Monitoring luchtzuiveringssystemen

Recent werden er enkele wijzigingen goedgekeurd met betrekking tot de VLAREM-wetgeving. Eén van deze wijzigingen heeft betrekking op de voorwaarden voor uitvoering en gebruik van ammoniakemissiearme stallen, deze zijn vastgelegd in artikel Art. 5.9.2.1bis §4 van VLAREM II.

De wijzigingen hebben concreet betrekking op de elektronische monitoring van luchtwassystemen, zoals luchtwassers en biobedden. Volgens de wetgeving dient een luchtzuiveringssysteem op automatische wijze gemonitord te worden met behulp van elektronische monitoring. Via deze monitoring dienen continu en automatisch de parameters geregistreerd te worden die relevant zijn voor een goede werking van het luchtzuiveringssysteem. 

Voorwaarden 

Het systeem van elektronische monitoring moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Er zijn doelmatige meetvoorzieningen aanwezig, zoals een pH-sensor, een geleidbaarheidssensor, een drukverschilmeter, een elektriciteitsmeter, een luchtvochtigheidsmeter en een debietmeter. Voor de registratie van de spuiwaterproductie is per spuileiding een elektromagnetische flowmeter geïnstalleerd. 

 2. De geregistreerde waarden van de relevante parameters worden minimaal één keer per uur geregistreerd. De geregistreerde gegevens worden elektronisch opgeslagen en onmiddellijk automatisch doorgestuurd naar een door de overheid ter beschikking gesteld internetloket. 

 3. De geregistreerde waarden van de relevante parameters worden minimaal 5 jaar ter plaatse bewaard. 

 4. Het monitoringssysteem is voorzien van een alarm. Dit gaat af als er een overschrijding is van de grenswaarden van een van de relevante parameters

Parameters 

Voor luchtwassers moeten minimaal volgende parameters geregistreerd worden: 

 • Zuurtegraad van het waswater (in pH) 

 • Geleidbaarheid waswater (in mS per cm)

 • Spuiwaterproductie (in m³) 

 • Drukval over de luchtwasser (in Pa)

 • Elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp (in kWh)

 • Waswaterdebiet (in m³/uur)

Voor biobedden moeten minimaal volgende parameters geregistreerd worden: 

 • Elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp (in kWh)

 • Drukval over het biobed met een minimum van 3 druksensoren (in Pa)

 • Luchtvochtigheid bovenaan, in het midden en onderaan in het vulmateriaal (in % relatieve vochtigheid)

Deze wijzigingen zijn in werking getreden sinds 16 oktober 2023. Voor bestaande luchtwassystemen geldt er een overgangstermijn tot 31 december 2025 om de systemen in overeenstemming te brengen met deze regelgeving.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten