Nieuws

Wijzigingen verzamelaanvraag 2018

Tegen uiterlijk 21 april moet je voor de verzamelaanvraag 2018 online een aangifte indienen van je gronden in gebruik en kan je hiervoor steunmaatregelen aanvragen. Naar jaarlijkse gewoonte zijn er opnieuw een aantal nieuwigheden in de verzamelaanvraag.  Eerder zetten we de nieuwe vergroeningsvoorwaarden en de 1 meter teeltvrije zone langs waterlopen al in het licht. Hier vind je een overzicht van enkele belangrijke wijzigingen, waarbij de wijziging van de extra betaling voor jonge landbouwers het meest in het oog springt.

Omzetten bestaande milieuvergunning naar omgevingsvergunning

Op 23 februari 2017 trad het omgevingsvergunningsdecreet in werking. Dit omvat de samenvoeging van de stedenbouwkundige- en de milieuvergunning tot de nieuwe omgevingsvergunning. Terwijl dit op provinciaal niveau onmiddellijk via het loket verliep, kregen steden en gemeenten uitstel tot 1 januari 2018.

Invoering carry-back in land- en tuinbouwsector

Ondernemingen die fiscaal verliezen maken, kunnen in België momenteel hun beroepsverliezen in mindering brengen van winst van de volgende jaren,  een carry forward. De beroepsverliezen worden in dit geval afgetrokken van de beroepsinkomsten van de volgende belastbare tijdperken. Tijdens de recente begrotingscontrole is echter opnieuw het voorstel ter sprake gekomen om voor de land- en tuinbouwsector een carry back-systeem voor fiscale verliezen in te voeren.

Ivan Tolpe Prijs 2019


Het VCM (Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking) lanceerde onlangs een oproep om deel te nemen aan de derde edite van de Ivan Tolpe Prijs, een eerbetoon aan de overleden varkenshouder én pionier in de mestverwerking. Met deze tweejaarlijkse award wil men innovatieve projecten en ideeën aanmoedigen en de mestverwerking in Vlaanderen te ondersteunen.
Meer info over deelname vind je via het VCM.

Mestkeuze: overgangsmaatregelen en nieuwe mestcodes

Sinds 1 januari 2018 mag varkensmengmest niet meer geanalyseerd worden op basis van putstalen, enkel nog op basis van vrachtstalen. Deze vrachtstalen moeten genomen worden door een erkend labo, externe staalnemers die onder de erkenning van het labo vrachtstalen nemen of transporteurs die zelf een erkenning aanvragen. De vraag vanuit de transportsector voor een erkenning is groter dan verwacht door VLM en VITO. Ook het inplannen van de audits, in het kader van de erkenning, op korte termijn verloopt moeilijk. Hierdoor is op dit ogenblik onvoldoende capaciteit om aan de grote vraag naar vrachtstalen te voldoen.

GRUP Kempische kleiputten


In de provincie Antwerpen is er een omvangrijk Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) in openbaar onderzoek, namelijk het GRUP Kempische kleiputten. Dit heeft betrekking op delen grondgebied van de gemeenten Turnhout, Merkplas, Beerse, Rijkevorsel en Brecht. Bijgevolg kan dit ook invloed hebben de gronden van landbouwers in deze gemeenten.
 

Nieuwe verzamelaanvraag


Sinds enkele dagen kan de jaarlijkse Vlaamse verzamelaanvraag ingediend worden via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Deze aanvraag kan enkel elektronisch ingediend worden en dit ten laatste op 21 april 2018.

Ontbossen en bebossen van landbouwgronden

Volgens het bosdecreet zijn ontbossingen in principe verboden, tenzij er een omgevingsvergunning toe wordt verleend. Een ontbossing in landbouwgebied met het oog op het in landbouwgebruik nemen van de gronden is dus mogelijk indien je eerst een ontheffing van het verbod tot ontbossing hebt verkregen. 

Vraag een brochure over buitengebied aan!

Heb je plannen op het platteland? Wil je meer informatie over wat wel en niet kan? In onze infobrochure "Plannen op 't platteland?" kan je de belangrijkste info terugvinden en je daarbij laten inspireren door reeds gerealiseerde projecten. 

Je kan de infobrochure gratis aanvragen!

Prijsindex DLV

Wilt u weten waar de marktprijzen van melk en vleesvarkensvoeder naartoe gaan? Check dan regelmatig de DLV-prijsindex. Dankzij deze index krijgt u de beste inschatting van de evolutie van de prijs voor de komende 12 maanden, rekening houdend met de marktinformatie die op het huidig moment beschikbaar is en op basis van de prijs op de termijnmarkten.

Overgangsmaatregelen staalnames varkensmengmest

Zoals eerder aangekondigd, dient varkensmengmest sinds 1 januari '18 bemonsterd te worden met behulp van vrachtmonsters en niet langer aan de hand van putstalen of stalen genomen door verwerker-staalnemers. Op dit moment zijn er echter nog te weinig monsternemer-transporteurs erkend om alle varkensmengmest te analyseren op basis van vrachtmonsters. Daarom heeft de VLM vandaag overgangsmaatregelen aangekondigd. 

Flashmoment thema tuin

Door de recente wijzigingen in de regelgeving omtrent bouw-  en milieuvergunning is er ook heel wat gewijzigd voor tuincentra, tuinaanleggers en particulieren. Om u hiervan op de hoogte te brengen, organiseert DLV hierrond enkele flashmomenten. 

Flashmoment erfgoed

Als je pand vermeld staat op de Inventaris Onroerend Erfgoed beschik je per definitie over een waardevol gebouw. Al brengt dat ook wel met zich mee dat je niet volledig vrij bent wat je ermee kan doen. Dat is ook het geval als je domein bepaalde kenmerken heeft die beschreven staan in het vernieuwde archeologiedecreet. Tijdens een kort infomoment ("flashmoment") geven we je tips en tricks hoe je om moet (en kan) gaan met het erfgoed- en archeologiedecreet.

Flashmoment paardenhouders

Door de recente wijzigingen in de bouwwetgeving, is er ook heel wat gewijzigd voor de paardenliefhebbers, zowel voor professionelen als niet-professionelen. Ook de invoering van de omgevingsvergunning heeft zijn gevolgen voor de paardenhouders. Daarom organiseert DLV enkele infomomenten.

Steun om de melkproductie te verminderen niet belast!

De in het voorjaar van 2017 ontvangen vergoeding om de melkproductie te reduceren, wordt vrijgesteld van inkomstenbelasting. De tekst die deze belastingvrijstelling invoerde werd op 21 december namelijk goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Kwaliteitshandboek monsternemer-transporteur

Naar aanleiding van het verbod op putstalen voor de analyse van varkensmengmest, wordt er volop gewerkt aan de erkenning van transporteurs als monsternemer-transporteur. Met behulp van een monsternameapparaat kunnen zij dan de nodige monsternames uitvoeren. 

Aanpassingen aan het BAM (Compendium bemonsterings- analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder)

In navolging van VLAREME II werden onlangs enkele aanpassingen aangebracht aan het BAM. Dit is de leidraad voor het bemonsteren en analyseren van mest, bodem en veevoeder. Graag lichten wij u hierbij de wijziging toe, gepubliceerd in versie BAM/deel3/01 van januari 2018.

Wijzigingen voorwaarden vergroeningspremie

Indien uw bedrijf meer dan 15 ha bouwland heeft, dan moet bijna steeds een deel van het areaal ingericht worden als ecologisch aandachtsgebied (EAG). In tegenstelling tot eerdere berichten zal het aan te leggen areaal EAG in 2018 niet stijgen naar 7%, maar op 5% blijven. Vanaf dit jaar worden er wel een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de voorwaarden van EAG, onder andere aan de types groenbedekkers, stikfstofbindende gewassen en bufferstroken (1-meter teeltvrije zone) + akkerranden.

Derogatie: wat en hoe?

De aanvraag van derogatie bestaat uit 2 stappen:

  1.  Je moet de aanvraag indienen via het mestbankloket uiterlijk op 15 februari 2018.
  2.  Op de verzamelaanvraag moet je de percelen aanduiden waarop je derogatie aanvraagt. De verzamelaanvraag moet tijdig ingediend worden, nl. op 21 april 2018. Aanpassingen aan de percelen kunnen nog gebeuren tot en met 31 mei 2018.

 

Daarnaast zijn er ook een aantal voorwaarden aan verbonden. 

Transporthandboeken voor transporteurs

Door de goedkeuring van Vlareme II door de Vlaamse regering zullen putstalen voor varkensmengmest vanaf 1 januari niet meer toegelaten worden. Varkensmengmest zal vanaf dan enkel kunnen bemonsterd worden tijdens het laden met behulp van een zijbuisapparaat of een gevalideerd alternatief. Met behulp van dergelijk staalnameapparaat worden minimaal 5 deelmonsters genomen van de vracht en dit gelijkmatig verdeeld over de duur van het laden. Deze deelmonsters worden gemengd tot één monster dat kan geanalyseerd worden door een erkend labo.

Mestsamenstelling: keuze van forfait of analyse

Op 22 december 2017 werd de VLAREME II definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit is een bundeling van verschillende besluiten van de Vlaamse Regering als verfijning van het mestdecreet. Hieronder zijn er twee opvallende veranderingen: het verplicht keuzesysteem voor het bepalen van de mestsamenstelling en de nieuwe forfaitcijfers voor varkensmest. 

Mestbank- en wateraangifte

Vanaf januari moeten er weer heel wat zaken ingediend worden in het loket, waaronder de mestbankaangifte en de heffingsaangifte voor het verbruikte water. Lees hier waar u rekening mee moet houden.

Indienen overdrachtsdocument tegen 10 januari!

Bij het afsluiten van het productiejaar 2017 werden de laatste vrachten gevoerd en geregistreerd. Indien de mesttransporten echter niet over de openbare weg moeten passeren, hoeven voor deze vrachten geen mestafzetdocumenten of burenregelingen aangemaakt te worden. Voor deze transporten kunnen overdrachtsdocumenten opgemaakt worden. 

Start omgeving voor klasse 2

Vanaf 1 januari 2018 zullen alle Vlaamse steden en gemeenten overschakelen naar de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning. Dit betekent dat nu ook alle klasse 2 vergunningen via het loket voor omgevingsvergunningen zullen moeten aangevraagd worden. Daarnaast zullen er geen stedenbouwkundige aanvragen meer kunnen ingediend worden in het loket Digitale Bouwaanvraag. In de toekomst zal elke vergunningsaanvraag digitaal via het Omgevingsloket ingediend worden. 

Fytonascholing

Wie verplicht is om bepaalde fytonascholingen af te leggen i.f.v. het behoud van de licentie kan deelnemen aan onze infosessies. 

Wanneer er nieuwe opleidingen gepland staan, kunt u deze hier terugvinden. 

Controle mestbank op correct gebruik kunstmest

De Mestbank zal meer controles uitvoeren op het correct gebruik van kunstmest. In het voorjaar zullen de controles vooral aandacht vestigen op het respecteren van de afstand tot de waterloop.

Nieuwe regels mestsamenstellingen 2018

Op 29 september 2017 werd de VLAREME II voorlopig goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit is een bundeling van verschillende besluiten van de Vlaamse Regering als verfijning van het mestdecreet die ingaan op 1/1/2018 . Er zijn twee opvallende veranderingen: het verplicht keuzesysteem voor het bepalen van de mestsamenstelling en de nieuwe forfaitcijfers voor varkensmest. Een volledig overzicht vind je hier.

Oplossing voor ammoniakemissies X-bedrijven en opstart evaluaties

Door de nieuwe Europese ammoniakemissieplafonds voor X-bedrijven zag het er naar uit dat heel wat traditionele zeugenstallen zouden moeten worden omgebouwd tot ammoniakemissiearme stallen. ILVO-onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat Vlaamse zeugenbedrijven die werken met aangepaste voeders, nu al effectief voldoen aan de nieuwe ammoniakemissieplafonds. Nu hierover duidelijkheid is, worden ook de administratieve evaluaties van de vergunningen opgestart.

Oplossing voor ammoniakemissies X-bedrijven

Door de nieuwe Europese ammoniakemissieplafonds voor X-bedrijven zag het er even naar uit dat heel wat traditionele stallen in de zeugenhouderij moesten omgebouwd worden tot ammoniakemissiearme stallen. Het ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek) zocht naar maatregelen waarvoor een ammoniakreductie kan doorgerekend worden.

periodieke onderzoeksplicht oriënterende bodemonderzoeken

Heeft uw bedrijf een brief van de OVAM ontvangen in verband met de periodieke onderzoeksplicht van een bodemonderzoek? Laat u dan adviseren door een bodemsaneringsdeskundige van DLV.

Inschrijvingen nieuwe agromilieuverbintenissen tegen uiterlijk 30 november

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen er tegen uiterlijk 30 november weer nieuwe verbintenisoppervlaktes voor 5 jaar aangegaan worden voor agromilieumaatregelen zoals bv. de teelt van vlinderbloemigen. Naast een jaarlijkse subsidie zijn er nog mogelijke andere voordelen.

Teeltvrije 1 meter zone langs waterlopen

Vanaf 2018 zal de Mestbank controles uitoefenen op de teeltvrije zone van 1 meter naast waterlopen in focusgebieden.1 meter vrije teeltzone? 5 meter vrije bemestingszone? 1 meter pesticidenvrije zone? Langs welke waterlopen? Ziet u de bomen door het bos niet meer?

Deadlines mestverwerkingscertificaten (MVC’s)

Mestverwerkingscertificaten voor het jaar 2016 worden door de Mestbank aan mestverwerkingsinstallaties en producenten van ammoniumsulfaat, uitgereikt uiterlijk op 31 mei 2017. Hieronder overlopen we even wanneer die MVC's op uw rekening gestort moeten worden.

Premies zoogkoeien en vleeskalveren 2017

Vanaf 2 oktober 2017 kunnen landbouwers opnieuw terecht op het e-loket van Departement Landbouw en Visserij om hun jaarlijkse deelnameverklaring in te dienen. Enerzijds voor de premie voor het produceren van vleeskalveren 2018, en anderzijds voor de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij in 2018. Hiervoor moet je de aanvraag uiterlijk op 15 december registreren.

Wat staat er op til voor de varkenssector?

Op 21 februari 2017 maakte de Europese Commissie de nieuwe conclusies bekend van de best beschikbare technieken (BBT) voor GPBV-bedrijven (ook wel X-bedrijven genoemd). Die bedrijven hebben een vergunning voor het houden van meer dan 40.000 stuks pluimvee, 750 zeugen of 2.000 mestvarkens van boven de 30 kg. De Europese BBT-conclusies worden momenteel vertaald in Vlarem III, waarna dit de basis zal vormen voor de milieuvoorwaarden van GPBV-bedrijven. Hierdoor zullen sommige zaken wijzigen i.f.v. vergunningen voor varkenshouders en daarom organiseert DLV enkele vergaderingen

Eerste omgevingsvergunningscommissie

Op 1 september 2017 vond de eerste omgevingsvergunningscommissie van West-Vlaanderen plaats. Op deze commissie werden de allereerste dossiers, die kort na het in voege treden in het omgevingsloket werden ingediend, behandeld. DLV was alvast bij de eerste indieners, en werd zo uitgenodigd om deze eerste commissie.

droogte april-juni 2017: schade aangeven!

De erkenning van een landbouwramp is pas mogelijk als de totale schade in Vlaanderen meer dan 1,24 miljoen euro bedraagt én als de gemiddelde schade per dossier meer dan 5580 EUR is. Elke landbouwer moet zelf het initiatief nemen om de gemeente te conctacteren waarin de getroffen teelten of percelen zich bevinden. 

fosfaatstalen om klasse te bepalen

Percelen waarvan de fosfaattoestand niet gekend is, vallen vanaf 2017 standaard onder klasse IV. De aanvraag voor een nieuwe fosfaatklasse kan op basis van een bodemanalyse. Percelen waarvan de fosfaattoestand niet gekend is, vallen vanaf 2017 standaard onder klasse IV. 

nieuwe definitie “zeug”: invloed op de vergunning

Met het invoeren van de omgevingsvergunning werd ook de indelingslijst aangepast. Die aanpassing kan vooral gevolgen hebben voor bedrijven die een vergunning kregen die net onder de grens van een GPBV-bedrijf (= X-bedrijf) of MER-plichtig bedrijf bleef. 

Landbouwbarema gekend van 2016

Tussen de beroepsgroeperingen en de administratie van Financiën werd vorige week een akkoord bereikt over het landbouwbarema en het barema van de varkenshouders met betrekking tot de inkomsten van 2016. Het jaar 2016 was een behoorlijk slecht jaar voor de akkerbouwers, de melkvee- en vleesveehouders.

PAS/IHD: gewijzigde voorwaarden en bekendmaking flankerend beleid oranje bedrijven

Op 17 februari 2017 werd een inrichtingsnota goedgekeurd die van toepassing is op de "oranje bedrijven" (programmatische aanpak stikstof, inrichtingsnota, herstructurering ‘oranje’ bedrijven). Die inrichtingsnota is dus van toepassing op de groep van landbouwbedrijven die 5% of meer, maar minder dan 50% bijdragen aan de kritische depositiewaarde (KDW) van een habitat, de zogenaamde oranje bedrijven. In die nota wordt verduidelijkt hoe de toekomst er kan uitzien voor de oranje bedrijven. Ten laatste 1 juli 2017 gaat de nota in voege. 

Nieuw uitvoeringsbesluit mestdecreet

Op 10 februari 2017 werd een nieuw uitvoeringsbesluit van het mestdecreet gepubliceerd.  Dit uitvoeringsbesluit betreft heel wat aangepaste reglementering over verschillende onderwerpen zoals voorwaarden over derogatie, het opmaken en bijhouden van het bemestingsplan, mestverwerking, vervoer, actualisatie van de gemeentelijke productiedruk… Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen

Oranje bedrijven: flankerend beleid, voorwaarden en gevolgen

We organiseren eind maart enkele flashmomenten over het gewijzigde richtkader rond PAS/IHD en het vastgelegde flankerend beleid voor oranje bedrijven. Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk.

 In enkele korte infomomenten (flashmomenten) geven we je meer duidelijkheid over o.a. de volgende vragen die zich zeker stellen:

- Welke kleurcode is nu van toepassing op mijn bedrijf nu de grens gewijzigd is?
- Hoe kan ik eventueel mijn bedrijf herorganiseren?
- Welke subsidiemogelijkheden zijn er?
- Mijn milieuvergunning vervalt in 2020: welke stappen neem ik best? Wat is de koppeling met de nieuwe omgevingsvergunning?
- ​Bepaalde zoekzones worden verlegd: hoe kan ik mijn situatie opvolgen?

Je kan ze op de volgende momenten gratis volgen, maar schrijf je zeker op voorhand in:

Torhout (27 maart - DLV kantoor - Bruggestraat 132) 
Ophasselt (28 maart - zaal De Kat - Bambroek 1)
Ieper (29 maart - DLV kantoor - Ter Waarde 43 1a)

We beginnen telkens om 19u45. Nog vragen? 0800 90 910. 

Schrijf je hier in!

Milk Trading Company gaat van start!

Banner mtc

Met de oprichting van de Milk Trading Company start DLV met een samenwerkingsverband tussen melkveehouders. Het doel is om met de marktinfo over melk en voeder effectief een hogere marge te genereren. Binnenkort trekken we door Vlaanderen om hierover een extra woordje uitleg te geven, en aan te tonen wat de MTC voor jou kan betekenen.  

Ontdek hier het programma en de locaties en schrijf je in!

Een eerste SWAP-contract tussen varkenshouders en vleesverwerker Ter Beke

Dankzij het allereerste SWAP contract in de Benelux tussen varkensproducenten en een varkensvleesverwerker (Ter Beke) krijgen beide partijen een meer stabiele prijs. Gesprekken tussen beide spelers, op initiatief en onder begeleiding van DLV, hebben geleid tot het allereerste SWAP contract waarbij beide partijen hun prijs hebben vastgelegd voor een relevante hoeveelheid vlees voor het volledige jaar 2017. 

Een correct en volledig waterschadedossier

Op 7 oktober 2016 werd drie nieuwe algemene rampen erkend door de Vlaamse regering waaronder de langdurige en aanhoudende regenval en overstromingen tussen 27 mei en 26 juni 2016. Alle Vlaamse steden en gemeenten komen in aanmerking voor een financiële tussenkomst. De erkenningsbesluiten werden op 31 oktober 2016 gepubliceerd. De dossiers hiervoor kunnen vanaf nu worden ingediend en uiterlijk tot 31 januari 2017. Belangrijk hierbij is dat de vaststelling van de geleden schade door de gemeentelijke schatting commissies niet voldoende is om compensatie te krijgen!

gewijzigde programmatische aanpak stikstof

Op de ministerraad van 30 november 2016 is een conceptnota IHD en PAS goedgekeurd. Hierin zijn een aantal belangrijke beslissingen genomen aangaande de veeteeltsector.

Erkende boorfirma’s

Op 1 januari 2017 treedt de erkenning voor boorbedrijven in werking. Onder andere voor het boren van een grondwaterwinning moet je een beroep doen op een erkend boorbedrijf.

Inschrijvingen nieuwe verbintenissen agromilieumaatregelen tot en met 30 november

In Vlaanderen kan je subsidies ontvangen voor agromilieu-klimaatmaatregelen, zoals bv. de inzaai van vlinderbloemigen (onder andere grasklaver en luzerne). Om steun te kunnen krijgen voor een nieuwe verbintenis dien je een voorafgaande inschrijving te doen door middel van het aangaan van een verbintenisaanvraag op het e-loket. Er zijn ook mogelijkheden om oppervlakte/aantal in een lopende verbintenis te verhogen. De deadline voor nieuwe en aangepaste inschrijvingen is 30 november 2016. Heb je een lopende verbintenis en wens je geen verhoging, dan hoef je nu niets te doen. 

Melkproductievermindering

Europa heeft budget vrijgemaakt voor landbouwers die hun melkproductie beperken, en keert 14 cent uit per liter die niet geproduceerd werd (tenzij het budget dat niet meer toelaat: zie hieronder). Die steun kan je per goedgekeurde aanvraag gedurende 3 maanden krijgen. De aanvraag voor die steun doe je via het e-loket, waarbij je kan kiezen tussen 4 periodes (waaraan ook telkens een andere aanvraagprocedure vooraf gaat). 

Aangepast vrijstellingsbesluit

Op 29 september 2016 trad het vrijstellingsbesluit in werking waarin de nieuwe regels rond vrijstelling staan. Hierin wordt bepaald voor welke constructies een vrijstelling geldt, en dus geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig is. Dat wijzigingsbesluit kwam er om knelpunten en onduidelijkheden weg te werken, en om de bestaande wetgeving te vereenvoudigen. De belangrijkste wijzigingen in functie van land- en tuinbouw zijn een versoepeling voor constructies voor teeltbescherming en schuilhokken. Vanaf nu heb je geen “bouwvergunning” meer nodig voor erosiedammen, sleufsilo’s en seizoensgebonden opslag van groenvoer, en voor de aanleg van een veedrinkpoel. Die vrijstellingen gelden wel pas in specifieke gevallen. Bovendien moet je bijvoorbeeld voor een sleufsilo nog altijd een milieuvergunning voorzien. Een kort overzicht van de wijzigingen en voorwaarden vind je op onze site.

Vlaremtrein 2015 in werking

Een groot deel van het takenpakket van een exploitant is rekening houden met de milieuwetgeving, en telkens op de hoogte te blijven van alle wijzigingen. Die komen er naar aanleiding van nieuwe BBT-studies (best beschikbare technieken), nieuwe Europese richtlijnen of vragen vanuit de landbouwsector of overheden. Ongeveer om het jaar wordt een lijst gepubliceerd waarin alle wijzigingen van besluiten over leefmilieu staan (zoals de Vlarem bijvoorbeeld). Op 26 augustus 2016 werd de Vlaremtrein 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Tien dagen later, 5 september 2016, is dat besluit in werking getreden.

Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van die aangepaste Vlaremwetgeving die van belang zijn voor de landbouwer.

Infomomenten IHD&PAS

De IHD-gebieden hebben ertoe geleid dat elke veehouderij in Vlaanderen de code rood/oranje/groen kreeg, met alle gevolgen van dien. Velen vragen zich af: hoe moet het nu verder? En daar trachten wij een antwoord op te formuleren tijdens enkele infomomenten. In het voorjaar organiseerden we die momenten in West- en Oost-Vlaanderen. Nu trekken we meer richting Antwerpen.

kmo-portefeuille: subsidies voor onze opleidingen

Kmo portefeuille

We behaalden onlangs de erkenning als dienstverlener voor de kmo-portefeuille voor de pijler “opleiding”. Hierdoor kan je voor onze opleidingen mogelijks subsidies krijgen. 

Nitraatresiducampagne: deadline mislukte teelt melden: 29 september

Zoals elk jaar loopt de nitraatresiducampagne van de Mestbank van 1 oktober tot 15 november. Hiervoor selecteert de Mestbank verschillende percelen waarop ze een nitraatresidubepaling willen uitvoeren. Via het Mestbankloket (de rubriek staalnames > bodem > nitraatresidu) kan je zien over welke percelen het precies gaat. Meld op tijd (uiterlijk op 29 september) als die percelen getroffen zouden zijn door de weersomstandigheden!

Groenbedekkers

Wie groenbedekkers inzaait in het kader van ecologisch aandachtsgebied moet rekening houden met de volgende data:

Omgevingsvergunning: aanvragen vanaf nu efficiënter?

Landbouwbedrijven hebben een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning nodig. Vanaf 23 februari 2017 vervangt de omgevingsvergunning die verschillende vergunningen, en is geldig voor onbepaalde duur. De nieuwe vergunningsprocedure moet een administratieve vereenvoudiging betekenen voor alle betrokken partijen. Hieronder sommen we even op hoe de procedure verloopt en wat nieuw is.

Uitrijden van drijfmest na de oogst van de hoofdteelt

Mapman

Het uitrijden van mest na de oogst van de hoofdteelt is strikt gelimiteerd in tijd en hoeveelheid. Er zijn twee aparte regelingen; voor focusbedrijven en niet-focusbedrijven. Daarnaast hangt de uitrijregeling ook af van het type bodem, teelt en soort mest. Hieronder vind je nog eens een overzicht van de omstandigheden waarin type 2 meststoffen uitgereden mogen worden. 

Grensboeren: identieke exploitatievorm vereist

Op het einde van dit jaar lopen de meeste grensboerregistraties af. Vandaar moet er in het najaar een hernieuwing van die grensboerregistratie aangevraagd worden. De VLM heeft echter al aangekondigd dat er enkel nog aanvragen van grensboerregistraties aanvaard worden als de exploitatievorm (eenmanszaak, maatschap, vennootschap,… ) in Vlaanderen en Nederland identiek dezelfde is. 

Ontbossingsverbod voor 7555 ha ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’ in agrarisch gebied

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft opgelijst welke bossen erg waardevol zijn en met kap bedreigd worden. De Vlaamse Regering wil nu met een nieuw ontbossingsverbod de ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’ beschermen die niet in een ‘groene’ bestemmingszone liggen. Dat gaat in het totaal over zo'n 12000 ha 'ruimtelijk bedreigde' bossen.

Mogelijke gevolgen van de brexit op de landbouw

Wat de Brexit concreet zal betekenen voor onze handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk is vandaag nog moeilijk in te schatten. Dat zal in grote mate afhangen van de wisselkoers tussen de Britse pond en de euro, en die evolutie op middellange termijn is niet te voorspellen. Het is wel zeker dat de economische schokgolf van een Brexit zeker zijn gevolgen zal hebben op de Europese en Belgische agribusiness-sector.

Nieuwsbrief van DLV: wat staat er in juni op je programma?

Nieuwsbrief dlv juni

Klik hier om de laatste DLV-nieuwsbrief te lezen. 

Wat moet er in juni nog gebeuren qua administratie?
Welke nieuwe stallen werden er onlangs met DLV-advies gebouwd?
Wat zijn de mogelijkheden met onroerend erfgoed?
En wat met hippotherapie? 

Het landbouwbarema m.b.t. het inkomstenjaar 2015

Tussen de beroepsgroeperingen en de administratie van Financiën werd vorige week een akkoord bereikt over het landbouwbarema en het barema van de varkenshouders met betrekking tot de inkomsten van 2015. Het jaar 2015 was een behoorlijk goed jaar voor de akkerbouwers, maar voor de melkvee- en vleesveehouders was het een heel slecht jaar.

Flashmomenten

Wonen of ondernemen in agrarisch gebied schenkt veel mogelijkheden, maar daarnaast moet je ook met heel wat zaken rekening houden. DLV organiseert regelmatig korte infoavonden ("flashmomenten") om je helemaal op de hoogte te brengen van bepaalde thema's. 

    

Er zijn heel wat mogelijkheden om je woning te verbouwen, dieren te houden en zelfs een onderneming op te richten in agrarisch gebied. Alleen moet je wel rekening houden met de bijkomende wetgeving en de nodige vergunningen. Hoe begin je hieraan? Wij geven je alvast tips en tricks op één van de gratis flashmomenten.

Flashmoment erfgoed
Flashmoment paardenhouders
Flashmoment thema tuin
Flashmoment mogelijkheden op het platteland

Betaal(de) ik te veel op mijn waterfactuur?

Geld water

Wie het afvalwater individueel moet zuiveren met een IBA, hoeft logischerwijs geen saneringsvergoeding te betalen. Toch werd er al foutief gefactureerd aan enkele bedrijven in zo'n gebied zonder riolering. DLV speurde fouten op, en we zijn dan ook blij dat de rechtzetting van die foutief aangerekende vergoedingen begonnen is.

Nieuwsbrief april

Nieuwsbrief april

Heb je recht op gratis advies? Welke premies kan je aanvragen? Wie controleert er hoe ik bemest, en waarop moet ik letten? 
Dat, en nog veel meer info vind je in onze nieuwsbrief

Verantwoord bemesten!

Waterloop 1Waterloop 2

Tijdens de uitrijperiode is er een grote kans dat de milieu-inspectie of een andere instantie komt controleren of je wel correct bemest. Een van die controleacties is de VODKA-campagne die gestart is om de gebieden waar de rode MAP-meetpunten in liggen extra op te volgen. Wat de aandachtspunten precies zijn, en voor wie die gelden, lees je hieronder.

DMA (decretale milieuaudit)

Bedrijven die bepaalde grenswaarden overschrijden, moeten volgens VLAREM om de 3 jaar een DMA laten uitvoeren. Zo moeten alle milieueffectrapportageplichtige (MER-plichtige) en ook de veiligheidsrapportageplichtige bedrijven periodiek zo’n audit laten doen. Bij MER-plichtige bedrijven moet de eerste DMA uitgevoerd worden na 2 jaar, en de volgende ook om de 3 jaar. Ook sommige andere bedrijven zijn daartoe verplicht, als dat zo opgenomen is in de milieuvergunning. Eind 2016 loopt voor velen de periode van 3 jaar ten einde en moet er dus opnieuw een DMA uitgevoerd worden.

Opleiding ruimtelijke ordening voor kleine logies en ho(reca)

Dreamstime l 6412931  large

Je kocht een oude boerderij of een huis op het platteland? Of je droomt ervan dat ooit te doen? Maar je wil er misschien meer dan wonen alleen? De horeca roept je al je volledige leven, of je verlangt ernaar mensen te ontvangen en hen een dak boven het hoofd aan te bieden in je eigen stijl en met een persoonlijke toets? Ruimtelijke ordening voor logies en hore(ca) op het platteland of in het buitengebied is complex. Het idee leeft dat er niets meer kan maar er zijn wel nog mogelijkheden. Hoe je dat wettelijk moet en kan aanpakken kan je in deze cursus leren die doorgaat op 21 april in Roeselare. 

Wist je bijvoorbeeld dat je voor bepaalde activiteiten een functiewijziging moet aanvragen? Dat zonevreemd niet gelijk is aan illegaal? Dat het opstarten van plattelandstoerisme niet altijd een stedenbouwkundige aanvraag nodig heeft? Dat (grote) feestzalen/restaurant bedrijven niet per se uitgesloten zijn in het landelijke gebied?
Over dit alles en nog veel meer wordt u geïnformeerd in 'Ruimtelijke ordening voor logies en hore(ca) op het platteland'.

Registratie biociden

Producten zoals insecticiden, muizengif, algiciden, houtbeschermingsmiddelen, schimmeldodende middelen en ontsmettingsmiddelen zijn een type pesticiden die men biociden noemt. Sinds 1 december 2016 moet elke verkoper én elke gebruiker van biociden van het gesloten circuit zich  registreren. Ook elk gebruik en elke verkoop en aankoop ervan zal geregistreerd moeten worden volgens de opgelegde termijnen. Heel wat vaak gebruikte producten behoren tot dat gesloten circuit. 

Bodemstalen

Bodemstalen

Het voorjaar is in aantocht. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor het komende groeiseizoen waarbij de planning van de teelten en de mestaanvoer wordt geregeld. Dit is ook het moment om na te kijken of je beschikt over voldoende bodemstalen. Vanuit verschillende regelgevingen worden bodemstalen verplicht.

  • Derogatie aanvraag: staalnames nutriënteninhoud
  • Groenten van groep I of groep II, aardbeien, sierteelt- of boomkweekgewassen in volle grond: stikstofanalyses met bijhorend bemestingsadvies
  • Randvoorwaarden: zuurtegraad en organisch koolstofgehalte
  • Fosfaatbemestingsnormen: plantbeschikbare fosfor

Vernieuwde uitrijregeling: alles op 1 poster!

 Zie jij het bos door de bomen niet meer met die nieuwe uitrijregeling? Wij hebben alles op een rijtje gezet, of liever: op een poster. Download onder dit artikel het praktische overzicht!

DLV op Flanders Horse Expo: boeiende trefmomenten!

Logo flanders horse expo-2

Wie zich afvraagt of zijn ultieme paardendroom nog mogelijk is, komt best eens op de koffie bij DLV. Wij beantwoorden al je vragen over vergunningen, mestadministratie,... 

Stel via dit formulier al je vraag, en misschien mag je wel de DLV-koffietas meenemen naar huis. Tot op stand 1601!

DLV op de Agridagen in Ravels: Steek je licht op tijdens de seminaries en op stand 5236

Logo-top-left-300x177

Ook op de vernieuwde versie van de Agridagen is DLV aanwezig. We helpen er mee de seminariemomenten te organiseren, en heten je van harte welkom op onze stand 5236.
Daar kan je trouwens een poster komen halen met daarop de vernieuwde uitrijregeling, en maak je kans op een gratis voorjaarsadministratie.

Hoever staat het ruim een jaar na de PAS-brieven?

In het najaar van 2014 ging er een schokgolf doorheen de Vlaamse veehouderij. De zogenaamde PAS-brieven waren net bij landbouwers in de bus gevallen. Met een kleurcode (groen, oranje of rood) informeerden ze op niet bindende wijze over de ammoniakemissie van een bedrijf, de impact daarvan op nabijgelegen natuur en de vergunningstoestand die daaruit voortvloeit. Ruim een jaar later is er een flankerend beleid voor de ‘rode bedrijven’ actief en past de overheid een nieuw rekenmodel toe. Adviesbureau DLV organiseerde tijdens Agribex een kort infomoment over de zeer actuele vraag ‘Blijft het oranje voor mijn bedrijf of krijg ik toch nog groen licht?’. Blijkt dat nogal wat veebedrijven een lichter kleurtje krijgen, al is het maar de vraag of dat voor de bedrijfsleider reden tot juichen is. Over een flankerend beleid voor de ‘oranje bedrijven’ is immers nog altijd geen duidelijkheid.

Ben jij een focusbedrijf?

Beerton helder

Wie de status “focus” heeft, zal extra maatregelen moeten nemen, afhankelijk van de categorie. Die maatregelen zijn erop gericht om het risico op uitspoeling te verhinderen. Hieronder sommen we kort nog eens op wat dat betekent voor jou. 

Plan je toekomst niet tussen de soep en de patatten

Hoofding patatten

Wie binnenkort een bedrijf overneemt of opstart moet heel veel cruciale beslissingen nemen. DLV organiseert daarom 2 info- en inspiratiedagen voor jonge starters. Hierbij willen we je met een bedrijfsbezoek inspireren (Van Den Borne en Roger&Roger), en daarnaast ook de nodige tips en tricks geven.
 

overzichtsdag 2017

Schrijf u hier in voor de overzichtsdag op 1 of op 15 december. 

Ondernemen op ‘t platteland: Wat kan er? En hoe doe ik het?

Het typische karakter van het platteland biedt ook voor jou het ideale kader van jouw woning of onderneming? Maar je vraagt je af wat er allemaal kan? DLV organiseert opnieuw enkele korte infoavonden ("flashmomenten") om te zien hoe je jouw plan kan realiseren.

IMPACT: realistische emissiepluimen

De overheid hecht bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag meer en meer belang aan de geproduceerde emissies van een bedrijf en de daarmee gepaarde ‘overlast’ naar de omgeving. Het weergeven van realistische emissiepluimen is dan ook cruciaal bij de beoordeling van de immissies ter hoogte van woningen (bv. bij geur) of groengebieden (bv. bij ammoniak). Ze leggen daarom op dat simulaties voor een MER of een MER-screeningsnota berekend worden met accurate tools zoals IMPACT. 

nieuw logiesdecreet sinds 1 april

Toerisme Vlaanderen waakt erover dat alle logies een basis aan kwaliteit en comfort bieden. Hiervoor stelden ze een decreet op dat samenvatte aan welke voorwaarden je moest voldoen om een vergunning te verkrijgen. Enkel logies met een vergunning waren officiële logies en mochten promotie maken. Met de komst van moderne vormen van logies (zoals Airbnb) waren die eisen niet meer op alle uitbatingen toepasbaar. Bovendien werd de opening van een logies soms vertraagd door de administratieve verwerkingstijd van de vergunningsaanvraag. Om iedereen toch nog de kans te bieden logies uit te baten en toch de veiligheid en kwaliteit te garanderen voor de bezoekers is er sinds 1 april 2017 een nieuw decreet.

Zorg op de boerderij

Sinds kort kunnen personen met een beperking terecht op een zorgboerderij zonder tussenkomst van een vergunde zorginstelling. Jaarlijks besteden zowat 2250 mensen uit kwetsbare groepen hun dagactiviteiten op een boerderij.  Velen vinden voldoening in de huiselijkheid, het contact met planten en dieren of de structuur. In tegenstelling tot wat velen denken, heb je geen extra vergunningen nodig. Ook op een paardenhouderij of in een tuinaanlegbedrijf kan er aan "groene zorg" gedaan worden. 

gevolgen bij niet wettelijke mestopslag

Alle mestopslagen moeten voldoen aan de instructies beschreven in de VLAREM, en hierbij is elke vorm van overstort verboden. Als de Mestbank een vorm van overstort vaststelt, zal je die altijd definitief buiten gebruik moeten stellen of verwijderen. Bij lozing in de waterloop of in de openbare riolering, kan de Mestbank zelfs een proces-verbaal opmaken voor het lozen van dierlijke mest en de opslag van dierlijke mest in een mestvaalt niet conform het VLAREM. De Mestbank geeft die vaststellingen ook door aan het Departement Landbouw en Visserij. Het Departement kan een korting op de basisbetaling toepassen.

DLV informeert!

Dlv informeert

DLV wacht niet op Nieuwjaar om te trakteren. We geven namelijk heel wat info, tips en tricks weg, op verschillende data, op verschillende locaties. Naast de boeiende lezingen is er telkens tijd voor uw prangende vragen en voor een ontspannende babbel bij een drankje. Kies of combineer zo veel infomomenten als je wil; ze zijn gratis én interessant. 

infodagen 

2 en 13 december, dagvergadering, verschillende onderwerpen

Wie deelneemt aan deze infodagen krijgt in een goeie vijf uur een stevige kennis om 2017 met vertrouwen te beginnen. Van MAP 5 tot milieu-inspectie, van de omgevingsvergunning tot de archeologienota, over de waterheffing en meer.
Op 2 december trekken we naar West-Vlaanderen (De Vossenberg - Hooglede), op 13 december organiseren we het in Oost-Vlaanderen ('t Oud Gemeentehuis - Zwijnaarde). De infodagen zijn gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk. Het programma vind je hieronder.

PROGRAMMA (zowel op 2 december in De Vossenberg in Hooglede als op 13 december in 't Oud Gemeentehuis in Zwijnaarde)

10u inleiding
10u30 - 11u30: voorbereiden van en omgaan met milieu-inspectie.
11u30 - 12u: wie maakt kans op VLIF-steun? Waarop moet je letten?
12u - 13u: ontspannende broodjes maaltijd
13u - 14u: Alles over water: heffingen, en nog veel meer.
14u - 15u: MAP 5 vandaag. Welke staalnames moet ik nemen?
15u - 16u: De toekomst van bouw- en milieuvergunningen: over de omgevingsvergunning en de archeologienota.

adressen:

De Vossenberg - Hogestraat 194 - 8830 Hooglede
't Oud Gemeentehuis - Heerweg-Noord 2 - 9052 Zwijnaarde

 

SCHRIJF HIER IN!

 

inforonde accountants en adviseurs 

verschillende data, avondvergaderingen, verschillende korte onderwerpen

In een goed anderhalf uur brengen we kort wat info over de pachtwet, over milieu-inspectie, over de omgevingsvergunning, over VLIF,... Je krijgt van alle onderwerpen de basis mee zodat je weer "mee" bent. Achteraf klinken we op het twintigjarige bestaan van DLV, en de tienjarige samenwerking met de accountants. 

PROGRAMMA (westen van het land)
We beginnen telkens om 19u45

12 december: 't Verborgen Goed in Waarschot 
15 december: De Vossenberg in hooglede 
19 december: de Albatros in Aalst
23 januari: De Shamrock in Tielt
20 februari: kantoor Sanders in Brugge  

SCHRIJF HIER IN

flashmomenten 

verschillende data, avondvergaderingen, één uitgebreid thema

Deze keer organiseren we twee verschillende flashmomenten. Bij de flashmomenten rond erfgoed gaan we na wat de gevolgen en mogelijkheden zijn van een pand op die inventarislijst. In de andere overlopen we alle mogelijkheden naast de landbouw voor ondernemers op het platteland. Denk je aan een hoevewinkel, aan een B&B, een plaats waar de leukste schoolfeestjes door gaan,... We geven tips en tricks, en veel voorbeelden.

Om de juiste adressen te weten, en om in te schrijven klik je telkens op de datum zelf.

erfgoed:

5 december: erfgoed: Kapelhoeve in De Haan
6 december: erfgoed: kantoor DLV accountants in Ravels
14 december: erfgoed: Steenovenhoeve in Tielt
18 januari: erfgoed: De Kat in Ophasselt

SCHRIJF HIER IN

mogelijkheden op het platteland:

6 december: mogelijkheden op het platteland: DLV-kantoor in Wetteren
13 december: mogelijkheden op het platteland: DLV-kantoor in Torhout
19 december: mogelijkheden op het platteland: DLV-kantoor in Ieper

SCHRIJF HIER IN

Samenwerking Proagrica en DLV

DLV MAS (Market Advisory Services) verspreidt al een hele tijd gewaardeerde marktnieuwsbrieven in de varkensvleesketen. Die leveren onafhankelijke en waardevolle prijs- marktinformatie over voedergrondstoffen, veevoeders en varkensvlees. Dit is ook Proagrica niet ontgaan. Om de verspreiding te versnellen in binnen- en buitenland en de format te moderniseren, slaan DLV en Proagrica sinds kort de handen in elkaar. 

Nieuwsbrief van DLV: juli en augustus

Hoofding platteland 2016

Klik hier om de agro-nieuwsbrief van juli en augustus te lezen.

infomoment Kapelhoeve

Elke veehouderij in Vlaanderen kreeg een code rood/oranje/groen, o.m. afhankelijk van de ligging t.o.v. van een IHD-gebied (habitatgebied in Natura 2000). We merkten dat er nog steeds vragen heersten over de toekomst van die maatregelen, en de toekomst voor je bedrijf. Daarom organiseert DLV opnieuw enkele infomomenten, maar deze keer meer in het oosten van het land.

Schade door wateroverlast? Wat nu te doen?

Waterschade teelt landbouw

De weersomstandigheden van de voorbije week hebben tot aanzienlijke schade geleid bij vele landbouwers. Naast het vele extra werk dat de wateroverlast met zich meebrengt, is er natuurlijk de angst voor de financiële gevolgen. Hieronder vind je dan ook de administratieve stappen die je als landbouwer moet nemen om kans te maken op compensatie en om in orde te blijven met de verzamelaanvraag.

Kan ik als startende paardenhouder subsidies krijgen voor mijn paardenhouderij?

Veel paardenhouders vragen een landbouwernummer aan om te kunnen voldoen aan de wetgevingsvereisten van mestafzet en aan de verplichte registratie van weides in de verzamelaanvraag. Wat veel paardenhouders echter niet weten is dat je als (jonge) startende landbouwer ook recht hebt op betalingsrechten. Dat zijn subsidies voor het gebruik van landbouwgronden. Sinds de opstart van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid vorig jaar kan je als startende paardenhouder recht hebben op subsidies, ook al heb je die nog nooit ontvangen. We zetten de mogelijkheden even op een rijtje.

Archeologienota nodig bij een aanvraagdossier

Op 1 januari 2016  trad het hoofdstuk over archeologie uit het Onroerenderfgoeddecreet gefaseerd in werking. De derde fase, die het relevantste is voor bouwprojecten, ging van start op 1 juni 2016. Vanaf nu moet er in bepaalde dossiers een archeologienota toegevoegd worden, afhankelijk van de ligging en de grootte van het project en de oppervlakte van de ingreep in de bodem. De archeologienota moet opgemaakt worden door een erkend archeoloog.

Elektronische verzamelaanvraag

Ten laatste op 21 april moet je de verzamelaanvraag via het e-loket indienen om zo je betalingsrechten te activeren. Bij het indienen kan je opnieuw berekenen of je aan de vergroeningseisen voldoet. Daarnaast kan je een bemestingsprognose van jouw percelen raadplegen, net als het aantal te nemen "groentenstalen" (stikstofstalen met bemestingsadvies). 

Flashmoment MAP 5: over focus en fosfaat…

Beerton helder

MAP 5 is niet eenvoudig. Een heel aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige mestactieplannen maken het moeilijk om te weten wat je wanneer moet doen. Daarom organiseren we enkele infomomenten met tips en tricks, zodat je niet meer met vragen hoeft te blijven zitten.

DLV op Agribex: thema-eiland Feed the Future en stand 3313

Agribex affiche nl bewerkt voor site

Als partner van het thema-eiland 'Feed the Future' heet DLV u van harte welkom op Agribex, in het midden van hal 3. Op het eiland zal je nieuwe technieken en visies vinden die mogelijkheden scheppen om de toekomstige uitdagingen in de veehouderij aan te gaan. DLV organiseert op dit eiland ook enkele lezingen over actuele uitdagingen zoals MAP 5, PAS/IHD en bedrijfsopvolging. Schrijf je in en kom zeker eens langs!

Herstructureringsbeleid voor rode bedrijven

Kreeg je landbouwbedrijf in oktober 2014 een code rood? Dan heeft dit serieuze gevolgen voor de toekomstmogelijkheden van je bedrijf. De Vlaamse overheid voorziet een aantal maatregelen om getroffen bedrijven te begeleiden en te compenseren.

Voorschot betalingsrechten

Image001

Op vrijdag 30 oktober kreeg je van de Vlaamse overheid een vroegtijdig voorschot op de betalingsrechten. Het gaat over 70 procent van de voorlopig berekende basisbetaling die je uiteindelijk zal ontvangen. 

Overgangsmaatregelen aanvraag fytolicentie verlengd tot 24 november

Dreamstime xl 50542428

Sinds 1 september 2013 kon je gebruik maken van de overgangsmaatregelen om een fytolicentie aan te vragen en te verkrijgen. Dit betekent in de praktijk dat iemand die gedurende minstens twee jaar actief is op een legale manier met fytoproducten, deze activiteit ook verder kan blijven uitoefenen zonder dat hij hiervoor een examen moet afleggen.

UPDATE: een groot aantal gebruikers heeft zijn licentie nog niet aangevraagd. Daarom verschuift minister Willy Borsus de einddatum van 31 augustus naar 24 november 2015

Nieuwe indeling mazout, petroleum, zwavelzuur en andere gevaarlijke stoffen

Indeling gevaarlijke stoffen

Op 1 juni 2015 werd de Europese CLP verordening in de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) opgenomen. CLP bepaalt de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen zoals mazout, petroleum, zwavelzuur, methanol, azijnzuur,...Welke gevolgen heeft dit voor jouw milieuvergunning?

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Tussen droom en realisatie staan wel eens wetten en praktische bezwaren

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?