Nieuwe hemelwaterverordening

Sinds 2 oktober zijn de regels rond het plaatsen van hemelwaterputten, infiltratie en buffering bij bouwprojecten een stuk strenger. Welke invloed heeft de inwerkingtreding van de nieuwe hemelwaterverordening op jou?

Doelstellingen verordening

Het doel van deze verordening is om te garanderen dat hemelwater zo veel mogelijk op de plaats blijft waar het valt, met het oog op klimaatverandering en verbeterde klimaatadaptatie. 

Op deze manier wil de overheid een groter deel van droge periodes overbruggen en de impact van verharding op overstromingen verminderen. 

Infiltratieproeven in veel gevallen verplicht

Wil je een bouwproject aanvragen, dan is er steeds de verplichting tot het aanleggen van voldoende hemelwaterbuffer; alsook een overloop naar een infiltratiezone of bufferzone, waar het water in de grond kan insijpelen.

Wens je deze infiltratievoorziening dieper dan 50 cm onder het maaiveld aan te leggen? Dan is de kans groot dat men vooraf infiltratieproeven moet uitvoeren op de precieze locatie van de aan te leggen voorziening. Dit om te bewijzen dat de ondergrond wel degelijk infiltratie toelaat en de aanleg van een infiltratievoorziening verantwoord is.

In de provincie Antwerpen moeten de infiltratieproeven bijna altijd verplicht gebeuren, vanaf een diepte dieper dan 30 cm en een oppervlakte groter dan 1000m².

Eenmalige meting niet voldoende

Daarnaast moet het ontwerp rekening houden met de grondwatertafel, zowel in geval van een infiltratievoorziening als van een buffer met vertraagde afvoer. De voorziening moet zich hoger bevinden dan de grondwatertafel om een optimale werking te verzekeren en (in geval van een buffer) geen grondwater te draineren. 

Komt de voorziening dieper dan 50 cm, of voor sommige projecten in Oost-Vlaanderen en Antwerpen dieper dan 30 cm? Dan moet de grondwaterstand gemeten worden via een meetreeks. Een eenmalige meting van de grondwaterstand volstaat niet meer om dit te onderbouwen.

Grondwaterpeilmetingen tussen november en april

Om een juiste weergave van de gemiddelde hoogste grondwaterstand te hebben, zijn onze bodemexperten verplicht om de maandelijkse grondwaterpeilmetingen te laten plaatsvinden tussen november en april. Indien je dus een omgevingsvergunningsaanvraag plant in te dienen binnen het eerste anderhalf jaar, en je om waardevolle ruimte te besparen voorzieningen dieper dan 50cm of soms zelfs 30cm wil aanleggen, is het dus aangewezen om in november deze metingen al op te starten.
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten