Verzamelaanvraag 2022

30 april is de uiterste datum om de verzamelaanvraag via het e-loket in te dienen. Dit jaar zijn de regels voor de activering van betalingsrechten structureel gewijzigd, wat impliceert dat 30 april een nog belangrijkere deadline wordt. Daarnaast kunnen in 2022 op vrijwillige basis éénjarige pre-ecoregelingen afgesloten worden. Deze zijn een voorbode als overgang naar het nieuwe GLB in 2023, en kunnen voor heel wat landbouwers een opportuniteit bieden.

Gewijzigde perceelsregistratie

Het Departement Landbouw & Visserij heeft bepaald dat vanaf dit jaar de betalingsrechten enkel nog geactiveerd kunnen worden door de landbouwer die het financiële risico van het verbouwen van de hoofdteelt neemt. Concreet betekent dit dat uit de verzamelaanvraag en uit de praktijk zal moet blijken dat de percelen op 30 april en dit tot minstens kort voor het oogsten van de hoofdteelt, door dezelfde landbouwer in gebruik zijn om nog premies te kunnen ontvangen.  Daarom zullen landbouwers vanaf 2022 enkel nog betalingsrechten kunnen activeren op percelen die ze zelf in gebruik hebben op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag (30 april) én in gebruik hebben voor de hoofdteelt (31 mei). 

De landbouwer die de betalingsrechten activeert en dus de teelt werkelijk verbouwt, zal moeten voldoen aan de vergroeningseisen zoals gewasdiversificatie. Indien het perceel gelegen is in gebiedstype 2 of 3 (de oranje en rode gebieden) dient deze hurende landbouwer ook de mestrechten op zijn naam te nemen.

Betalingsrechten kunnen definitief of tijdelijk overgedragen worden aan de huurder van jouw perceel. Deze overdracht moet digitaal ingediend worden via het e-loket uiterlijk 30 april 2022. Indien de betalingsrechten niet (tijdelijk) worden overgedragen, zullen deze na 2 jaar niet-activering verloren zijn. 

Pre-ecoregelingen

Omdat de implementering van het nieuwe GLB vertraging heeft opgelopen, besliste Europa om overgangsmaatregelen te nemen. Dit jaar kan als overgang naar de ecoregelingen ingestapt worden op 6 mogelijke pre-ecoregelingen. Een aantal zijn bedrijfsgebonden, een aantal perceelsgebonden. Deze pre-ecoregelingen leveren allen een bijdrage aan milieu en  klimaat, en kunnen hierdoor in 2022 financieel ondersteund worden. De looptijd ervan bedraagt 1 jaar in tegenstelling tot eerdere agromilieumaatregelen. Deze steun kan aangevraagd worden tot de uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag: 31 mei 2022.


1. Precisielandbouw

Voor deze pre-ecoregeling zijn er 2 mogelijkheden:

  • Automatisch aansturing van de machine via GPS of RTK-GPS (bedrijfsgebonden)

Door toepassing van deze aansturing kan er bespaard worden op gewasbeschermingsmiddelen, vloeibare kunstmeststoffen en korrelmeststoffen, met name alle kunstmest en organische mest die in korrelvorm toegediend wordt. Op minstens 80% van het areaal subsidiable hoofdteelten dient dit uitgevoerd te worden, en kan ook (deels) uitgevoerd worden door een loonwerker. De steun bedraagt max. 90 euro per ha voor de eerste 10 ha; max. 65 euro per ha voor de volgende 10 ha, en max. 15 euro per ha voor de resterende ha met een maximum van 100 ha.

  • Plaatsspecifiek bekalken (perceelsgebonden)

Dit betreft het plaatsspecifiek toedienen van bekalking op basis van perceelsgegevens zoals gewasbeelden, opbrengstgegevens en bodemgegevens. In 2022 zal dit ondersteund worden op basis van taakkaarten, aangemaakt vanaf september 2021. De steun bedraag max. 100 euro per ha.

2. Verhogen organisch koolstofgehalte van het bouwland 

Een stimulering om door middel van een aangepast teeltplan van het volledige bedrijf het gehalte aan organische koolstof in de bodem van de bouwlandpercelen te verhogen. De gemiddelde toename is hoger dan 1.350 kg koolstof per ha door aanbreng via combinatie van hoofd- en nateelten. De percelen moesten ook bouwland zijn in 2020 en 2021. De maximale steun varieert tussen 40 en 100 euro per ha bouwland.

3. Inzaai productief kruidenrijk grasland

Grasland dat wordt ingezaaid met een verplicht mengsel van grassen, vlinderbloemigen en kruiden. Het perceel is minimum 30 are groot, was bouwland in 2020 en 2021 en de teelt moet aangehouden worden tot minstens 31 december 2022. De maximale steun bedraagt 350 euro per ha.

4. Ecologisch beheerd grasland

Voor elk grasland dat extensiever wordt uitgebaat doordat er geen gewasbeschermingsmiddelen of kunstmest op toegepast worden. De regeling is niet mogelijk op derogatiepercelen, het perceel is minimum 30 are groot en dient het volledige kalenderjaar aangehouden worden. De maximale steun bedraagt 300 euro per ha.

5. Inzaai milieu-, klimaat-  en biodiversiteitsvriendelijke teelten

Er komen 3 groepen van teelten in aanmerking: éénjarige eiwitteelten, enkele diepwortelende maaigewassen en faunavriendelijke teelten in de beheergebieden voor akkervogelsoorten. Ook hier is het perceel minimum 30 are groot. De steun bedraagt afhankelijk van de teelt maximaal 150 euro per ha of maximaal 600 euro per ha.

6. Voedermanagement voor melkvee

Op dit moment zijn de voorwaarden nog niet gekend. Ook werd deze regeling nog niet definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. De basis van de voorwaarden zal voortvloeien uit het convenant enterische emissies rundvee.

Een overzicht van alle actuele en gedetailleerde voorwaarden vind je hier.

Belangrijk: niet alle mogelijke combinaties tussen pre-ecoregelingen onderling of met andere subsidiemaatregelen zijn mogelijk en bovendien kan er bij een toegelaten combinatie een plafonnering bestaan op het uit te betalen bedrag. Een volledig overzicht van de combinatietabellen vind je hier.

De bedragen die uitbetaald worden, betreffen steeds maximale bedragen. Er wordt gewerkt met een systeem van gesloten enveloppe. Het definitieve subsidiebedrag is dus afhankelijk van het aantal aanvragen en het beschikbaar budget in 2022 (7.000.000 euro voor de eerste 5 regelingen samen), en wordt bepaald na controles en berekening van alle aanvragen. De uitbetaling zal bijgevolg pas in de loop van 2023 volgen.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten