilen, deze ruil wordt niet gesubsidieerd.

Vergunning uitzonderlijk vervoer

30-08-2018

De oogst is op heel wat plaatsen weer gestart, dus worden zware machines opnieuw van stal gehaald. Vanaf een breedte groter dan 2,5 meter dient men over een vergunning uitzonderlijk vervoer te beschikken om reglementair op de openbare weg te rijden.

KMI bestempelt droogte als uitzonderlijk

29-08-2018

De KMI heeft de droogte van de afgelopen maanden bestempeld als uitzonderijk. Hiermee is aan één van de voorwaarden voldaan om de droogte te erkennen als landbouwramp.
 

Verplichte registratie als gebruiker van biociden

29-08-2018

Gebruikers van biociden van het gesloten circuit dienen zich tegen 31 december 2018 te registreren als gebruiker. Dit kan via het online registratiesysteem op de website van de federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. Deze registratie moet ook elk jaar herbevestigd worden.

Uiterste inzaaidatum vanggewassen verlengd tot 10 september

28-08-2018

De droogte van de voorbije maanden heeft impact gehad op de kwaliteit van de grond. Ondanks de neerslag van de afgelopen weken, zijn diepe grondbewerkingen nog niet goed mogelijk. Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege, heeft daarom de uiterste inzaaidatum voor vanggewassen en specifieke teelten verlengd tot 10 september.

Gevolgen voor uitbetalingen

24-08-2018

De Europese Commissie heeft op 2 augustus 2018 beslist dat de lidstaten hun landbouwers hogere voorschotten mogen uitbetalen: tot 70% voor de rechtstreekse betalingen en tot 85% voor betalingen in het kader van het plattelandsontwikkelingsbeleid.

Gevolgen steunmaatregelen biolandbouwers

24-08-2018

Door de droogte tijdens het voorjaar en de zomer van 2018 kunnen biolandbouwers of landbouwers in omschakeling een versoepeling aanvragen voor het beperkte gebruik van niet-biologische veevoeders. Deze noodmaatregel is van kracht tot 30 juni 2019. 

Gevolgen steunmaatregelen pootaardappelen

24-08-2018

Wegens de uitzonderlijke weersomstandigheden van de voorbije weken, verleent het Departement Landbouw en Visserij een uitstel van twee weken voor de toepassing van de loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van de pootaardappelen, zoals voorgeschreven in het ministerieel besluit van 5 november 2015 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen. 

Gevolgen steunmaatregelen braakliggend land

24-08-2018

In het kader van de vergroening laat de Europese Commissie toe dat landbouwers hun braakliggend land gebruiken voor de productie van veevoeder, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun vergroeningsverplichtingen met betrekking tot teeltdiversificatie of het areaal ecologisch aandachtsgebied.

Gevolgen steunmaatregelen Groenbedekkers

24-08-2018

De aanhoudende droogte heeft o.a. geleid tot een tekort aan kwalitatief ruwvoeder. De groenbedekkers die de landbouwer moet inzaaien om te voldoen aan zijn vergroeningsverplichtingen, kunnen echter helpen dit tekort te ondervangen. De bestaande voorwaarden waaraan de groenbedekkers moeten voldoen, bieden nu al de mogelijkheid om ruwvoeder te produceren.

Zomer 2018: droogte

27-07-2018

In de verschillende provincies gelden andere waterbesparende maatregelen. Graag geven we je een overzicht van wat er verboden is. Bovendien kan u nu al een aantal voorbereidingen treffen voor het samenstellen van een mogelijk schadedossier. Lees hier verder.

Tracimat - erkende sloopbeheerorganisatie

03-07-2018

Heb je sloop- of afbreekwerken op de planning staan waarvan het bouwvolume groter is dan 1000 m³? Dan heb je hier sinds kort een sloopopvolgingsplan voor nodig. Wat dat precies inhoudt, kon je eerder hier lezen.
Met het sloopopvolgingsplan wil men betere garanties geven omtrent de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten.
 

Mag er drijfmest uitgereden worden na de oogst van wintergranen?

28-06-2018

Het uitrijden van mest na de oogst van de hoofdteelt is strikt gelimiteerd in tijd en hoeveelheid. Er zijn twee aparte regelingen; voor focusbedrijven en niet-focusbedrijven. Daarnaast hangt de uitrijregeling ook af van het type bodem, teelt en soort mest.

Vergunning grondwaterput

27-06-2018

Voor het oppompen van grondwater is een vergunning vereist. In het verleden verliep de vergunning van grondwaterwinningen via het grondwaterdecreet. Uiterlijk op 1 januari 2019 zullen alle vergunningen die betrekking hebben op het grondwaterdecreet vervallen.

Nieuwe wetgeving staalnames

27-06-2018

Door de overgangsmaatregelen kon varkensmengmest nog t.e.m. 30 april bemonsterd worden met behulp van putstalen of stalen genomen door een verwerker-staalnemer. Deze stalen hadden een geldigheid van 3 maanden en die loopt nu stilaan op zijn einde.

Gemiddelde van vrachtstalen wordt door Mestbank doorgemaild

08-06-2018

Op 1 mei liep de overgangsperiode voor putstalen bij varkensmengmest definitief af. Op heden kunnen enkel nog vrachtstalen genomen worden. Het is het gemiddelde van twee of meer vrachtstalen, genomen in een periode van maximaal 7 dagen, dat geldt als officieel analyseresultaat.

Deadlines mestverwerkingscertificaten (MVC’s)

05-06-2018

Mestverwerkingscertificaten voor het jaar 2017 worden door de Mestbank aan mestverwerkingsinstallaties en producenten van ammoniumsulfaat, uitgereikt uiterlijk op 31 mei 2018. Hieronder overlopen we even wanneer die MVC's op uw rekening gestort moeten worden.

Tussentijdse balansen

04-06-2018

Begin dit jaar werd iedere veehouder verplicht om een keuze te maken voor iedere aanwezige mestsoort op het bedrijf. Die keuze bepaalt of voor die specifieke mestsoort hetzij met forfaitaire cijfers, hetzij met analyseresultaten gewerkt wordt. Deze keuze geldt zowel voor uitvoer op eigen land, burenregeling, afvoer naar de verwerking als transport op lange afstand.

Preventieve maatregelen na hevig onweer

04-06-2018

Na de hevige regenval van de afgelopen weken liepen heel wat landbouwers schade op aan de gewassen. Door enkele preventieve stappen te ondernemen, ben je voorbereid in het geval de schade als ramp erkend wordt.

Ook mestcodes 741, 742 en 745 geen belemmering voor derogatieattest

01-06-2018

Zoals reeds aangekondigd, zal de aanvoer van mest naar een mestverwerking onder mestcode 744 ‘Mengeling varkensmest en spui biologische wasser’ geen belemmering vormen voor het verkrijgen van een derogatieattest voor effluent. Na navraag bij de mestbank kunnen we meedelen dat deze regeling ook geldt voor andere mengelingen van rundvee- of varkensmest, met spuiwater, zowel chemisch als biologisch spui. 

Lijst erkende monsternemers-transporteurs

01-06-2018

Aangezien putstalen voor varkensdrijfmest sinds 1 mei niet meer toegelaten worden, moet deze mestsoort sindsdien bemonsterd worden aan de hand van vrachtstalen. Deze vrachtstalen kunnen enkel genomen worden door medewerkers van een erkend labo of erkende monsternemers-transporteurs.

Sloopopvolgingsplan: verplicht vanaf 5 juni bij aanvraag omgevingsvergunning

01-06-2018

Wie een omgevingsvergunning nodig heeft voor zijn sloop- en afbraakwerken moet vanaf 5 juni 2018 in een aantal situaties een sloopopvolgingsplan laten opmaken. Dit moet worden toegevoegd bij het aanvraagdossier én bij de aanbestedingsdocumenten of de prijsaanvraag.

Voorafbetaling van belastingen zinvol?

31-05-2018

Dit jaar kun je nog voor 10 juli 2018, 10 oktober 2018 en/of 20 december 2018 een voorafbetaling van de belastingen doen. Vanaf dit jaar geldt een onderscheid tussen éénmanszaken en vennootschappen. Tenzij je nog over voldoende overdraagbare verliezen uit het verleden beschikt, is het dit jaar voor vennootschappen zeker aangewezen om vooraf te betalen.

Mestcode 744 ‘Mengeling varkensmest en spuiwater’ geen belemmering voor derogatieattest

02-05-2018

De VLM heeft recent een van de voorwaarden om een derogatieattets te bekomen, gewijzigd. Hierdoor wordt de aanvoer van mest met code 744 niet langer als belemmering aanzien.

Einde overgangsmaatregelen voor het nemen van putstalen

02-05-2018

Zoals aangekondigd eind vorig jaar zouden vanaf 1 januari 2018 putstalen, genomen door een staalnemer van het labo, en mengstalen, genomen door een mestverwerker-staalnemer, van varkensmengmest verboden worden. Als alternatief wordt overgeschakeld naar vrachtstalen, genomen door het labo of door een erkend monsternemer-transporteur.

Rechtstreekse elektriciteits- en gasleidingen mogelijk vanaf 2019?

25-04-2018

Op vandaag kunnen bedrijven die groene stroom opwekken geen stroom leveren aan nabijgelegen verbruikers via een rechtstreekse elektriciteitskabel. De elektriciteit moet steeds over het bestaande distributienet passeren vooraleer het op een andere locatie kan verbruikt worden. Ook voor gasleidingen geldt dit, maar zijn de toepassingen in de praktijk wellicht beperkter.

Wijzigingen verzamelaanvraag 2018

03-04-2018

Tegen uiterlijk 21 april moet je voor de verzamelaanvraag 2018 online een aangifte indienen van je gronden in gebruik en kan je hiervoor steunmaatregelen aanvragen. Naar jaarlijkse gewoonte zijn er opnieuw een aantal nieuwigheden in de verzamelaanvraag.  Eerder zetten we de nieuwe vergroeningsvoorwaarden en de 1 meter teeltvrije zone langs waterlopen al in het licht. Hier vind je een overzicht van enkele belangrijke wijzigingen, waarbij de wijziging van de extra betaling voor jonge landbouwers het meest in het oog springt.

Omzetten bestaande milieuvergunning naar omgevingsvergunning

03-04-2018

Op 23 februari 2017 trad het omgevingsvergunningsdecreet in werking. Dit omvat de samenvoeging van de stedenbouwkundige- en de milieuvergunning tot de nieuwe omgevingsvergunning. Terwijl dit op provinciaal niveau onmiddellijk via het loket verliep, kregen steden en gemeenten uitstel tot 1 januari 2018.

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Werken bij DLV?