Stikstofakkoord

Afgelopen woensdag bereikte de Vlaamse Regering een akkoord over de definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (DPAS). De gevolgen voor de landbouwsector zijn bijzonder ingrijpend. 

Alle maatregelen uit het akkoord zullen in eerste instantie doorgerekend worden in een plan-MER-rapport waarna een openbaar onderzoek zal opgestart worden. Pas daarna kan de Vlaamse Regering het akkoord definitief goedkeuren en vervolgens het akkoord verder uitwerken.

Het akkoord staat beschreven in een conceptnota. Hierin staan een resem aan maatregelen om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen. We sommen de belangrijkste op:

 • 58 veeteeltbedrijven en 2 mestverwerkers moeten vervroegd (uiterlijk tegen 2025) de deuren sluiten.

 • 116 veeteeltbedrijven kunnen intekenen op een vrijwillige stopzetting.

 • De varkenssector moet een veestapelvermindering van -30% realiseren tegen 2030 door middel van een vermindering van het aantal varkens in niet-ammoniakemissiearme stallen. Hiervoor zal op korte termijn een opkoopregeling voorzien worden.

 • Bovenop het luchtbeleidsplan moeten veeteeltbedrijven een vermindering van de uitstoot realiseren door middel van reductie van het aantal dieren en/of maatregelen uit de PAS-lijst:

  • Minstens 60% voor de varkens- en pluimveebedrijven (op bedrijfsniveau)

  • Minstens 15% voor de vlees- en melkveebedrijven (op sectorniveau)

  • Minstens 20% voor de vleeskalverenbedrijven (op bedrijfsniveau)

 • 18 mestverwerkingsinstallaties moeten de uitstoot met 30% verminderen.

 • Bij alle maatregelen wordt een correctiemechanisme voorzien voor kleine bedrijven en biolandbouwers met een kleine uitstoot.

 • Er wordt een flankerend beleid voorzien bij stopzettingen.

 • Vanaf 2028 komt er een verbod op het bemesten van groene bestemmingen in de speciale beschermingszones (SBZ) en Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), waarbij er enkel nog een uitzondering voorzien kan worden voor huiskavels.

 • Er komt een overgangsregel voor vergunningen die afgelopen zijn in 2021 en aflopende vergunningen in 2022, waarbij deze met 18 maanden decretaal worden verlengd.

 • Er worden nieuwe drempels ingevoerd om vergunningsaanvragen te beoordelen:

  • Voor ammoniakuitstoot wordt een drempel voorzien van 0,025% impact waaronder vergunningsaanvragen goedgekeurd kunnen worden. 

  • Voor de uitstoot van stikstofoxiden (van belang bij vele tuinbouwers) bedraagt de minimumdrempel 1%

  • Boven deze drempels blijven Passende Beoordelingen noodzakelijk

 • Rond 5 specifieke gebieden (de Kalmthoutse Heide, de Maten, De Mechelse Heide, de Voerstreek en het Turnhouts Vennengebied) worden bijkomende maatregelen getroffen. Met name in het Turnhouts Vennengebied zullen deze verregaande gevolgen hebben voor landbouwbedrijven in een perimeter van 2 km rond de habitatgebieden.

De  volledige conceptnota van het stikstofakkoord vind je hier. 

Voor elk bedrijf zal dit specifieke gevolgen hebben voor de  toekomstige bedrijfsvoering. Indien je met vragen zit over de gevolgen van dit akkoord voor jouw bedrijf, aarzel dan niet om contact op te nemen met je adviseur of via onze contactpagina.DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten