NIEUW: Pre-ecoregelingen als overgangsmaatregel naar nieuw GLB

In de aanloop naar het nieuwe GLB heeft de Vlaamse Overheid 5 pre-ecoregelingen goedgekeurd voor 2022. Dit zijn éénjarige maatregelen die je als landbouwer vrijwillig kan toepassen en waarvoor je subsidie zal kunnen aanvragen in de verzamelaanvraag van 2022. Opgelet: voor sommige pre-ecoregelingen (zoals de inzaai van kruidenrijk grasland) is er nu al actie vereist.


De eerste maatregel is de inzaai van productief kruidenrijk grasland. Dit is een mengsel van min. 2 soorten gras en min. 5 soorten vlinderbloemigen en kruiden. Dit kan enkel ingezaaid worden op percelen bouwland vanaf het najaar van 2021 en het gewas moet zeker aangehouden blijven tot eind 2022. Hiervoor kan je max. 350 euro/ha subsidie krijgen.

Daarnaast kan je ook steun krijgen voor ecologisch beheerd grasland. Dit is grasland dat extensiever wordt uitgebaat doordat er géén gewasbeschermingsmiddelen toegepast worden (met uitzondering van de pleksgewijze bestrijding van akkerdistel) en er géén kunstmest toegediend wordt. Dierlijke bemesting (bv. drijfmest) en/of begrazing is wel toegelaten (geen derogatie). Dit mag niet toegepast worden op percelen in kwetsbaar gebied natuur. Men voorziet hiervoor een subsidie van max. 300 euro/ha. 

Een derde maatregel is de inzaai van milieu-, klimaat en biodiversiteitsvriendelijke teelten. Het gaat hierbij om de volgende, éénjarige hoofdteelten:


HoofdteeltMax. subsidiebedrag
Eiwitteelten (voedererwten, veldbonen, soja, drooggeoogste erwten en bonen, quinoa, mengteelten granen en vlinderbloemigen)600 euro/ha
Hennep150 euro/ha
Koolzaad150 euro/ha
Tagetes600 euro/ha
Gele mosterd600 euro/ha
Bladrammenas600 euro/ha
Zomergraan (enkel in beheergebied voor akkervogelsoorten)150 euro/ha
Faunamengsel (enkel in beheergebied voor akkervogelsoorten)600 euro/ha
Voor deze teelten zijn er wel minimale zaaidichtheden en aanhoudperiodes vastgelegd.

Het toepassen van precisielandbouwtechnieken is een vierde maatregel. Met een door een GPS automatisch aangestuurde landbouwmachine is het mogelijk om nauwkeuriger gewasbeschermingsmiddelen en/of korrelmeststoffen toe te dienen. Dit moet op minimum 80% van het areaal subsidiabele hoofdteelten toegepast worden. Voor het berekenen van de subsidie (zie onderstaande tabel) maakt men een onderscheid tussen de d-gps (lagere precisie) of de RTK-gps (hogere precisie). Zo kan je tot max. 2750 euro subsidie ontvangen per bedrijf. Belangrijk is wel om elke handeling bij te houden via perceelsfiches. Ook wanneer de handelingen uitgevoerd worden door een loonwerker, kan je deze subsidie aanvragen. Je moet dan wel de facturen bijhouden. Verder kan je ook een subsidie van 100 euro/ha krijgen voor percelen die in 2022 plaatsspecifiek bekalkt worden op basis van een taakkaart. Opgelet: deze taakkaart mag ten vroegste vanaf 30/09/2021 aangemaakt worden op basis van een recente bodemscan. 

De laatste pre-ecoregeling bestaat uit het verhogen van het organisch koolstofgehalte van bouwland via het teeltplan. Landbouwers komen hiervoor in aanmerking als ze door de combinatie van specifieke hoofd- en nateelten op bedrijfsniveau gemiddeld minstens 1350 kg/ha effectieve organische koolstoftoename (EOC) realiseren. Hiervoor krijg je dan 40 euro/ha subsidie. Een hogere toename leidt tot een hoger bedrag, met een maximum tot 100 euro/ha bij een EOC van minstens 1500 kg/ha. Een indicatie van het EOC van de teelten zal dit najaar nog online gepubliceerd worden.

Om steun te kunnen genieten voor het toepassen van deze pre-ecoregelingen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je een GLB-actieve landbouwer zijn, moet het perceel in eigen gebruik zijn voor de hoofteelt en heeft het perceel een minimumgrootte van 0,30 ha. De infofiches over de verschillende pre-ecoregelingen, met een opsomming van alle voorwaarden, kan je terugvinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Heb je nog vragen? Contacteer een DLV-adviseur!

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten