Puzzelen met het nieuwe GLB

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) start op 1 januari 2023. Recent werden de eerste krijtlijnen gecommuniceerd door de Vlaamse Overheid. Er komen tal van veranderingen waarbij de financiële ondersteuning voor vele landbouwers substantieel wordt afgebouwd, tenzij je groene maatregelen kan toepassen op je bedrijf. Alhoewel alle info nog onder voorbehoud is, kan je er beter nu al rekening mee houden bij de opmaak van je nieuwe teeltplan.

De maatregel die voor vele landbouwers een grote aanpassing zal vergen, betreft de instandhouding van niet-productieve elementen en oppervlakte op je bouwland. Je zal voortaan minimum 3% braak, bufferstrook/akkerrand of landschapselementen moeten voorzien, zelfs al heb je minder dan 15 ha bouwland in gebruik. De meeste landbouwers hebben vandaag een areaal van 1 à 2 % aan deze niet-productieve elementen, waardoor er op zoek zal moeten gegaan worden naar extra zaken. Velen zullen dan uitkomen bij braaklegging. Omwille van de Oekraïne-crisis komen uitzonderlijk in 2023 de teelt van groenten, graan of aardappelen in aanmerking voor braakliggende percelen, tenzij deze in een groen gebied gelegen zijn of deze percelen in 2022 gras als hoofdteelt of als nateelt kenden.

Vanaf 2023 nemen we afscheid van gewasdiversificatie en komt er de verplichting tot gewasrotatie, ook al heb je minder dan 10 ha bouwland in gebruik. Het principe is dat op eenzelfde perceel een gewas uit dezelfde gewasgroep geen twee jaar na elkaar als hoofdteelt geteeld mag worden, behalve als er een tussenteelt wordt ingezaaid die minstens 12 weken op het perceel aanwezig zal zijn. Eveneens omwille van de Oekraïne-crisis zal, op 2 uitzonderingen van ecoregelingen na, deze voorwaarde pas gelden vanaf 2024.

Via de zogenaamde ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen kan elke actieve landbouwer op vrijwillige basis vergoedingen bekomen voor deze “groene maatregelen”. Zo worden voor het behoud van grasland diverse regelingen in het leven geroepen. Het behouden en beheren van grasland kan in bepaalde situaties tot 325 euro per ha vergoed worden. Ook het gebruik van ecoteelten zoals grasklaver (230 euro per ha) , graskruiden (350 euro), voedererwten (600 euro), … wordt financieel ondersteund. Een vruchtafwisseling met minstens 1 vlinderbloemige in de laatste 5 teeltjaren kan rekenen op een vergoeding van 108 euro per ha.

Zoogkoeienhouders kunnen in aanmerking komen voor de hervormde zoogkoeienpremie op voorwaarde dat ze alle percelen blijvend grasland behouden, en daarnaast aan duurzaam graslandbeheer doen en/of zelf voldoende ruwvoeder produceren.

Kortom, om je steun in het nieuwe GLB te optimaliseren, is het aangewezen om je teeltplan 2023 onder de loep te nemen. Voor een overzicht van alle maatregelen en alle voorwaarden, verwijzen we naar de infosessies die heel recent werden gehouden over het Vlaamse land. De toelichtingen vind je hier.

Heb je vragen? Je DLV-adviseur helpt je graag verder.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten