Tiny house: Vergunningsplicht?

Tiny houses zijn de nieuwe trend van de laatste jaren. Volgens sommigen ‘DE’ oplossing voor de verdichting, voor anderen het ideaalbeeld van wonen in het groen. Dit idyllische beeld wordt door de media vaak versterkt en zij laten vaak ook uitschijnen dat een tiny house overal geplaatst mag worden. Maar niets is minder waar…

Om te weten of je al dan niet een vergunning nodig hebt voor het plaatsen van een tiny house, is het gebruik van het tiny house van belang: Doet het dienst als woning of als vakantieverblijf? In dit artikel maken we je wegwijs in de stedenbouwkundige regelgeving wat tiny houses betreft.

TINY HOUSE ALS PERMANENTE WONING

Als je permanent wil gaan wonen in een tiny house en daar dus je domicilie wil zetten, dan heb je hiervoor altijd een omgevingsvergunning nodig. Je kan jouw tiny house enkel in woongebied plaatsen. Dit kan eventueel ook in agrarisch gebied ter vervanging van een bestaande woning. Ook voor de aanleg of inrichting van de grond waarop jouw tiny house wordt geplaatst, heb je een vergunning nodig. Hiermee wordt o.a. het verharden van de ondergrond bedoeld.

Om permanent te wonen in een tiny house moet er steeds voldaan worden aan de woningkwaliteitsnormen. Zo moet een tiny house voor twee personen minstens 27 m² groot zijn en beschikken over een bad/douche, wc en keuken die ofwel in of aansluitend aan de woning aanwezig zijn.

TINY HOUSE ALS VAKANTIEVERBLIJF

Naast het wonen in een tiny house, worden tiny houses ook vaak gebruikt als vakantieverblijven. Ook dit is vergunningsplichtig, behalve als je voldoet aan één van de volgende vrijstellingen:

Eerste vrijstelling: max. 4 x 30 dagen

Er kan van deze vrijstelling gebruik gemaakt worden, als het tiny house slechts 4 keer per jaar voor een periode van 30 aaneengesloten dagen ergens geplaatst wordt. Deze periodes van 30 dagen starten steeds op de dag van de plaatsing en lopen gedurende 30 dagen, los van het feit of het tiny house er ook effectief 30 dagen staat. De 4 periodes mogen vlak na elkaar plaatsvinden, maar dit hoeft niet.

Dit is enkel mogelijk in gebieden die geen ruimtelijk kwetsbaar gebied zijn, met uitzondering van parkgebied. Ruimtelijk kwetsbare gebieden zijn onder andere bosgebieden, natuurgebieden en agrarische gebieden met ecologisch belang.

Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de verwezenlijking van de algemene bestemming van het gebied niet in gedrang gebracht mag worden. Er mogen met andere woorden geen blijvende zaken aangelegd worden in functie van de plaatsing van de tiny houses, bijvoorbeeld geen aanleg van bijkomende verharding. Verder mogen er ook geen bomen gekapt worden en mag de vegetatie en het reliëf niet gewijzigd worden.

Tweede vrijstelling: terreingerelateerde logies

Indien een terrein vergund is voor terreingerelateerde logies volgens de voorwaarden van het logiedecreet, dan dient er geen vergunning aangevraagd te worden voor het plaatsen en verplaatsen van de tiny houses op dit terrein. Dit kan dus enkel indien er in het verleden al een vergunning werd bekomen voor het aanleggen van een dergelijk terrein.

Derde vrijstelling: evenementen of begeleide groepen

Deze vrijstelling is in het leven geroepen om bijvoorbeeld vergunningsvrij kamperen van jeugdbewegingen bij een boerderij mogelijk te maken, of de inrichting van een kampeerweide voor de duur van een muziekfestival. Doorgaans zal het hier gaan om tenten, maar het plaatsen van tiny houses is niet uitgesloten mits aan alle voorwaarden voldaan is. Het kan dus niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden (bosgebied, natuurgebied, agrarisch gebied met ecologisch belang, …), de gebruikte inrichtingen zullen na afloop verwijderd en elders moeten gestockeerd worden, en het tijdelijk gebruik mag het gebruik conform de bestemming voor de rest van het jaar niet hypothekeren.

Tiny houses die dienst doen als vakantiehuis kunnen geplaatst worden in woongebied of recreatiegebied. Uitzonderlijk kunnen tiny houses ook vergund worden in andere gebieden. Hierbij moet het gaan om een context van recreatief medegebruik en zal moeten aangetoond worden dat het plaatsen van de tiny houses slechts een beperkte impact heeft op de algemene bestemming van het gebied. De vergunning kan slechts verleend worden gedurende een specifieke periode of voor een bepaald moment. Het bekomen van dergelijke vergunning vereist de nodige deskundige begeleiding.

Je kan ook als landbouwer een tiny house op jouw landbouwbedrijf plaatsen in functie van hoevetoerisme. Hierbij moet je tiny house een integrerend deel uitmaken van het leefbaar landbouwbedrijf. Indien jouw tiny house niet voldoet aan één van voorgaande vrijstellingen, dan zal hiervoor een omgevingsvergunning bekomen moeten worden.

PARKEREN VAN EEN TINY HOUSE

Wat als je in het bezit bent van een tiny house, maar deze (momenteel) niet gebruikt? Als je een tiny house ergens wil ‘parkeren’, dan heb je daarvoor geen vergunning nodig als je deze effectief niet gebruik. En op voorwaarde dat deze op een plaats staat die niet zichtbaar is vanop de openbare weg en deze ook binnen de 30 meter van de woning staat.

In alle andere gevallen zal je een vergunning nodig hebben of moeten voldoen aan de voorwaarden zoals eerder vermeld bij de mogelijke vrijstellingen.

ARCHITECT

Naast een omgevingsvergunning, heb je in sommige gevallen ook een architect nodig voor het plaatsen van een tiny house. Dit is het geval als de bruto vloeroppervlakte van jouw tiny house groter is dan 50 m² of de hoogte meer dan 3,5 meter is of als de tiny house gestapeld is.

Verder moet voor het plaatsen van een tiny house dat groter is dan 50 m² ook voldaan worden aan de eisen op vlak van EPB.

ZORGWONEN

Een tiny house kan ook gebruikt worden als zorgwoning. In dit geval is het plaatsen ervan enkel meldingsplichtig. Hierbij is het van belang dat nadat de zorgsituatie beëindigd is, dit eveneens gemeld wordt. Na beëindiging van de zorgsituatie kan het tiny house eventueel gebruikt worden als permanente woning of als vakantieverblijf. Opgelet, dit gewijzigd gebruik is eveneens vergunningsplichting.

AANDACHTSPUNTEN

De afvoeren van de afwasbak, douche en het toilet mag je niet zomaar lozen. Deze moeten ofwel aangesloten zijn op de riolering of op een individuele behandelingsinstalatie voor afvalwater (IBA), ofwel opgeslagen worden in een tank die vervolgens wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

Als een tiny house verplaatst wordt, dient ook aandacht besteed te worden aan de afmetingen. Als de tiny house breder is dan 2,55 meter of hoger dan 4 meter, dan mag deze enkel vervoerd worden onder de voorwaarden van uitzonderlijk vervoer.


Voorafgaand aan het plaatsen van een tiny house, is het dus belangrijk om even stil te staan bij heel wat verschillende facetten. DLV kan voor de nodige begeleiding zorgen.


Contacteer ons


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten