Registratie biociden

Producten zoals insecticiden, muizengif, algiciden, houtbeschermingsmiddelen, schimmeldodende middelen en ontsmettingsmiddelen zijn een type pesticiden die men biociden noemt. Sinds 1 december 2016 moet elke verkoper én elke gebruiker van biociden van het gesloten circuit zich  registreren. Ook elk gebruik en elke verkoop en aankoop ervan zal geregistreerd moeten worden volgens de opgelegde termijnen. Heel wat vaak gebruikte producten behoren tot dat gesloten circuit. 

Biociden worden op basis van hun risico-evaluatie ingedeeld in het gesloten circuit of het vrij circuit afhankelijk van de risico’s die het product vormt voor de gebruiker. Aan biociden die ingedeeld zijn in het vrij circuit zijn geen voorwaarden verbonden met betrekking tot verkoop en gebruik.

Biociden van het gesloten circuit mogen op de Belgische markt niet verkocht worden aan het grote publiek. Deze biociden houden een hoog gezondheidsrisico in. Ze kunnen giftig, kankerverwekkend, mutageen, corrosief zijn en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is voor deze producten vereist. Men moet ook op de hoogte zijn van de regels inzake opslag, gebruik, verwijdering en van de maatregelen die moeten worden genomen bij ongevallen of intoxicaties, …. Daarom zijn deze biociden voorbehouden voor professionele gebruikers. Via deze link vind je wanneer een product tot het gesloten circuit behoort. 

In België moet elke verkoper en elke gebruiker van biociden van het gesloten circuit zich vanaf 1 december 2016  registreren en vervolgens ook elke verkoop, elke aankoop en elk gebruik van deze biociden volgens de opgelegde termijnen melden op de site van de fod volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu (klik hier). 

De lijst van toegelaten biociden of de toelatingsakte (ook beschikbaar via de lijst van toegelaten biociden) geeft aan of het product al dan niet ingedeeld is in het gesloten circuit. Er is geen specifieke vermelding op het etiket. De regeling geldt enkel voor de biociden van het gesloten circuit, maar er zijn heel wat producten die vaak gebruikt worden en op deze lijst voorkomen, nakijken is dus de boodschap!


Via deze link vind je een handleiding om je te registreren.


Wettelijke basis:

De Europese Verordening 528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden – artikel 19 – Voorwaarden voor het verlenen van een toelating

Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden - artikelen 41 tot 48 – Algemene bepalingen in verband met het gebruik.


Meer info waarom dit allemaal moet vind je hier.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten