Functiewijzigingen

Wens je een functiewijziging aan te vragen? Een functiewijziging houdt in dat je de hoofdfunctie van een gebouw wijzigt. Volgende hoofdfuncties zijn mogelijk:

  1. wonen;

  2. verblijfsrecreatie;

  3. dagrecreatie, met inbegrip van sport;

  4. land- en tuinbouw in de ruime zin;

  5. detailhandel;

  6. dancing, restaurant en café;

  7. kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen;

  8. industrie en bedrijvigheid;

  9. gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen;

  10. militaire functie.

Indien je logies wenst te verhuren dan ken je het gebouw geheel of gedeeltelijk de hoofdfunctie verblijfsrecreatie toe. Indien dit niet de bestaande functie van het gebouw is, moet je een functiewijziging aanvragen. Denk hierbij aan de opstart van een Bed&Breakfast, hostel, hotel, vakantiewoning, Airbnb, … 

Indien je een restaurant of feestzaal wenst op te starten, dan zal eveneens vaak een vergunning tot functiewijziging nodig zijn. Wens je slechts tijdelijk deze activiteit op te starten zoals bij een pop-up concept, dan kan je eventueel vrijgesteld worden van deze vergunningsplicht. 

Bij de opstart van kantoren, dienstverlening, ambacht of winkel moet tevens goed worden nagegaan wat de bestaande functie van je gebouw is. Denk hierbij maar aan een kledingwinkel, kleine schrijnwerkerij voor maatmeubilair, opslag materialen, inrichten van kinesistenpraktijk, enz.  

Indien je deze functiewijziging wenst te voorzien in agrarisch gebied, dan zal je vaak een zonevreemde functie creëren. Hierop is vervolgens een meer specifieke regelgeving van toepassing. Zonevreemd is echter niet gelijk aan illegaal! Je kan nog steeds een aantal nieuwe activiteiten en functies opstarten. Contacteer ons gerust! 


Wij helpen je graag verder met:Onze expertises