Subsidies voor niet-productieve investeringen

Paardenhouders die investeren in landschapselementen en in maatregelen voor water- of bodembeheer, kunnen rekenen op extra steun van de Vlaamse Overheid. Het gaat hierbij om investeringen die niet zozeer zorgen voor verhoogde inkomsten, maar die wel een positieve impact hebben op het milieu, de biodiversiteit of het landschap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanplanten van hagen of bomen, waterinfiltrerende erfverharding, een infiltratiesysteem (WADI), … De subsidie hiervoor bedraagt 75% tot zelfs 100% van de totale investeringskost.

Je kan onder andere subsidies aanvragen voor investeringen die bijdragen aan:

  • De landschappelijke ontwikkeling, zoals het aanplanten van hagen, heggen of bomen(rij)

  • Landschappelijke integratie, dak- en gevelbegroening van bedrijfsgebouwen (groenscherm)

  • Het verhogen van de biodiversiteit en de habitatbescherming, zoals bv. nestkasten, bijenhotel, wolfproof maken van de omheining

  • Een verbeterd waterbeheer, zoals bv. de aanleg van een poel, waterinfiltrerende erfverharding, een infiltratiesysteem (WADI), …

  • Het verminderen van erosie of het verbeteren van de bodemkwaliteit, zoals bv. plantaardige dammen

De subsidie-aanvraag voor deze niet-productieve investeringssteun (NPI) wordt geregeld via het Departement Landbouw & Visserij. Als paardenhouder moet je dus bij hen geregistreerd zijn met een landbouwernummer en een ondernemingsnummer. De minimumgrootte per aanvraagdossier bedraagt 1000 euro subsidiabele investeringskosten. Opgelet: de subsidie moet aangevraagd worden via het VLIF (Vlaams LandbouwInvesteringsFonds), maar de andere VLIF-voorwaarden (bv. voldoende inkomen, bijhouden van een boekhouding, …) zijn hier NIET van toepassing.

De aanvraagperiodes voor deze subsidie lopen per kwartaal, waarbij na afloop een bericht van selectie volgt. Pas daarna mag je starten met het uitvoeren van de investering. Voor deze periode is de deadline om een aanvraag in te dienen vastgelegd op 17 december. Voor sommige specifieke investeringen is een technisch verantwoordingsadvies (TVA) vereist. Dit is een verslag dat moet opgemaakt worden door een expert. Dit bevat een milieukundige, natuurkundige en landschappelijke verantwoording van de investering en specifieke voorwaarden rond de inzetbaarheid van de investering. De kostprijs hiervan en de begeleidingskosten komen (gedeeltelijk) mee in aanmerking voor de steun.

Wij kunnen je helpen bij het aanvragen van de niet-productieve investeringssteun, alsook bij de opmaak van het technisch verantwoordingsadvies. Vragen? Contacteer een DLV-adviseur!DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten