Voorstel decreet termijnverlenging vergunningen en schorsen NER-MVW

Er komen nieuwe overgangsmaatregelen aan voor aflopende vergunningen met betrekking tot de PAS. 

Daarnaast besliste de Vlaamse Regering op 18 maart eerder dit jaar om de mogelijkheid om NER uit te breiden via nutriëntenemissierechten-mestverwerking (NER-MVW) op te heffen. Ook hier komen enkele overgangsmaatregelen. 

We vertellen je hieronder wat dit allemaal inhoudt. 

Overgangsmaatregelen voor vergunningen met betrekking tot de PAS

Op 25 mei 2022 is het voorstel van het decreet dat het mogelijk maakt om landbouwbedrijven die vervallen te verlengen tot eind 2023 naar Raad van State gestuurd, m.a.w. dit is een voorstel, de tekst is nog niet definitief goedgekeurd. 

Wat staat er nu in het voorstel van het decreet?

Wie gebruik wil maken van deze nieuwe overgangsmaatregel zal een verzoek moeten indienen waaruit blijkt dat er een betekenisvolle aantasting is van een speciale beschermingszone. Dit geldt zowel voor veehouderijen als voor mestverwerkingsinstallaties.

Het verzoek tot verlenging moet ingediend worden bij de bevoegde overheid uiterlijk op de dag voor de lopende vergunningstermijn is verstreken. Bij de aanvraag moet je jouw rapport van de impactscoretool toevoegen. Dit mag maximum 5 dagen oud zijn. Deze vergunningen zouden dan verlengd worden tot eind 2023. Er is een mogelijkheid tot rechtswege verlenging tot 30/06/2024 op voorwaarde dat de Vlaamse Regering voor 1/01/2023 de PAS definitief heeft vastgesteld.

Wie komt er in aanmerking ?

Ofwel is de vergunningstermijn verstreken in 2021 en werd er een hernieuwingsaanvraag ingediend voor de inwerkingtreding van dit artikel en dat ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de vergunning, maar werd er nog geen definitieve beslissing over genomen.

Ofwel is de vergunningstermijn verstreken of verstrijkt die in de loop van 2022 of 2023.

Voor de vergunningen waarvan de vergunningstermijn is verstreken voor de inwerkingtreding van dit artikel of waarvan de vergunningstermijn verstrijkt uiterlijk dertig dagen na de dag waarop dit artikel in werking treedt, kan het verzoek alsnog ingediend worden tot uiterlijk 1 september 2022.

Deze overgangsmaatregelen gelden ook voor piekbelasters. Let wel dat er in dit geval geen aanspraak meer kan gemaakt worden op een bijkomende vergoeding.

Check de einddatum van je vergunning!

Hou de einddatum van je vergunning goed in de gaten. Een tijdige hernieuwing wordt ingediend tussen de 24ste en 12de maand voor de vervaldatum. Vervalt je vergunning in 2022 of 2023? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je adviseur. 


Overgangsregels NER-MVW

Op 18 maart eerder dit jaar, heeft de Vlaamse Regering definitief beslist om de mogelijkheid om uit te breiden via nutriëntenemissierechten-mestverwerking (NER-MVW) op te heffen. Op die manier wil men de verdere groei van de veestapel voorkomen. Hierdoor kent de Mestbank vanaf 2022 geen nieuwe NER-MVW meer toe.

Via het voorstel van decreet worden twee overgangsmaatregelen aangekondigd.

Zo zullen de NER–MVW die beschikbaar waren op 1/05/2022 behouden blijven en beoordeeld worden op basis van de regels die van kracht waren op 1/01/2022. 

Een tweede overgangsregel  maakt het mogelijk om een schorsing aan te vragen voor NER-MVW. Deze regel is van toepassing op iedereen die al over NER–MVW beschikt, maar minder dieren houdt van de diersoort waarop zijn/haar NER–MVW betrekking heeft. De overgangsmaatregel komt er om te vermijden dat er bewust voor gekozen wordt om meer dieren te houden en om op die manier een annulering van NER–MVW te vermijden. Er zal een mogelijkheid zijn om een aantal maal schorsing van mindere productie aan te vragen.

De schorsing is bedoeld voor landbouwers die door uitzonderlijke omstandigheden (lagere veebezetting) niet in staat zijn om aan hun verplichtingen in kader van NER–MVW te voldoen. De aanvraag kan 1 keer om de 4 jaar ingediend worden. Om een schorsing aan te vragen, moet je daarnaast aan enkele voorwaarden voldoen: 

  • De schorsing moet ten laatste op 1 november aangevraagd worden.

  • De aanvraag NER -MVW moet meer dan 2 kalenderjaren oud zijn.

  • Alle bedrijfseigen mest moet verwerkt worden van de diersoort waarop de uitbreiding betrekking heeft.

  • Anderzijds moet je 25% extra van bedrijfseigen mest van andere diersoorten verwerken.Heb je nog vragen? Contacteer een DLV-adviseur. 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten