PAS-lijst beschikbaar

Om hun invloed op de habitats te verminderen kunnen landbouwbedrijven maatregelen nemen, opgesomd in de PAS –lijst. De lijst beschrijft technieken die leiden tot de reductie van ammoniakemissie bij veehouderijen. 

In het voorjaar van 2014 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe natuurdecreet goed. Eén van de krachtlijnen van deze regelgeving is een planmatige aanpak van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD). Deze natuurdoelen moeten soorten en habitats beschermen in de Vogel- en Habitatgebieden (Natura 2000). Om dit te realiseren is een reductie van de verzurende stikstofdeposities uit de landbouw, het verkeer en de industrie noodzakelijk. 


Kleurcode rood, oranje, groen

Om de stikstofneerslag in de beschermingszones te verminderen werd het ‘Programmatische Aanpak Stikstof’ (PAS) opgesteld. Er wordt gewerkt aan een voorlopige PAS (VPAS) en daarna het definitieve PAS (DPAS). In de huidige overgangsperiode is er een streng milieuvergunningenbeleid. 

Landbouwbedrijven kregen, op basis van de impact van hun stikstofemissies op nabijgelegen beschermingszones, een code groen, oranje of rood. De kleurcode van een landbouwbedrijf geeft aan wat de toekomstmogelijkheden zijn. 


De PAS-lijst

Om hun invloed op de habitats te verminderen kunnen landbouwbedrijven maatregelen nemen, opgesomd in de PAS-lijst. De lijst beschrijft technieken die leiden tot een reductie van de ammoniakemissie bij veehouderijen. Ze bestaat niet alleen uit stal- , maar ook uit voeder- en managementtechnieken. De stalsystemen uit de lijst van de ammoniakemissiearme systemen (AEA), voldoen ook aan de voorwaarden van de PAS-lijst.

De PAS- lijst is dynamisch. Maatregelen kunnen toegevoegd worden na een doorlichting door een administratief team en een wetenschappelijk college.

Momenteel bevat de lijst enkel technieken voor rundvee-, varkens- en pluimveebedrijven. Per maatregel is er een fiche met de voorwaarden om een bepaald reductiepercentage te behalen. Er zijn specifieke eisen aan de uitvoering opgenomen, maar ook voorwaarden om de overheid de mogelijkheid te geven de correcte toepassing te controleren. 


Technieken combineren

Naast de individuele fiches per maatregel bestaan er ook combinatietabellen. Je kan immers meerdere maatregelen uit de lijst combineren. In de combinatietabel kan je dan nagaan met welk reductiepercentage je mag rekenen.

Momenteel is er nog geen duidelijkheid rond de combinatie van AEA-stalsystemen en de PAS-maatregelen. Hiervoor worden binnenkort de nodige combinatietabellen opgesteld.


De volledige lijst en de bijhorende fiches per maatregel, kan je raadplegen op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten