Nieuwe indeling gebiedstypes 2023-2024

Sinds de start van MAP6 in 2019 wordt Vlaanderen ingedeeld in vier gebiedstypes (0, 1, 2 en 3). Op basis van de waargenomen evoluties in de waterkwaliteit zou deze verdeling elke 2 jaar worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 

In 2021 werd voor de eerste maal een evaluatie uitgevoerd en werd een nieuwe indeling opgemaakt voor de jaren 2021-2022. Gezien deze periode op zijn einde loopt en MAP 6 in voege blijft zolang er geen definitief MAP 7 is, werd er opnieuw een nieuwe evaluatie doorgevoerd met een nieuwe indeling tot gevolg. 

Via deze link kan je alvast de nieuwe indeling terugvinden voor 2023-2024. Dit is echter wel nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering. 

Hieronder vind je een overzicht met de wijzigingen in gebiedstype voor iedere afstroomzone t.o.v. 2021-2022.Op zich lijkt er een verbetering in waterkwaliteit t.o.v. de indeling voor de jaren 2021 – 2022.

Hieronder zien we het aantal ha landbouwgrond in de verschillende gebiedstypes, waarbij vooral de sterke daling in gebiedstype 3 opvalt en de sterke toename in gebiedstypes 0 en 2 t.o.v. 2021-2022.

Maar ten opzichte van de start van MAP 6, zien we toch een afname van GT 0 en een sterke stijging van gebiedstype 1.(Ter info: Gebiedstype 0 = groen, Gebiedstype 1 = geel, Gebiedstype 2 = oranje, Gebiedstype 3 = Rood)


Om nu de gevolgen van deze evaluatie op jouw percelen te kunnen inschatten, zal de Mestbank in de loop van december of begin januari op het mestbankloket een extra kolom toevoegen aan de bemestingsnormen. In deze kolom zal voor ieder perceel het gebiedstype voor 2023-2024 worden weergegeven.  

Vermoedelijk zal je ook volgend voorjaar op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij voor ieder perceel kunnen nagaan in welk gebiedstype het ligt. 

GEBIEDSGERICHTE MAATREGELEN? EVEN HERHALEN!

In gebiedstype 1, 2 en 3 blijft enkel de basismaatregel van toepassing: Op percelen waarbij de hoofdteelt geoogst werd uiterlijk 31/08, moet uiterlijk 15/09 een vanggewas ingezaaid worden. tenzij er een nateelt wordt ingezaaid.  

Voor gebiedstype 2 en 3 percelen zijn er vier extra maatregelen van toepassing:

 • Een verplichte procentuele stijging van het areaal waarop verplicht een vanggewas of laag-risico nateelt moet geteeld worden. Zolang er geen definitief MAP 7 is, blijft de procentuele stijging hetzelfde als in 2022. 

   • Een procentuele daling van de toegelaten bemesting voor werkzame stikstof. Zolang er geen definitief MAP7 is, blijft de procentuele daling hetzelfde als in 2022.

   • Vanaf 1 augustus is het verplicht om voor elk transport van vloeibare dierlijke mest naar een perceel in type 2 of 3 (uitgezonderd grasland en blijvende teelt) gebruik te maken van een erkend mestvoerder.

   • Een laatste gebiedsgerichte maatregel, waar géén vrijstelling voor kan bekomen worden, is dat de landbouwer die de bemesting uitvoert (bemestingsrechten) ook de hoofdteelt verbouwt op het perceel in kwestie. Op die manier blijft de verantwoordelijkheid voor bemesting én teelt bij één landbouwer liggen. 

   Let er ook op dat bij een burenregeling van mest naar een afnemer die percelen heeft in type 2 en/of 3 er steeds gebruik moet gemaakt worden van de AGR-GPS burenregeling!


   Heb je nog vragen? Contacteer een DLV-adviseur!

   DEEL DIT BERICHT:

   Recente projecten