Rampenfonds droogte 2020 – aanvraag tegemoetkoming indienen vóór 31 oktober 2021

In de loop van 2020 veroorzaakte een periode van ernstige droogte in Vlaanderen uitzonderlijke schade aan landbouwteelten. Dit weersfenomeen is nu erkend als algemene ramp door het Vlaams Rampenfonds. De deadline om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen is vastgesteld op 31 oktober 2021. Opgelet: enkel landbouwers die in het jaar 2020 minstens 25% van hun totale bedrijfsareaal verzekerd hebben via een brede weersverzekering, komen hiervoor in aanmerking.


Op 13 juli 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering om de ernstige droogte in 2020 te erkennen als algemene ramp in 261 Vlaamse steden en gemeenten. Daarin staat dat je tijd hebt tot 31 oktober 2021 om een aanvraag in te dienen. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, moet je als landbouwer wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je hebt in het jaar 2020 minstens 25% van je totale bedrijfsareaal verzekerd via een brede weersverzekering. Had je in 2020 géén erkende brede weersverzekering afgesloten, dan kom je jammer genoeg niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. 

  • Enkel schade aan de niet-verzekerde percelen kan vergoed worden door het rampenfonds. Schade aan verzekerde percelen in de brede weersverzekering wordt immers gedekt door de verzekeraar en is niet subsidiabel voor het rampenfonds. 

  • Voor schade aan landbouwteelten kan alleen een tegemoetkoming worden verleend als het productieverlies per teelt meer dan 30% bedraagt. Dit is een schadedrempel, wat betekent dat je een tegemoetkoming kan krijgen voor alle geleden schade als die gemiddeld meer dan 30% bedraagt op teeltniveau.

Wat kan DLV voor jou betekenen? Wij kunnen je bijstaan bij de opmaak van jouw dossier en de raming van de geleden schade. We toetsen af of je voldoet aan de gestelde voorwaarden en bieden je hulp aan bij het indienen van de aanvraag. 

Welke documenten hebben wij hiervoor minimaal nodig?

  • Je verzamelaanvraag van het jaar 2020. Dit is uiteraard niet nodig als wij beschikken over een volmacht op jouw e-loket.

  • De PV’s van de gemeentelijke schattingscommissie(s) (en in voorkomend geval het verslag van een expert).

  • Attest van de brede weersverzekering met opsomming voor welke teelten en percelen uit de verzamelaanvraag je verzekerd bent.


Contacteer een DLV-adviseur voor meer info!


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten