Openbaar Onderzoek MER stikstofakkoord

In een eerder artikel lichtten we het stikstofakkoord (definitieve PAS) en de invloed ervan op de landbouwsector reeds toe. Alle maatregelen uit het akkoord werden doorgerekend in een plan-MER-rapport en ondertussen is het openbaar onderzoek van 60 dagen opgestart. Pas na afloop van dit openbaar onderzoek kan de Vlaamse Regering het akkoord definitief goedkeuren en vervolgens het akkoord verder uitwerken.

Het openbaar onderzoek is recent gestart op 19 april 2022. Bezwaren kunnen ingediend worden t.e.m. 17 juni 2022 bij de gemeente. Op basis van de opmerkingen die zijn binnengekomen, zullen er aanpassingen gebeuren in het plan MER en eventueel ook in het definitieve PAS. Tot zolang het definitief akkoord niet in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, blijft het richtsnoer van toepassing voor de huidige vergunningsaanvragen.

Doelstelling en opzet

Het doel van het PAS-beleid is om de overschrijding KDW (Kritische Depositie waarde) tegen 2030 te halveren. Hiermee zal ervoor gezorgd worden dat de helft van het teveel aan stikstofconcentratie in natuurgebieden weggewerkt zal worden. Om de doelstellingen van 2050 te behalen, zullen er na 2030 dus nog bijkomende inspanningen nodig zijn. Welke deze zijn, is niet opgenomen in het MER.

Brongerichte maatregelen vs stikstofsaneringsplan

Er zijn twee specifieke maatregelen beschreven in de MER.

Enerzijds heb je de brongerichte maatregelen met als doel om de stikstofdepositie te doen dalen. Anderzijds heb je het stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen, waarbij de focus voornamelijk ligt op natuur.

In het MER wordt een verschil gemaakt tussen de A- en B-habitats. A-habitats zijn habitats waar de impact van de stikstofdepositie zo groot is, dat het geen zin heeft om al herstelbeheer te doen. Hier wil men focussen op brongerichte maatregelen om de stikstofdepositie te laten dalen vooraleer men natuurmaatregelen kan nemen. 

Bij B-habitats zijn er wél mogelijkheden voor herstelbeheer, ondanks dat zij ook nog in overschrijding zitten qua stikstofdepositie. Hier wil men vooral gebruik maken van de stikstofsaneringsmaatregelen.

   Uitgewerkte scenario’s brongerichte maatregelen

   Vandaag heeft de politiek gekozen om voor één bepaald scenario te gaan om de stikstof te reduceren, namelijk het scenario M8 wat we benoemen als het stikstofakkoord. Maar doorheen de MER werden ook twee alternatieve scenario's uitgewerkt en besproken (M1 en M2), elk met hun eigen maatregelen. 

   Bij deze scenario’s ligt de focus op “referentiejaar 2015”. Deze historische situatie dient als vergelijkingsbasis om de maatregelen toe te wijzen. 

   In het MER spreekt men ook over het Bau2030-scenario. Hierin houdt men rekening met de ontwikkelingen die sowieso zullen plaatsvinden zonder PAS-wetgeving (bv. evoluties van aantal dieren, omvormen stallen, …). Dit scenario is ook gebruikt om de evoluties van het luchtbeleidsplan te kunnen beoordelen bovenop de reeds verwachte verbeteringen ten gevolge van evoluties die ingeschat worden in dit BAU-scenario.

   Het luchtbeleidsplan is reeds wetgeving. Alle ondergenoemde scenario’s (M1, M2 en M8) zijn verder uitgewerkt op basis van dit plan. In het luchtbeleidsplan werden voornamelijk maatregelen opgenomen voor verkeer, industrie en huishoudens. Voor de landbouw zijn er ook een aantal maatregelen opgenomen.

   Daarnaast zit in de 3 scenario’s één steeds terugkomende maatregel: de rode bedrijven moeten stoppen tegen 2025.

   Scenario M1: Maatwerk 1

   Scenario M1 is globaal gezien het strengste scenario, waarin volgende eisen worden gesteld:
   Alle traditionele varkens- en kippenstallen moeten 50% reduceren. In de rundveesector is een reductie vereist van 40% voor de vleesveebedrijven, 25% voor de melkveebedrijven en 20% voor de mestkalveren.

   Daarnaast gelden er in dit scenario ook enkele gebiedsgerichte maatregelen in 29 deelgebieden. Landbouwers in deze deelgebieden moeten de emissies veroorzaakt bij het toedienen van kunstmest herleiden tot 0 én de emissies die vrijkomen bij beweiding en bemesting met 80% reduceren.

   Er werden ook enkele M1-deelgebieden gemaakt waar op hun beurt ook extra maatregelen zullen gelden. Hier zullen nog bijkomende emissiereducties gerealiseerd moeten worden bovenop de generieke (van toepassing op iedereen). Dat zijn zowel emissiereducties bij veeteeltbedrijven in deze gebieden als het verminderen van de emissies bij het toedienen van kunstmest als ook bij de beweiding en bemesting van gronden in deze deelgebieden. In dit scenario zullen bedrijven die NOx uitstoten ook een bijkomende reductie moeten bewerkstelligen als ze in deze deelgebieden gelegen zijn.  

   Scenario M2: Maatwerk 2

   In scenario M2 werden 141 SBZ-H gebieden aangeduid met een zone van + 2 kilometer rondom. De bedrijven in deze gebieden zouden hun emissies, komende van alle bronnen, moeten halveren. Om de reducties te behalen werden nog 18 M2-deelgebieden aangeduid waar opnieuw bijkomende maatregelen zullen gelden. Enerzijds gaat dat over het reduceren van de emissies bij de toediening van kunstmest als andere bemesting, maar ook bij de beweiding in deze specifieke deelgebieden. Daarnaast zijn er ook zones van 15 km rondom deze deelgebieden waar er nog bijkomende reducties moeten bewerkstelligd worden. Dat gaat over 50% voor niet ammoniakemissiearme stallen van varkens en kippen en over 20% reductie voor alle andere veehouderijen en mestverwerkers in deze specifieke zones.

   Scenario M8: Maatwerk 8

   Scenario 8, ondertussen beter gekend als het stikstofakkoord, is het scenario dat de voorkeur heeft van de politiek en reeds uitgedragen werd. De maatregelen van dit scenario werden al uitgebreid besproken in dit artikel.

   Stikstofsaneringsplan

   Met de maatregelen uit het stikstofsaneringsplan wil men het overaanbod van nutriënten uit het systeem halen, met focus op de B-habitats. Dit kan op twee manieren. De eerste optie is saneringsmaatregelen op landschapsniveau uitrollen (op een ruimere schaal). Daarnaast zijn er de saneringsmaatregelen op perceelniveau. Hiermee wil men de bodem verarmen door bv. plaggen of maaien. 

   Bezwaar indienen

   Zoals hierboven aangehaald kan elke belanghebbende (burgers, organisaties, adviesinstanties, besturen) tijdens het openbaar onderzoek, en de gelijktijdige grensoverschrijdende adviesvraag, een bezwaar indienen voor het ontwerp-stikstofkader en ontwerp plan-MER.

   De opmerkingen, adviezen en bezwaren worden in overweging genomen bij de goedkeuring van het plan-MER door team MER en bij de vaststelling van de definitieve PAS door de Vlaamse Regering.

   Je kan een inspraakreactie/bezwaar indienen bij je gemeente of grensoverschrijdende instantie vóór 18 juni 2022. De gemeente/grensoverschrijdende instantie zal zelf nog communiceren over de kanalen die je hiervoor kan gebruiken. Na het openbaar onderzoek bezorgt de gemeente alle inspraakreacties aan het Departement Omgeving die ermee aan de slag gaat. 

   Wil je een bezwaar indienen? Je kan het ontwerp PAS en ontwerp plan-MER raadplegen via:

   • De website van het Departement Omgeving;

   • Bij je gemeente;

   • Bij het Departement Omgeving in Brussel na afspraak via 02/553 75 86 of via omgeving@vlaanderen.be


   Impactscore berekenen

   Hoe kan je zelf de impactscore van je landbouwbedrijf berekenen? We leggen het uit in onderstaande video.

    
    


   Heb je vragen over de gevolgen voor jouw bedrijf naar aanleiding van de inhoud van dit ontwerp PAS en ontwerp plan-MER, aarzel niet om ons te contacteren.

   DEEL DIT BERICHT:

   Recente projecten