STAALNAMES EN TRANSPORT DIERLIJKE MEST

Bij het begin van dit jaar staan we even stil bij de vele verplichtingen rond staalnames en transport van dierlijke mest. 

ANALYSE VS FORFAIT

Zoals ieder jaar kan je begin 2024 opnieuw kiezen tussen het systeem van analyse of forfait voor de mestcodes in het nieuwe productiejaar

Wil je jouw keuze voor bepaling van de mestsamenstelling voor een of meerdere mestcodes wijzigen? Doe dit dan vóór je in het nieuwe jaar de eerste vracht mest hebt afgezet én dit ten laatste op 15 februari! 

BSM EN CONTROLESTALEN

Indien je voor de varkensmest op jouw bedrijf een bedrijfsspecifieke mestsamenstelling (BSM) hebt aanvaard, dienen er controlestalen genomen te worden. Dit om te monitoren dat de inhoud van de varkensmest niet te sterk is gewijzigd ten opzichte van de BSM. 

Het eerste jaar na het aanvaarden van de BSM dienen er twee vrachtmonsters genomen te worden. Nadien moet er jaarlijks 1 vrachtmonster genomen worden per kalenderjaar. 

De BSM blijft onbepekt geldig totdat de stalen aantonen dat de initieel bepaalde waarde niet meer correct zou zijn. Deze staalnames moeten binnen een marge van 0,75 kg N en 1 kg P2O5 vallen.  

Bij te grote afwijkingen tussen het controlestaal en de BSM kunnen er verschillende maatregelen volgen:

  • Je kan terug naar de 3-maandelijkse analyseverplichting gezet worden.

  • Men kan je extra opvolgstalen opleggen.

  • De geldigheidstermijn van de mestanalyses op het bedrijf kunnen beperkt worden. 

  • Voormeldingsplicht van staalname kan opgelegd worden.  


Vergeet dus zeker dit jaar jouw controlestalen niet te nemen als je een BSM hebt op jouw bedrijf. 

ANALYSEMELDING

Zoals ook vorig jaar reeds het geval is, wenst de VLM te voorkomen dat er transporten uitgevoerd worden zonder geldige inhoud. Transporten op analyse kunnen enkel nog aangemeld worden indien er reeds een staalname werd aangemeld door het labo op SMIL en dit voor deze mestsoort en op deze exploitatie.  

Indien er geen staalname werd aangemeld, volgt een blokkerende opmerking en kan het transport niet worden aangemeld. 

Het zal dus uiterst belangrijk zijn om zeker te zijn van een aanwezige staalname bij aanvang van het transport. 

ONDERTEKENEN MESTAFZETDOCUMENTEN (MAD)

Tegenwoordig wordt het merendeel van de MAD’s enkel nog digitaal opgemaakt. Net als bij de papieren versie is het ook van belang dat iedere MAD door alle 3 de partijen (aanbieder, mestvoerder, afnemer) ondertekend wordt. Dit moet binnen de 60 dagen gebeuren.

Het ondertekenen van een digitaal opgestelde MAD gebeurt via het mestbankloket. Hoe dit in zijn werk gaat kan je terugvinden in deze handleiding.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten