Ammoniak

Afhankelijk van de ligging van je bedrijf, is het mogelijk dat jouw toekomstplannen een invloed kunnen uitoefenen op bepaalde beschermde vegetaties en diersoorten in de omgeving. Deze gebieden zijn bijvoorbeeld erkende natuurreservaten, Natura 2000-gebieden, VEN- of IVON-gebieden… Elk veeteeltbedrijf heeft op basis van het dieraantal en de diersoort een bepaalde uitstoot aan ammoniak. Deze kunnen leiden tot een aanrijking aan stikstof in de bodem, namelijk het verzurend en vermestend effect.

Naargelang het type gebied dat in je regio gelegen is, zijn er verschillende tools waarop kan gebaseerd worden voor het opstellen van een dergelijke studie. Hiermee kan nagegaan worden welke invloed jouw bedrijf kan hebben naar de omgeving toe en kan er afgetoetst worden welke uitbreidingsmogelijkheden er zijn. In de passende beoordeling of verscherpte natuurtoets wordt verder beschreven wat de potentiële effecten zijn en welke milderende maatregelen er eventueel zullen genomen worden. Deze studie dient toegevoegd te worden aan je vergunningsaanvraag ter ondersteuning wanneer je bedrijf op korte afstand gelegen is van beschermde natuur.


Onze expertises