Mestanalyses: sanctionering en voorwaarden

Sinds 2018 moeten landbouwers voor iedere mestsoort die aanwezig is op hun bedrijf de keuze maken tussen forfaitaire samenstelling of samenstelling op basis van analyses. De keuze die gemaakt wordt geldt voor elk transport van die mestsoort: eigen mest – eigen grond, burenregeling, op lange afstand, export naar het buitenland…

Sinds het invoeren van dit keuzesysteem sensibiliseert de mestbank maximaal om iedereen voldoende vertrouwd te laten worden met het systeem. Sinds dit jaar echter treden ze ook bestraffend op: in januari werden alle mestafzetdocumenten waaraan een analyse moest gekoppeld worden gecontroleerd. 124 documenten werden gereden zonder analyse, hiervoor werden boetes uitgeschreven voor een totaal van 17.700 euro. Wie niet over een geldige analyse beschikt, kan hiervoor een boete verwachten van 100 euro per vracht met een maximum van 400 euro per transportdocument. Deze controle zal maandelijks plaatsvinden.

Om nog even duidelijkheid te scheppen hieromtrent, hebben we de voorwaarden voor het analyse-systeem nog eens opgesomd:

Tijdstip staalname

De staalname moet ten laatste gebeuren op de dag van het eerste transport

Voor varkensmengmest zijn enkel vrachtstalen toegelaten. Hiervoor moeten minimaal van twee verschillende vrachten stalen genomen worden. Het eerste staal moet plaatsvinden op de dag van het eerste transport. Alle vrachtstalen genomen binnen de zeven dagen na de eerste staalname worden meegeteld bij het berekenen van het gemiddelde. 

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een analyse is steeds drie maanden, gerekend vanaf de datum van de staalname. In geval van vrachtstalen, is dit de datum waarop het eerste vrachtstaal werd genomen.

Is er slechts één vrachtstaal genomen, en werd er dus binnen de zeven dagen geen tweede vrachtstaal genomen, dan is die analyse enkel geldig voor die ene vracht.


Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij je DLV-adviseur.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten