Wijziging vanggewasregeling door wateroverlast

De aanhoudende regen van de voorbije weken heeft op veel plaatsen akkers en velden onder water gezet. Onder andere in de Westhoek is de draagkracht van akkers onvoldoende om de oogst van bepaalde gewassen en ook de inzaai van nateelten of vanggewassen aan te vatten. De Mestbank liet dan ook weten rekening te houden met deze overmachtssituatie. 

Vanggewasregeling

Vanuit MAP 6 is er de vanggewasregeling die oplegt om gewassen in te zaaien na de hoofdteelt. Je kan op verschillende manieren voldoen aan het verplicht doelareaal vanggewassen door in gebiedstype 2 en 3:

  • op percelen uiterlijk op 15 september een vanggewas in te zaaien;

  • op percelen uiterlijk op 15 oktober een vanggewas in te zaaien na een hoofdteelt niet-vroege aardappelen en maïs;

  • op percelen bij het planten van de hoofdteelt maïs, gras in onderzaai in te zaaien;

  • op percelen met een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt (vb. mais of aardappelen) een laag-risico nateelt in te zaaien.

Daarnaast kan je ook kiezen voor equivalente maatregelen, in plaats van bovenstaande maatregelen. De meest populaire is die van de inzaai van wintergranen of wintervlas na een nitraatgevoelige hoofdteelt. De Mestbank besliste eerder al om de uiterste inzaaidatum van het wintergraan of wintervlas met twee weken uit te stellen tot 30 november.

Door de wateroverlast is het op veel plaatsen bijna onmogelijk om het land te bewerken. Vooral de inzaai van wintergranen is sterk gehypothekeerd. Heb je voor de vanggewasregeling gekozen voor een laag-risico nateelt na een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt of voor de equivalente maatregel ‘wintergranen of wintervlas na een nitraatgevoelige hoofdteelt’ dan kom je in de problemen met de vanggewasregeling.

Overmachtssituatie

De Mestbank nam enkele nieuwe maatregelen om tegemoet te komen aan de slechte weersomstandigheden. Zo moet je de nateelt en de code EQW niet aanpassen in de verzamelaanvraag; ook al worden de gewassen niet meer ingezaaid. Dat geldt zowel voor de laag-risico nateelt na een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt als voor de equivalente maatregel ‘wintergranen of wintervlas na een nitraatgevoelige hoofdteelt’. Op die manier worden de percelen waar wintergraan of wintervlas aangegeven is, meegeteld als voldaan.

De Mestbank gaat ervan uit dat daar waar kon ingezaaid worden, dat ook gebeurd is. Waar het niet gebeurd is, zullen de wintergranen wellicht niet meer tijdig ingezaaid kunnen worden zonder de bodemstructuur ernstig te schaden.

Als er op het terrein toch vaststellingen gedaan worden dat de teelt er niet staat (niet ingezaaid is geraakt of mislukt is door de regen en iets anders is ingezaaid volgend voorjaar), dan kan dat via bezwaarbehandeling opgevangen worden. Heb je een brede weersverzekering, dan kan je jouw verslagen voorleggen. De Mestbank raadt aan om foto’s te nemen van de situatie van overmacht. De LV-AgriLens app van Departement Landbouw en Visserij kan hiervoor zeker gebruikt worden. Foto’s genomen met deze app zijn namelijk steeds voorzien van de aanduiding van de exacte locatie en van de tijd. Daarnaast kan ook gevraagd worden om een gemeentelijke schattingscommissie op te roepen, ofwel kan je vaststellingen laten doen door een externe expert.

Hou dus zeker foto’s en eventuele verslagen van vaststelling tot schade bij.BRON: VLM

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten