Periodieke onderzoeksplicht OVAM

De periodieke onderzoeksplicht geldt voor zelfstandigen of ondernemingen die mogelijk bodemvervuilende activiteiten uitvoeren. Hierdoor ben je verplicht voor een bepaalde datum een oriënterend bodemonderzoek, vervolgens ook periodiek, uit te voeren.

Op deze manier wordt de kwaliteit van de bodem gecontroleerd op regelmatige tijdstippen en kan bij de vaststelling van een bodemverontreiniging tijdig ingegrepen worden, zodat de verontreiniging zich niet verder verspreidt. Hoe eerder een verontreiniging wordt ontdekt, hoe sneller deze kan aangepakt worden wat de kosten van de mogelijke sanering beperkt.

Het uitvoeren van de periodieke onderzoeksplicht is afhankelijk van de soort risico-activiteiten die worden uitgevoerd. Dit kan je terugvinden op de milieu-/omgevingsvergunning van je bedrijf, afgeleverd door de gemeente of provincie,  via de vermelde VLAREM-rubrieken bij de activiteiten.

Vaak worden de milieu-/omgevingsvergunningen voor landbouwbedrijven opgemaakt over meerdere percelen. Enkel de percelen waarop de risico-activiteiten worden uitgevoerd, dienen meegenomen te worden in het periodieke bodemonderzoek. Maar omdat meerdere percelen op de milieu-/omgevingsvergunning vermeld staan, staan vaak alle percelen gekend als ‘risicogrond’ bij de gemeente en bij OVAM. Dit kan via een nota rechtgezet worden waarbij een rapport wordt opgemaakt om het perceel te laten schrappen als risicogrond, zodat hier geen periodiek bodemonderzoek dient te gebeuren.

De VLAREM-rubrieken van je milieu-/omgevingsvergunning kunnen vergeleken worden met de indelingslijst van de inrichtingen met een verhoogd risico op bodemverontreiniging. Wanneer een A of B VLAREBO-categorie wordt vermeld, geldt een periodieke onderzoeksplicht. De periodiciteit voor een A-categorie telt twintig jaar, de periodiciteit voor een B-categorie tien jaar.

Veel voorkomende risico-activiteiten waarvoor een periodiek bodemonderzoek nodig is bij landbouwbedrijven,  zijn o.a.:

  • rubriek 5.3 (A-categorie): opslag van meer dan 1 ton pesticiden, biociden, sproeistoffen…;

  • rubriek 15.2 (A-categorie): werkplaats voor het herstellen en onderhouden van voertuigen;

  • rubriek 17.3.6.2 (A-categorie): opslag van meer dan 20.000l mazout/stookolie bij ondergrondse opslag of een combinatie van bovengrondse en ondergrondse opslag;

  • rubriek 28.3.b/c (B-categorie): mestbewerking of -verwerking meer dan 1.000 ton;

  • rubriek 29.5.2.2 (A-categorie): metaalbewerking meer dan 100kW.

Asbestdaken

Verder moeten sinds april 2019 ook asbestdaken onderzocht worden binnen het bodemonderzoek. Asbestdaken met dakgoten in goede staat die afwateren naar de riolering of naar regenwaterputten worden niet aanzien als risico. Maar bij asbestdaken zonder dakgoot wordt de afdruipzone, de zone waar het regenwater van het dak terecht komt in de bodem, gecontroleerd op de asbestconcentratie in de bodem. Bij asbestdaken zonder dakgoot is de kans op de overschrijding van de norm voor asbest in de bodem zeer groot (meer dan 90% kans), waardoor een ontgraving van de verontreinigde grond nodig is. Dit kan dan tegelijkertijd met het bodemonderzoek uitgevoerd worden. 

Heb je asbesthoudende daken op je domein? Let op dat je naast een goed beheer van afstromend regenwater ook aandacht moet vestigen op volgende zaken:

  • Het is verboden om je asbestdak te reinigen of te ontmossen;

  • Je mag geen constructies zoals zonne- of reclamepanelen bevestigen aan of over asbesthoudende daken.

  • Doe je dat wel, dan kan dit grote financiële gevolgen hebben.


Termijn periodiek bodemonderzoek

Wanneer het eerste periodiek bodemonderzoek moet uitgevoerd worden, is gebaseerd op de startdatum van de risico-activiteit op je bedrijf. De termijnen en data voor het eerste en de volgende periodieke bodemonderzoeken worden in de onderstaande tabellen weergegeven voor een

categorie A activiteit en een categorie B activiteit.Indien deze termijnen al verstreken zijn, zal je van de OVAM een brief ontvangen voor het uitvoeren van het periodieke bodemonderzoek. Hierbij krijg je 30 dagen de tijd om een antwoord te geven aan OVAM voor het aanstellen van een bodemsaneringsdeskundige en zes maanden de tijd om het periodieke bodemonderzoek uit te voeren. DLV kan je, als bodemsaneringsdeskundige, begeleiden bij het uitvoeren van dit bodemonderzoek alsook het eventuele asbestonderzoek.


Contacteer ons! 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten