Wijziging beoordelingskader: functiewijziging van hoeve naar een zone-vreemde functie

Ook als niet-landbouwer is het mogelijk om in landbouwgebied te wonen indien de gebouwen correct vergund zijn. Wenst men uit te breiden, te verbouwen, te herbouwen of de functie van een gebouw te wijzigen, dan moet dit gebeuren conform de voorwaarden opgenomen in de zonevreemde wetgeving. Het is dan ook aangeraden om je vooraf goed te informeren indien jij, of je klant, dergelijke zonevreemde plannen hebt.

In het zonevreemde functiewijzigingsbesluit worden de mogelijke nieuwe functies voor landbouwgebouwen opgelijst. Mogelijke nieuwe functies zijn o.a.: kantoorfunctie of diensten in het algemeen, opslagfunctie, plattelandstoerisme en ook bijzondere toepassingen voor erfgoedgebouwen.

De meest gebruikte toepassing is het wijzigen van de functie van landbouwgebouwen naar een residentiële woonfunctie om op die manier de zonevreemde wetgeving te kunnen toepassen.

Vroeger was het in de praktijk gangbaar dat, door de stopzetting van de agrarische bedrijvigheid, de zonevreemde wetgeving automatisch werd gebruikt zonder dat er een functiewijziging aan te pas kwam. Sinds enige tijd wordt de wetgeving strikter toegepast. Op basis van de omzendbrief RO 2017 / 01 is het vereist dat de zonevreemde functiewijziging naar particulier gebruik aangevraagd moet worden vooraleer er van de zonevreemde wetgeving gebruik gemaakt kan worden. Op die manier wil de overheid de mogelijkheid creëren om te oordelen of de functiewijziging geoorloofd is. Dit om de leegstaande hoeves die nog een gebruikswaarde hebben voor de land- en tuinbouw maximaal voor de landbouwsector te behouden. Deze vergunningsplicht wordt extra onder de aandacht gebracht rekening houdende met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, ook bekend als de zogenaamde ‘betonstop’.

Leegstaande hoeves in agrarisch gebied bieden dus veel mogelijkheden. Deze mogelijkheden gelden voor bestaande gebouwen en zijn divers, waardoor het aan te raden is om eerst en vooral je wensen en noden, of die van je klant, op een rij te zetten alvorens gebouwen te slopen. Bespreek je plannen daarom zeker met een deskundige, zodat dit getoetst kan worden aan de wettelijke mogelijkheden.

Het verstrengd beoordelingskader heeft een belangrijk effect op zowel de waardebepaling als op de aankoop (wat je als koper van plan bent) van hoeves die reeds zonevreemd zijn geworden.


Heb je vragen of nood aan begeleiding bij het uitwerken van een project?

Contacteer een DLV-adviseur!


Op 9/12/2020 werd een kort webinar gegeven over dit thema. Een korte versie van de presentatie kan je hier terugvinden. 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten