Opvolging dossier

Nadat een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend start een beslissingstermijn. Binnen deze termijn worden verschillende stappen ondernomen door de vergunningverlenende overheid (gemeente, stad, provincie of Vlaamse Regering). De stappen bestaan onder meer uit:

  • Beoordeling of het dossier volledig en ontvankelijk is. 

  • Opvragen van adviezen bij verschillende instanties zoals bv. het departement landbouw en visserij, de dienst waterlopen, het agentschap wegen en verkeer, … 

  • Inhoudelijk nazicht van de aanvraag en beoordeling door de omgevingsambtenaar

  • Beslissing door het schepencollege, de deputatie of de minister.

Bij elk van deze stappen is een goede opvolging belangrijk. DLV staat je hier in bij en zorgt voor een aanvulling van het dossier wanneer dit nodig zou zijn. 


Onze expertises