Staalnames in functie van de stocks in de aangifte

In deze eindejaarsperiode staan we even stil bij de vele verplichtingen rond staalnames van dierlijke mest. Zo kan je begin 2023 opnieuw kiezen voor analyse of forfait voor de mestcodes in het nieuwe projectiejaar, moeten er analyses zijn voor de bepaling van de eindstock en zullen verplicht stalen aangemeld moeten zijn in SMIL (Staalname Melding Internet Loket) op het moment van aanmelding van een nieuw transport met analysewaarden. 

Voor alle mestcodes die van toepassing zijn op je bedrijf heb je een keuze gemaakt tussen het systeem van analyse of forfait.  

Indien je voor één of meerdere mestcode(s) voor het analysesysteem hebt gekozen, zorg er dan voor dat je een geldige analyse hebt voor de bepaling van samenstelling van de betreffende eindstocks

Net als vorig jaar wordt de samenstelling van de stock automatisch bepaald, dit in deze volgorde:

  • Heb je een BSM voor een bepaald varkensmesttype aanvaard? Dan wordt deze waarde als opslagwaarde gebruikt.

  • Indien niet, geldt de meest recente analyse, genomen tussen 1/10/2022 en 31/12/2022.

  • Enkel voor varkensmengmest: Heb je geen geldige analyse, dan wordt het jaarlijks gemiddelde van alle vrachten van 2022 genomen. Hiervoor moeten er wel minstens 2 vrachtanalyses gekend zijn voor 2022.

  • Indien niet, dan wordt de analyse gekozen, genomen tussen 1/01/2022 en 15/02/2022.

  • Indien geen geldig staal, én als voor dit mesttype een forfait bestaat, wordt de forfaitaire waarde toegepast


Let op! Indien er dus géén forfait bestaat (denk aan dikke en dunne fractie na scheiding, mengeling, etc.), ben je niet in orde. Daarvoor krijg je een boete én wordt de inhoud van de eindstock op nul gezet. Breng dit dus tijdig in orde!

Wil je jouw keuze voor bepaling van de mestsamenstelling voor een of meerdere mestcodes wijzigen? Doe dit dan vóór je in het voorjaar de eerste vracht mest hebt afgezet én dit ten laatste op 15 februari! 


BSM en controlestalen

Indien je voor de varkensmest op jouw bedrijf een bedrijfsspecifieke mestsamenstelling (BSM) hebt aanvaard, dienen er controlestalen genomen te worden. Dit om te monitoren dat de inhoud van de varkensmest niet te sterk is gewijzigd ten opzichte van de BSM. 

Het eerste jaar na het aanvaarden van de BSM dienen er twee vrachtmonsters genomen te worden. Nadien moet er jaarlijks 1 vrachtmonster genomen worden per kalenderjaar. 

De BSM blijft onbepekt geldig totdat de stalen aantonen dat de initieel bepaalde waarde niet meer correct zou zijn. Deze staalnames moeten binnen een marge van 0,75 kg N en 1 kg P2O5 vallen.  

Bij te grote afwijkingen tussen het controlestaal en de BSM kunnen er verschillende maatregelen volgen:

  • Je kan terug naar de 3- maandelijkse analyseverplichting gezet worden.

  • Men kan je extra opvolgstalen opleggen.

  • De geldigheidstermijn van de mestanalyses op het bedrijf kunnen beperkt worden. 

  • Voormeldingsplicht van staalname kan opgelegd worden.  


Vergeet dus zeker dit jaar uw controlestalen niet te nemen als u een BSM hebt op uw bedrijf. 

Transporten op 0-waarden

Recent deed de mestbank een schrijven naar alle landbouwers, be-/verwerkers en erkend mestvervoerders omtrent de transporten op nul waarden. Voor de transporten op analyse mocht er nu gekozen worden voor nulwaarden bij het aanmelden van de transporten. De mestbank heeft echter vastgesteld dat er nog te veel vrachten gereden worden zonder geldig staal en op nul blijven staan. Vandaar voeren zij een extra beperking in bij het aanmelden van vrachten om dit te voorkomen. 

Vanaf 10 januari 2023 zal een transport met nulwaarden alleen nog maar aangemeld kunnen worden wanneer het staal reeds aangemeld is in de SMIL door het labo. Zo niet zullen er vanaf 10 januari 2023 blokkerende opmerkingen komen zodat deze vrachten niet langer aangemeld kunnen worden. 


Het zal dus uiterst belangrijk zijn om zeker te zijn van een aanwezige staalname bij aanvang van het transport. 


Heb je nog vragen over dit thema? Contacteer een DLV-adviseur!


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten