Planologisch attest voor tuincentra

*De wetgeving is sinds 14 november 2019 gewijzigd. Lees hier de update.*

Wens je als tuincentrum uit te breiden, maar ben je gelegen in agrarisch gebied? Sinds 1 januari 2018 is het mogelijk om als historisch gegroeid tuincentrum in agrarisch gebied je bedrijf door middel van een planologisch attest zone-eigen te maken en uit te breiden.


Wat is een planologisch attest?

Een planologisch attest is een instrument om bedrijven die niet op hun bestemming thuishoren zone-eigen te maken. Ieder perceel van Vlaanderen heeft een bepaalde bestemming gekregen, de meest voorkomende zijn: woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied en industriegebied.

Als een bedrijf zich enkel en alleen bezighoudt met planten-en bomenkweek in agrarisch gebied, dan is dit perfect zone-eigen. Op het moment dat er zich bij deze landbouwactiviteiten een kleinhandelsfunctie heeft ontwikkelt die nog steeds aanwezig is, zoals bij veel bestaande tuincentra, ben je als bedrijf zonevreemd. Als tuincentrum met kleinhandelsactiviteit kan je enkel zone-eigen zijn als je bedrijf gelegen is in woongebied of in een zone voor KMO’s.

Dit betekent dat veel tuincentra die begonnen zijn als plantenkwekers, maar door de jaren heen gegroeid zijn naar bedrijven met kleinhandel, niet kunnen uitbreiden. Vaak zijn de gebouwen van deze tuincentra wel vergund, maar is de niet-vergunde bestemming de grote boosdoener.

Het doel van een planologisch attest is om binnen het jaar een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) te laten opmaken op de bedrijfssite door de bevoegde instantie.


Verandering van de wetgeving

Op 30 december 2017 werd in de wetgeving opgenomen dat aan historisch gegroeide tuincentra die zich in agrarisch gebied bevinden, de mogelijkheid zal gegeven worden om in aanmerking te komen voor een planologisch attest.

Voor 30 december 2017 kwam je als bedrijf in aanmerking voor een planologisch attest als je aan een van volgende twee voorwaarden voldeed:

  1. Het bedrijf is onderworpen aan de milieuvergunnings- of meldingsplicht.

  2. Het gaat over een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf.

Vanaf 1 januari 2018 werd een derde bijkomende voorwaarde toegevoegd, namelijk: het bedrijf is een tuincentrum.


De specifieke voorwaarden

Echter komt niet elk tuincentrum in aanmerking voor het zone-eigen maken van het bedrijf en het uitbreiden ervan. Opnieuw zijn er heel wat voorwaarden gekoppeld aan deze wetswijziging.

Eerst en vooral moet je als tuincentrum gelegen zijn in agrarisch gebied in de ruime zin.

Ten tweede is het noodzakelijk dat de constructies voor een normale bedrijfsvoering vergund of vergund geacht zijn.

Daaropvolgend moet de wijziging van de hoofdfunctie als bomen- en plantenkwekerij naar detailhandel uiterlijk op 1 mei 2000 hebben plaatsgevonden.

Als vierde voorwaarde moet minimum 50 procent van de bedrijfssite uit serres of gronden bestaan die actief gebruikt worden voor het kweken of conditioneren van bloemen, planten of bomen. Onder conditioneren wordt het in de ruime zin klaarmaken van planten voor verkoop verstaan. Ook de publiek toegankelijke delen van het tuincentrum waar planten verkocht worden, vallen onder dit percentage.

Als vijfde en laatste voorwaarde geldt dat minimaal 50 procent van de nettohandelsoppervlakte bestaat uit de verkoop van bloemen, planten of bomen en maximaal 50 procent uit de verkoop van aanverwante producten zoals potten, meststoffen, materiaal om in de tuin te werken, enz.


De beschrijvende nota

Voor het aanvragen van een planologisch attest moet er een goed onderbouwde nota worden opgesteld. De inhoud van deze nota beschrijft enerzijds de algemene werking van het bedrijf en anderzijds de ruimtelijke behoefte ervan op korte en lange termijn. Het is belangrijk dat de bestendiging van de functie of de geplande uitbreidingen de draagkracht van de omgeving niet overstijgen. Ook een goede landschappelijke integratie speelt een belangrijke rol in de beoordeling van het al dan niet goedkeuren van het attest.

Indien je wenst te weten of jouw tuincentrum in aanmerking komt voor een planologisch attest, aarzel dan niet om een van onze DLV-adviseurs te contacteren via info@dlv.be of via het gratis nummer 0800 90 910.


 

Dit artikel werd geschreven door DLV-adviseur Tars Declercq en verscheen in Garden Style n°84 (mei-juni 2019).


*De wetgeving is sinds 14 november 2019 gewijzigd. Lees hier de update.*

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten