Waar stockeer je de stalmest volgende winter?

Tijdens de zomer denk je er misschien nog niet aan, maar in de winter geldt een verbod op de opslag van vaste mest op de kopakker. Wat betekent dit voor jou als de houder van dieren?

Het verbod

Vroeger was de tijdelijke opslag van stalmest op de kopakker de ideale manier om aan de verplichtingen in verband met mestopslag te voldoen. De milieuwetgeving zei immers dat je over een mestopslag moest beschikken om de stalmest die gedurende drie maanden geproduceerd werd te stockeren. Het aangepaste Mestdecreet steekt daar echter een stokje voor. Tussen 15 november en 15 januari mag er geen stalmest meer op de akker liggen.


Zelf mest opslaan

Voor de winterperiode zal je dus een andere oplossing moeten zoeken. Dat kan ter plaatse bij de stallen. Deze mestopslag moet dan wel aan een aantal bouw- en milieutechnische voorwaarden voldoen. Een reglementaire opslagplaats bestaat uit een vloeistofdichte vloer en drie mestdichte muren van voldoende hoogte. Aan de vierde zijde zorg je ervoor dat de afvloei van mestsappen opgevangen wordt in een gesloten opslag. Een overstort naar de openbare riolering of de gracht is natuurlijk verboden. Afhankelijk van de capaciteit van de mestopslag en de ligging ervan heb je een milieuvergunning nodig. In agrarisch gebied is dit vanaf 10 m³ opslagruimte via een melding bij de gemeente, maar in woongebied is dit bijvoorbeeld al vanaf 2 m³. De mest die zich in de stal bevindt telt hierbij niet mee. Voor het bouwen van een mestopslag is vaak ook een stedenbouwkundige vergunning nodig. Meestal kan dit met een eenvoudig dossier en zonder tussenkomst van een architect. Als particulier dierenhouder kan men onder bepaalde voorwaarden een opslag bouwen zonder vergunning. De niet-overdekte constructie mag dan maximaal 80 m² zijn en moet voldoende dicht bij de vergunde woning liggen. Opgelet! Reeds aanwezige verhardingen zoals een terras tellen ook mee in die toegelaten 80 m². Bij de bouw van een mestopslagplaats dient zeker goed nagedacht te worden over de goede inplanting ervan. Voor het uitmesten van de stallen is het interessant om de opslag dicht bij de stal te voorzien. Zorg er echter voor dat bij een eventuele uitbreiding van de stallen de opslagplaats niet opnieuw moet afgebroken worden.


Een alternatief?

Misschien is een opslagplaats te kostelijk of praktisch niet haalbaar. Dan zijn er enkele alternatieven. Een ander bedrijf waar wel voldoende opslagcapaciteit is, is een mogelijkheid. Door met de uitbater een overeenkomst te sluiten is men meteen in regel. Of is er in de buurt iemand die zijn uitbating stopgezet heeft, maar waar de mestopslag nog aanwezig is? Laat deze locatie registreren als tweede inrichting, dan rekent de overheid deze opslagcapaciteit bij jouw site waar je dieren houdt. Je kan de mest ook rechtstreeks afvoeren naar een mestverzamelpunt of een verwerkingsinstallatie. Zij plaatsen dan bijvoorbeeld een container die regelmatig opgehaald wordt. Net zoals bij een vaste opslagplaats mogen ook hier geen mestsappen lekken.


In de zomer op de kopakker?

Dat mag wel nog, mits je een aantal voorwaarden respecteert:


  • De mest ligt op de akker om ter plaatse uitgespreid te worden.

  • Je laat de mest niet langer dan één maand liggen.

  • De mesthoop ligt op minstens 10 meter afstand van de perceelgrens en oppervlaktewater.

  • De mestsappen vloeien nooit af buiten het perceel.

  • De afstand tot de woningen van derden bedraagt minstens 100 meter.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten