Puzzelen met het nieuwe GLB 2023-2027 voor paardenhouders

Op vrijdag 3 maart werd het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uiteindelijk goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit bijna 3 maanden nadat de Europese Commissie het GLB-Strategisch plan goedkeurde. Er zijn tal van veranderingen waarbij de financiële ondersteuning voor vele landbouwers  substantieel wordt afgebouwd, tenzij je groene maatregelen kan toepassen op je bedrijf of je in aanmerking komt als jonge landbouwer.  Door de laattijdige goedkeuring moeten we meteen aan de slag om de grote GLB drager, de verzamelaanvraag, voor 7 mei in te dienen. Het is zaak vanaf nu rekening te houden met deze nieuwe spelregels. 

Actieve landbouwer

Hét toegangsticket voor dit nieuwe GLB met de daaraan gekoppelde inkomenssteun en eventuele deelname aan eco-, agromilieu- en klimaatmaatregelen ontvang je door te voldoen aan al de voorwaarden van de zogenaamde ‘actieve landbouwer’. 

1. Ondernemingsnummer met BTW – landbouwactiviteiten

Als eerste moet je beschikken over een ondernemingsnummer met Nacebel codes waarin landbouwactiviteiten zijn opgenomen. Voor de paardenhouderij is dit de BTW NACEBEL code 01.430 ‘Fokken van paarden en andere paardachtigen’. Indien deze activiteit en deze Nacebel code niet voorkomt bij het ondernemingsnummer van jouw bedrijf, dan ben je dus op basis van deze 1ste voorwaarde al uitgesloten van alle GLB premies.

2. Standaard verdiencapaciteit

Indien jouw onderneming over Nacebel code 01.430 beschikt dan moet deze ook nog een minimale standaard verdiencapaciteit kunnen aantonen. Dit is een theoretische berekening op basis van boekhoudingen in het landbouwmonitoringsnetwerk. Voor 2023 wordt daarvoor gekeken naar je “verzamelaanvraag hoofdteelt 2021” + “het bedrag van de geactiveerde premies over 2021” + “de fokpaarden in 2021 die gekend zijn uit de mestbankaangifte”. 

Voor paardenhouders die overwegend grasland aangeven weten we intussen dat de standaard verdiencapaciteit negatief wordt benaderd omdat de aanwezige paarden het grasland begrazen. Indien men aanloopt tegen deze benadering en daarbij vragen heeft, kan men dit best opnemen met de eigen landbouwkundig adviseur. Paardenhouders-landbouwers die beschikken over een landbouwernummer en inloggen op het e-loket landbouw kunnen hun individuele analyse ‘actieve landbouwer’ raadplegen. 

3. Aanzienlijk deel landbouwomzet in de onderneming

Minimaal 1/3de van alle BTW-verkoophandelingen van jouw onderneming moet afkomstig zijn van BTW-verkoophandelingen ten gevolge van landbouwactiviteiten. Wat wil zeggen de BTW-handelingen die vallen onder het fokken van paarden. Het houden van paarden voor sport- of recreatiedoeleinden, pension of activiteiten van paardensportclubs zijn allemaal uitgesloten als landbouwactiviteit. Voor deze BTW omzet voorwaarde zal je bij de verzamelaanvraag 2023 op het e-loket landbouw een verklaring op eer moeten indienen aan de hand van specifieke te beantwoorden vragen.

4. Uitsluiting overheidsinstellingen, terreinbeherende natuurverenigingen, universiteiten en hogescholen

Deze uitsluiting spreekt voor zich.

5. Landbouwers waarvan alle vennoten of zaakvoerders een pensioen ontvangen

Deze 5de voorwaarde rond uitsluiting ‘pensioenboeren’ zal in 2023 nog niet toegepast worden, maar men neemt zich wel voor deze vanaf 2024 of ten laatste 2025 toe te passen.

Recent hebben alle landbouwers die in het verleden betalingsrechten activeerden en waarvan nu blijkt dat ze vanwege de nacebelcode of verdiencapaciteit niet voldoen, een schrijven gekregen. Indien je denkt ten onrechte niet in aanmerking te komen dan is het is aan te raden om zo spoedig mogelijk jouw boekhouder (nacebelcode) of adviseur (verdiencapaciteit) te raadplegen om deze ‘actieve landbouwer‘ voorwaarden af te toetsen.

Indien je bedrijf dus gekend is als ‘actieve landbouwer’ kan men de betalingsrechten op de gebruikte gronden blijven activeren.

Ecoregelingen

Daarnaast zijn er voor grasland bedrijven, waartoe de meeste paardenhouders behoren, mogelijk nog enkele opportuniteiten terug te vinden binnen de ecoregelingen.

1. Ecologisch beheerd grasland

Voor de eenjarige ecoregeling, jaarlijks aan te vragen via de verzamelaanvraag voor percelen van minimum 0,30 ha, is er een subsidiebedrag van 300 €/ha. Dit voor een perceel grasland dat wordt aangegeven in de verzamelaanvraag en een heel kalenderjaar wordt aangehouden zonder ploegen, zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen (uitgezonderd pleksgewijze bestrijding akkerdistel) en zonder gebruik van kunstmeststoffen. Binnen de regels van de mestwetgeving mag wel bemest worden met dierlijke mest, ook als men die zou ontvangen via een burenregeling. Graslandpercelen die in kwetsbaar gebied natuur gelegen zijn en waarop een beperking voor bemesting of verbod op bemesting van toepassing is, zijn uitgesloten. 

Eventueel is deze premie ook nog te verhogen met 100 €/ha als je extensieve begrazing toepast van maximaal 2 GVE/ha. Echter is hier wel benoemd dat het alleen van toepassing is voor een veebeslag met herkauwers, waartoe paarden dus niet behoren. 

2. Behoud meerjarig grasland

Grasland dat meerdere jaren aanligt en niet geploegd wordt, zorgt voor een grote koolstofopslag in de bodem, waardoor meerjarig grasland een belangrijke rol speelt in de strijd tegen de klimaatverandering. Deze eenjarige ecoregeling is ook jaarlijkse aan te vragen via de verzamelaanvraag op percelen van minimum 0,30 ha. Het subsidiebedrag bedraagt 90 €/ha voor percelen met 10  tot 14 jaar grasland en 120 €/ha voor percelen met minstens 15 jaar grasland. Het graslandperceel mag de 6 voorgaande jaren aan het jaar van de premieaanvraag niet geploegd zijn en men dient alle percelen blijvend grasland op het bedrijf aan te houden.

Het is te merken dat men vanwege de grote voordelen van grasland voor klimaatbestrijding, natuurbescherming en biodiversiteit maximaal wil inzetten op stimuli rond grasland en blijvend grasland. Het is ook in deze context dat deze 2 ecoregelingen te combineren zijn. Actieve landbouwers, paardenhouders die dus hun weiden extensief beheren en de weiden al minstens 15 jaar gekend zijn als niet geploegd, kunnen dus maximaal 420 €/ha extra premie activeren bovenop hun eventuele basisbetalingsrecht. 

Denk je voor deze mooie kansen in aanmerking te komen, dan is het aan te raden om je adviseur te contacteren over de specifieke voorwaarden en mogelijke activering.


Contacteer een DLV-adviseur

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten