Teeltvrije 1 meter zone langs waterlopen

Vanaf 2018 zal de Mestbank controles uitoefenen op de teeltvrije zone van 1 meter naast waterlopen in focusgebieden.1 meter vrije teeltzone? 5 meter vrije bemestingszone? 1 meter pesticidenvrije zone? Langs welke waterlopen? Ziet u de bomen door het bos niet meer?

In het kader van diverse wetgevingen vanuit het decreet Integraal Waterbeleid, het Mestdecreet, Cross Compliance (voldoen aan de randvoorwaarden vanuit het GLB), … zijn er meerdere beperkingen langs Vlaamse waterlopen.

Bewerkingsvrije zone van 1 meter langs waterlopen

Vanaf de bovenkant van het talud dient 1 meter voorzien te zijn waar geen bodembewerking plaats vindt.

Bemestingsvrije zone (van 5 of 10 meter) langs waterlopen

Het is verboden om meststoffen op te brengen (uitgezonderd bemesting door rechtstreekse beweiding) tot 5 meter vanaf de bovenste rand van het talud van een waterloop. Deze afstand bedraagt 10 meter indien de waterloop gelegen is in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) of als een helling grenst aan een waterloop.

Gewasbestrijdingsmiddelvrije zone van 1 meter langs waterlopen

Er mogen geen gewasbestrijdingsmiddelen (pesticiden) gebruikt worden in de zone van 1 meter vanaf de bovenste rand van het talud.

Teeltvrije zone van 1 meter langs waterlopen.


De combinatie van de 1 meter vrije bewerkingszone, de 5 (of 10) meter vrije bemestingszone en de 1 meter vrije gewasbestrijdingsmiddelenzone geeft de teeltvrije zone van 1 meter. Hier kunnen dus geen oogstbare teelten voorgebracht worden en kan er geen grasland gescheurd worden. Op deze zone van 1 meter ontstaat een strook met spontane bedekking van grassen en kruiden. Indien dit nog niet het geval is, dient er en gras/kruidenmengsel ingezaaid te worden dat verschraald wordt door regelmatig te maaien. Het maaisel moet worden afgevoerd of op het perceel gebracht worden.

Langs welke waterlopen?

Alle bovenvermelde zones betreffen oeverzones die grenzen aan elke waterloop die opgenomen is in het Grootschalig Referentiebestand (GRB) en Vlaams Hydrografische Atlas (VHA). Deze waterlopen zullen raadpleegbaar zijn onder het grafische luik op het e-loket.


Verzamelaanvraag

De teeltvrije strook moet niet afgesplitst worden van de rest van het perceel in de verzamelaanvraag. Ook de bemestingsnormen blijven gelden voor de volledige oppervlakte van het perceel. De teeltvrije strook komt vanaf 2018 in aanmerking als bufferstrook voor ecologisch aandachtsgebied (EAG). Dit is van belang voor landbouwers met meer dan 15 ha bouwland in het kader van de vergroeningspremie. Een bufferstrook kan voortaan dus aangegaan worden als EAG vanaf 1 meter breedte in plaats van 5 meter, maar uiteraard zal een bredere bufferstrook sterker doorwegen in het areaal EAG.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten