Nieuwe regels afstandsregels pluimveestallen en monitoringsvoorwaarden voor ammoniakemissiearme stalsystemen

De Vlaamse regering heeft een voorstel klaar tot wijziging van het besluit van 1 juni 1995 rond de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne wat betreft de afstandsregels van pluimveestallen en de monitoringsvoorwaarden voor ammoniakemissiearme stalsystemen. Dit wijzigingsbesluit wordt nog voorgelegd voor advies aan de SERV, Minaraad en de SALV. Nadien kan het goedgekeurd worden. De wijziging is tweeledig en bestaat enerzijds uit de wijziging van de afstandsregels voor pluimveestallen en anderzijds uit een verplichting tot elektronische monitoring van luchtwassers op stallen. 


In september 2008 werden de afstandsregels voor pluimveestallen versoepeld door de Vlaamse regelgeving. De afstandsregels bevatte toen volgende verbodsbepalingen of verplichtte afstanden tot hindergevoelige gebieden (woonuitbreidingsgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, bosreservaat, verblijfsrecreatiegebied, woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter):Deze afstandsregels werden echter als onwettig beoordeeld, waardoor ze buiten toepassing gelaten moeten worden bij een eventuele vergunningverlening. Dit veroorzaakte een onduidelijkheid in het rechtsverkeer. Om deze onduidelijkheid weg te werken, heeft de Vlaamse overheid ervoor gekozen de oude afstandsregels terug te hanteren en te verankeren in de wetgeving. Deze bevatten een verstrenging ten opzichte van de afstandsregels van 2008. De overgangsbepalingen voor de toepassing van deze afstandsregels blijven wel geldig. Dat betekent dat exploitaties waarvoor de vergunning op 1/1/1993 vergund was, niet moeten voldoen aan deze afstandsregels. Ook bij een uitbreiding van maximaal 100% van de capaciteit ten opzichte van de vergunning op 1/1/1993 moeten deze niet voldoen aan de afstandsregels. Bedrijven die op  basis van de versoepelde afstandsregels een vergunning hebben bekomen en hun vergunning louter wensen te hernieuwen voor een nieuwe vergunningstermijn zullen omwille van de loutere hernieuwing ook niet afgetoetst worden aan deze oude afstandsregels die opnieuw in het leven worden geroepen. 

Als tweede heeft de overheid de intentie om alle luchtwassers en hun werking beter te gaan opvolgen. Om dit te realiseren zal elke luchtwasser voorzien moeten worden van een elektronisch monitoringsysteem. Voor bestaande luchtwassers voorziet men een overgangsperiode tot 31/12/2025. Daarna moeten alle luchtwassers voorzien zijn van dergelijk elektronisch opvolgsysteem. Nieuwe wassers die nu nog geplaatst moeten worden, moeten direct voorzien worden van dergelijk opvolgsysteem. 

Heb je nog vragen bij deze toekomstige wijzigingen, aarzel dan niet om je DLV-adviseur hierover te contacteren. 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten