Nieuwe indeling MAP6-gebiedstypes voor 2021-2022

Sinds het in voege gaan van MAP6 in 2019 wordt Vlaanderen ingedeeld in vier gebiedstypes (0, 1, 2 en 3). 

Op basis van de waargenomen evoluties in de waterkwaliteit zou deze verdeling elke 2 jaar worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 

Nu, twee jaar verder, blijkt de toestand en de trend van de waterkwaliteit verslechterd te zijn ten opzichte van begin 2019. Daarom zullen er vanaf 2021 meer gebieden zijn waar de gebiedsgerichte maatregelen uit MAP6 van toepassing zijn. De gebiedsgerichte maatregelen houden een verhoging in van het areaal vanggewassen, een verlaging van de bemestingsnormen voor werkzame stikstof en een striktere transportregeling voor het vervoer van mest.

De nieuwe kaart met gebiedstypes zal dus gelden in de periode 2021-2022. Daarna wordt deze opnieuw geëvalueerd.

Op deze kaart kan je alvast de nieuwe indeling zien met aanduiding van de gemeentegrenzen. 

Op volgende kaart kan je zien welke regio’s dus een gewijzigd gebiedstype t.o.v. 2019 hebben gekregen.

Ook kan je zelf, voor je eigen percelen, op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij nagaan in welk gebiedstype deze ingedeeld worden vanaf volgend jaar.

Dit doe je door bij de kaart van de verzamelaanvraag op ‘lagen’ te klikken:

              Zo kan je nagaan in welk gebiedstype jouw perceel komt te liggen (groen = type 0, geel = type 1, oranje = type 2 en rood = type 3).

              Gebiedsgerichte maatregelen? Even herhalen!

              Voor gebiedstype 2 en 3 percelen zijn vier extra maatregelen van toepassing:
              • Een verplichte procentuele stijging van het areaal waarop verplicht een vanggewas of laag-risico nateelt moet geteeld worden.

              • Een procentuele daling van de toegelaten bemesting voor werkzame stikstof.

              • Vanaf 1 augustus is het verplicht om voor elk transport van vloeibare dierlijke mest naar een perceel in type 2 of 3 (uitgezonderd grasland en blijvende teelt) gebruik te maken van een erkend mestvoerder.

              • Een laatste gebiedsgerichte maatregel, waar géén vrijstelling voor kan bekomen worden, is dat de landbouwer die de bemesting uitvoert (bemestingsrechten) ook de hoofdteelt verbouwt op het perceel in kwestie. Op die manier blijft de verantwoordelijkheid voor bemesting én teelt bij één landbouwer liggen. 

              Let er ook op dat bij een burenregeling van mest naar een afnemer die percelen heeft in type 2 en/of 3 er steeds gebruik moet gemaakt worden van de AGR-GPS burenregeling!              DEEL DIT BERICHT:

              Recente projecten