Wat is nieuw bij sloop en asbest?

Om de nog aanwezige asbest in Vlaanderen aan te pakken, lanceert de regering enkele nieuwe richtlijnen. Heb jij nog asbest liggen op je gebouwen? Dan kan je misschien gebruik maken van een premie om je asbest te verwijderen.

Ben je binnenkort van plan om een gebouw te slopen? Hou dan zeker rekening met de wettelijke verplichtingen! Want wist je dat je een vergunning nodig hebt voor het slopen van gebouwen en in sommige gevallen ook een sloopopvolgingsplan nodig is?

Inventarisatie van asbest

Asbest is nog steeds uitgebreid aanwezig in onze straatbeeld. Om te werken aan een asbestvrije toekomst wil de Vlaamse Regering al het aanwezige asbest in Vlaanderen in kaart brengen door middel van een inventarisatieplicht bij verkoop van gebouwen ouder dan 2001 en dit vanaf 23 november 2022. 

Vanaf 2032 zal iedere gebouweneigenaar van een gebouw gebouwd voor 2001 verplicht zijn om een geldig asbestinventarisattest te bezitten. De asbestinventaris (AI) moet door een gecertificeerd asbestdeskundige opgesteld en geregistreerd worden in een centrale databank van OVAM, die o.b.v. een correcte AI een geldig asbestinventarisattest aflevert. Bij DLV zijn we onze mensen al volop aan het opleiden tot gecertificeerde asbestdeskundigen.

Verwijdering van asbest

Via het actieplan Asbestafbouw wil de Vlaamse Regering een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen die asbestvezels kunnen vrijgeven. 

Het verwijderen van asbest is wettelijk bepaald. Hechtgebonden toepassingen zoals bijvoorbeeld golfplaten en voederbakken mogen verwijderd worden door een dakwerker of aannemer. Deze moeten wel de opleiding ‘Asbest eenvoudige handelingen’ gevolgd hebben en alle wettelijk bepaalde maatregelen toepassen. Niet-hechtgebonden toepassingen zoals bijvoorbeeld leidingisolatie worden verwijderd met behulp van een hermetische zone. Dit soort werken mag alleen uitgevoerd worden door erkende verwijderaars. Een lijst van erkende verwijderaars is terug te vinden op werk.belgie.be

Zelf asbest verwijderen? Binnen in gebouwen mag je enkel hechtgebonden, niet beschadigde toepassingen zelf verwijderen. Buiten mogen ook hechtgebonden toepassingen verwijderd worden die beschadigd zijn. Gebruik wel steeds de juiste persoonlijke beschermingsmaatregelen en neem zeker je voorzorgen om vezelverspreiding tegen te gaan! Verwijderen van niet-hechtgebonden toepassingen moet steeds uitgevoerd worden door erkende verwijderaars.


Asbestsubsidies

Er zijn diverse subsidies mogelijk bij de verwijdering van jouw asbestmaterialen.

Premie niet-verwarmde en niet-woongebouwen

In 2022 heeft de Vlaamse Regering 23 miljoen euro uitgetrokken zodat eigenaars van niet verwarmde, niet-woongebouwen (bv. een loods of een stal) een premie kunnen aanvragen voor de verwijdering van hun asbestdak met omvorming naar een zonnedak. De zonnepanelen worden geplaatst op het gesaneerde dak of op het dak van een ander gebouw op hetzelfde perceel. De premie bedraagt 12€/m² (tot max. 50% van de factuur voor asbestverwijdering en -afvoer). Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Het dak moet asbestvrij worden gemaakt in 2022 (door een aannemer)

  • De plaatsing van de zonnepanelen moet ten laatste gebeuren tegen 31/12/2024

  • De nieuwe panelen moeten min. 10% van het gesaneerde dak bedekken

  • Je moet je aanmelden bij Fluvius tussen 1/1/2022 en 31/12/2024 

De premie-aanvraag kan vanaf 1/04/2022 worden ingediend tot uiterlijk 31/03/2023. Bij de aanvraag volstaat een offerte voor de asbestverwijdering en -afvoer met een betalingsbewijs van het voorschot beide gedateerd in 2022.

Het nieuwe dak, inclusief het plaatsen ervan, komt in veel gevallen ook in aanmerking voor een VLIF-subsidie. Het gaat hier om een kapitaalpremie van 30% steun op de ingediende facturen. Dit bedrag wordt zelfs verhoogd tot 40% steun indien het om een jonge landbouwer gaat (jonger dan 41 jaar op moment van aanvraag). Deze subsidie moet aangevraagd worden vóór de start van de werken. 

Premie voor verwarmde gebouwen

Dergelijke premie van Fluvius bestaat ook in het geval je asbesthoudend materiaal verwijdert van de gevelbekleding van de buitenmuren bv. leien (= premie buitenmuurisolatie) of indien je bij renovatiewerken asbesthoudende materialen van de dakbedekking of het onderdak verwijdert en isolatie plaatst. Deze premie kan enkel aangevraagd worden als het om verwarmde gebouwen gaat. De verwijdering van het asbest moet dateren van 1/1/2021 tot ten laatste 31/12/2022. De premie buitenmuurisolatie aan de buitenzijde bedraagt 38€/m² bij niet-woongebouwen. Voor dakisolatie bedraagt de premie 16€/m² (8€ premie dakisolatie + 8€ premie voor verwijdering asbest). Let wel: de isolatie dient door een aannemer geplaatst te worden. Meer info hieromtrent is terug te vinden op het informatieblad asbestverwijdering 2022 van Fluvius.

Premie voor particulieren

Verder geeft OVAM lokale besturen budgetten om projecten op te starten voor een voordeligere verwijdering van asbest voor particulieren. Een voorbeeld hiervan is de huis-aan-huis ophaling asbestcement (waarbij het asbest door de eigenaar zelf verwijderd wordt). Via deze link kan je bekijken welke projecten lopen in jouw gemeente. 

OVAM landbouwprotocol

In juli 2021 keurde de Vlaamse Regering het OVAM landbouwprotocol goed. Bedoeling hiervan was om de sector de aanwezige asbestdaken versneld te laten verwijderen. Landbouwers konden zich aanmelden voor de gratis ophaling van de asbestgolfplaten. Door het grote aantal aanvragen voor dit protocol, is het oorspronkelijke budget van 3 miljoen euro al sinds maart 2022 opgebruikt. Het protocol is dus (voorlopig) stopgezet. Begin mei 2022 heeft Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) wel verklaard dat ze aan de regering een extra budget van 1,5 miljoen euro zal vragen. Als landbouwer kan je je via deze link inschrijven om door OVAM op de hoogte gebracht te worden wanneer het landbouwprotocol terug opgestart zou worden in de toekomst. 

Sloop van gebouwen

Bij de sloop van gebouwen is een omgevingsvergunningsaanvraag noodzakelijk. Indien jouw te slopen gebouw(en) niet-residentieel meer dan 1.000 m³ bedraagt, dient tevens een sloopopvolgingsplan (SOP) toegevoegd te worden aan de aanvraag, onafhankelijk van de aanwezigheid van asbest. Dit zowel bij sloopvergunningen als bij heropbouwprojecten. Indien de vergunning wordt ingediend na 30 juni 2022 moet er voor het slopen ook samengewerkt worden met een sloopbeheersorganisatie. Zij volgen het correct slopen en verwerken van de afvalstromen op. 


Heb je vragen omtrent sloop of asbest? Contacteer onze deskundige DLV-adviseurs!


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten