Meld je schade door weersverschijnselen in 2020 voor erkenning als ramp door het Vlaams rampenfonds

Op 9 november 2020 is er in het Belgisch Staatsblad een nieuw uitvoeringsbesluit verschenen met betrekking tot het Vlaams Rampenfonds. Onder andere de procedure tot erkenning als ramp is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Niet langer de gemeentebesturen, maar de land- en tuinbouwers zelf, moeten vanaf nu binnen de 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning als ramp indienen bij het Vlaams rampenfonds. Voor de schade die werd geleden door een schadelijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari 2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, nog t.e.m. 8 januari 2021 een aanvraag tot erkenning als ramp worden ingediend. 

Wat houdt dit precies in?

Heb je in 2020 schade gehad aan je gewassen door de droogte, hitte of zonnebrand? Dan moet je dit nu zelf melden aan het rampenfonds. Men wil de gemeenten ontlasten en vraagt daarom dat de land- of tuinbouwer zelf een inschatting maakt van de schade. De Vlaamse Overheid wil op deze manier nagaan of aan het financieel criterium voor de erkenning van een ramp voldaan is. 

Wat met mijn vergoeding?

De melding aan het rampenfonds geldt niet als een aanvraag tot vergoeding van schade. Dat zal pas later kunnen gebeuren nadat het schadelijke weersverschijnsel als ramp erkend is. De drempelwaarde tot erkenning van een ramp is op Vlaams niveau echter vastgelegd op minimum 100 miljoen euro schade. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk landbouwers hun schade doorgeven. Op die manier wordt een correct beeld bekomen van de in Vlaanderen aangerichte schade.  Enkel landbouwers die een brede weersverzekering hebben afgesloten voor minimum 25% van hun totale areaal bij een mogelijke erkenning van de ramp, zullen ook effectief een schadevergoeding kunnen aanvragen. 

Praktisch: hoe meld ik de schade in het kader van de erkenning van het schadelijke weersverschijnsel als ramp voor 2020? 

De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Daarnaast is het ook mogelijk om de aanvraag op papier in te dienen via dit formulier. Het ingevulde formulier dient bezorgd te worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of kan opgestuurd worden naar het adres dat vermeld wordt op het formulier.  Bij vragen contacteer een DLV-adviseur! 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten