Nieuw Ministerieel Besluit ammoniakemissiearme stalsystemen

Op 16 juli 2021 werd een nieuw Ministerieel Besluit over ammoniakemissiearme stalsystemen gepubliceerd. Onder de veranderingen zien we voornamelijk een wijziging van de algemene voorwaarden van luchtwassers en biobedden én een wijziging van de aanvraagprocedure voor opname van stalsystemen in de ‘lijst van ammoniakemissiearme stallen’. We sommen hieronder de belangrijkste wijzigingen voor jou op. 


Een eerste belangrijke praktische wijziging is dat de exploitant voortaan twee weken voor de ingebruikname van zijn stalsysteem dit per e-mail moet melden aan de toezichthoudende overheid. In deze mail moet het adres van de exploitatie en de datum van de geplande ingebruikname vermeld worden. Daarnaast omvat het besluit de mogelijkheid tot het plaatsen van meerdere warmtewisselaars bij slachtkuikens (P-6.4). 

Wijziging voor luchtwassers en biobedden

Aan de S-Lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren, wordt een nieuwe rubriek toegevoegd: ‘Algemene voorwaarden luchtzuiveringssystemen’. Deze rubriek bevat de vereisten voor een dimensioneringsberekening, een uitvoeringsplan en een technisch plan. Dit moet worden toegevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag. 

Daarnaast worden uitvoerings- en gebruiksvoorwaarden voor luchtzuiveringssystemen opgelijst. Onder de uitvoeringsvoorwaarden behoren o.a. bepalingen rond wekelijkse controles, elektronische monitoring en veiligheid. De gebruiksvoorwaarden omvatten bepalingen rond o.a. onderhoudscontracten, logboek en alarmen.  

Al deze vereisten zijn pas van toepassing op nieuw, nog te bouwen luchtzuiveringssystemen. 

Wijziging van de algemene aanvraagprocedure voor opname van stalsystemen in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen

Bijlage 2 van het Ministerieel Besluit omvat de algemene aanvraagprocedure voor opname van stalsystemen in de ‘Lijst van ammoniakemissiearme stallen’. Deze wordt volledig vernieuwd. Belangrijk om weten is dat deze versie nog niet in werking is getreden. Dit zal gebeuren op een datum die nog bepaald moet worden door de minister van Omgeving. Momenteel is de huidige aanvraagprocedure nog van toepassing. 

De nieuwe aanvraagprocedure voor opname bestaat uit twee fases. De eerste fase is een meetplan of gelijkgestelde metingen, uit te voeren door de leverancier van het systeem. De tweede fase betreft de details van de beoordeling door de overheid. 

Wat er allemaal in een aanvraag moet, is in detail beschreven in de vernieuwde bijlage. Opgelet! Op termijn zal afgestapt worden van de algemene beschrijvingen van een chemische, biologische luchtwasser en biobed. Er zal een nieuwe S-lijst verschijnen. Wanneer een leverancier zijn luchtzuiveringssysteem op de S-lijst wil plaatsen, zal hij via de nieuwe procedure een aanvraag moeten indienen. Zijn luchtzuiveringssysteem komt dan na goedkeuring van de minister op de S-lijst. Voor elk type luchtzuiveringssysteem dat de leverancier produceert en wil verkopen, moet hij een aparte aanvraag indienen. Elk aangevraagd luchtwassertype of biobed resulteert in een apart S-type na goedkeuring. 

Het voordeel van de nieuwe S-lijst is dat luchtzuiveringssystemen met reductiepercentages hoger dan 70% nu wel gehonoreerd zullen worden. Als het reductiepercentage voor geur of fijn stof beschikbaar is, zal dit ook opgenomen worden in de lijst. Anderzijds zal de landbouwer op het moment van de omgevingsvergunningsaanvraag al moeten weten welk specifiek luchtzuiveringstype hij zal plaatsen. Hij zal dus in een vroegere fase informatie en offertes moeten opvragen bij fabrikanten om tijdig een keuze te kunnen maken.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten