Nieuwe indeling mazout, petroleum, zwavelzuur en andere gevaarlijke stoffen

Op 1 juni 2015 werd de Europese CLP verordening in de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) opgenomen. CLP bepaalt de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen zoals mazout, petroleum, zwavelzuur, methanol, azijnzuur,...Welke gevolgen heeft dit voor jouw milieuvergunning?

Heb je een milieuvergunning voor de opslag van gevaarlijke producten (rubriek 17) zoals mazout, petroleum, zwavelzuur, methanol, azijnzuur, ….? Dan is deze wijziging voor jou van toepassing. 


Oude en nieuwe indeling

Binnen rubriek 17 werd ieder gevaarlijk product in een subrubriek ondergebracht. De indeling gebeurde op basis van de hoofdeigenschap van het product. 

Ook de brandstofverdeelslangen zaten in een subrubriek onder 17.

In de nieuwe rubriek 17 zit enkel nog de opslag van gevaarlijke producten. De brandstofverdeelslangen zitten dus niet meer in rubriek 17, maar in een nieuwe rubriek 6.5.

De indeling van de gevaarlijke producten gebeurt nu op basis van het gevarenpictogram. Ieder product heeft één of meer gevarenpictogrammen. Je kan ze vinden op het bijhorende veiligheidsinformatieblad of op het etiket. De oude pictogrammen (oranje vierkanten) zijn vervangen door nieuwe (wit ruitvormig met een rode rand). 

Elk gevarenpictogram komt overeen met een subrubriek van de vernieuwde rubriek 17. Bij de indeling kijkt men naar álle gevarenpictogrammen van een product. Zo kan eenzelfde producten in meerdere subrubrieken ingedeeld zijn.


Uitzondering voor brandstoffen

Bij brandstoffen kijkt men enkel naar het gevarenpictogram GHS02. 

Voor brandstoffen met meerdere pictogrammen geldt énkel het gevarensymbool GHS02. Met de overige gevarenpictogrammen moet je dan geen rekening houden. De verdere indeling in de subrubriek van deze brandstoffen (gasolie, diesel, stookolie) gebeurt op basis van het vlampunt.

Brandbare vloeistoffen zonder gevarenpictogram GHS02 en een vlampunt boven 60°C (zware stookolie, smeerolie) zitten in een nieuwe rubriek 6.4.


Je milieuvergunning aanpassen?

Dien je na 1 juni een milieuvergunningsaanvraag in? Dan moet je rekening houden met de nieuwe indeling. Reeds vergunde opslag van gevaarlijke producten zet je dan om naar de nieuwe rubrieken.

Is er geen hernieuwing of wijziging van je milieuvergunning gepland? Dan moet je voor de veranderingen aan rubriek 17 op zich geen aanvraag indienen. Je neemt dit mee in de eerstvolgende aanvraag of melding.

Ten laatste op 1 december 2015 moet iedere exploitant wel een omzettingstabel opstellen, een document waarin je de oude rubrieken voor de opslag van gevaarlijke producten vertaalt naar de nieuwe indeling. Dit document moet ter inzage liggen van de toezichthoudende overheid. 

Om deze omzetting correct te kunnen doen, heb je de juiste veiligheidsinformatiebladen nodig. Vraag bij je leverancier dus de veiligheidsfiches met de nieuwe gevarenpictogrammen. 


Onze DLV-specialisten helpen je graag verder bij het opstellen van de omzettingstabel.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten