Nieuwe mogelijkheden tuincentra afgeschaft

Met de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning op 1 januari 2018, werden ook de mogelijkheden voor tuincentra in agrarisch gebied versoepeld. 

Onder strikte voorwaarden kon een historisch gegroeid tuincentrum een planologisch attest verkrijgen. 

Wat hield dit in?

Artikel 4.4.24 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelde dat je als tuincentra een planologisch attest kon krijgen wanneer je aan volgende voorwaarden voldeed:

1° het tuincentrum ligt in agrarisch gebied in de ruime zin 

2° de constructies die noodzakelijk zijn voor een normale bedrijfsvoering zijn vergund of vergund geacht 

3° de wijziging van de hoofdfunctie land- en tuinbouw in detailhandel heeft uiterlijk op 1 mei plaatsgevonden 

4° minstens vijftig procent van het terrein bestaat uit serres of gronden die actief gebruikt worden voor het kweken of conditioneren van bloemen, planten of bomen en de serres of gronden sluiten aan bij de grond waarop het tuincentrum gevestig is. Onder conditioneren wordt verstaan: het in de ruime zin klaarmaken van bloemen, planten en bomen voor de verkoop ervan 

5° minstens vijftig procent van de nettohandelsoppervlakte bestaat uit de verkoop van planten, bloemen of bomen en maximaal vijftig procent van de nettohandelsoppervlakte bestaat uit de verkoop van aanverwante producten

Aan de hand van een goed onderbouwd dossier kon je aldus een planologisch attest verkrijgen. Met dit attest kon de gemeente vervolgens de bestemming van het onroerend goed waar het tuincentrum gelegen was veranderen. Dankzij deze bestemmingswijziging kon vervolgens een vergunning worden verkregen voor de activiteit van detailhandel, voor herbouwen of uitbreiden, … 

Vernietigd

Het Grondwettelijk Hof heeft bij beslissing van 14 november 2019 deze regelgeving vernietigd gezien deze discriminerend is. Het Hof meent dat er geen objectieve redenen voorhanden zijn waarom zonevreemde tuincentra meer mogelijkheden zouden moeten krijgen dan andere zonevreemde bedrijven. 

Deze vernietiging heeft tot gevolg dat er op dit ogenblik geen planologische attesten op basis van deze regelgeving kunnen worden uitgereikt. Deze regelgeving verdwijnt onmiddellijk en verdwijnt volledig. Er zijn nieuwe initiatieven onderweg om opnieuw meer mogelijkheden te krijgen voor de tuincentra, maar dit blijft nog even de kat uit de boom kijken…


Heb je hier vragen over? Had je zelf reeds initiatief genomen tot het verkrijgen van een planologisch attest? Contacteer dan een DLV-adviseur!

 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten