Kunstmestregistratie

Terwijl in het verleden de nadruk lag op dierlijke en andere meststoffen, richt MAP 6 zich met de registratie van het gebruik en de handel van kunstmest ook op de kunstmeststoffen. De registratie gebeurt digitaal via een geautomatiseerd platform op het mestbankloket, en dit op perceelsniveau. Deze digitale registratie is verplicht vanaf 1 maand na Publicatie in het Belgisch Staatsblad. Eind vorig jaar gaf de Raad van State een negatief advies betreffende de aangifte en register voor kunstmest en bemesting, waardoor de publicatie ervan nog niet voor direct is. In tussentijd is het invullen van het papieren register wel verplicht. 

Met kunstmest bedoelen we hier elke stof die stikstof – of fosforverbindingen bevat en die op het land wordt aangewend ter bevordering van de gewasgroei, en die met een industrieel proces vervaardigd werd, met inbegrip van ammoniumsulfaat uit spuiwater (chemische luchtwasser).


Twee registers bij te houden 

Het kunstmestregister bestaat uit twee delen: het verhandelregister en het gebruiksregister. 

In het verhandelregister noteer je alle kunstmest die je: 

  • Op je bedrijf ontvangt

  • Overdraagt aan een derde

  • Gebruikt op eigen grond buiten Vlaanderen

Het soort kunstmest (% N en % P2O5) wordt vermeld, de hoeveelheid, de datum van ontvangst, en de gegevens van de kunstmesthandelaar (uitbatingsnummer of KBO-nr of naam en adres). 

Bij overdracht naar derden noteert men dezelfde gegevens (hoeveelheid, soort, datum) en de gegevens van de ontvanger (Landbouwnummer, KBO-nummer of naam en adres). 

Ook spuiwater wordt op die manier naar/van derden verhandeld. 


In het gebruiksregister noteer je het gebruik van kunstmest op percelen in Vlaanderen. 

Welke zaken worden aangegeven: identificatie van het perceel, datum, soort kunstmest en hoeveelheid. Wanneer je meerdere percelen  toevoegt aan een bepaalde datum, dan wordt het kunstmestgebruik evenredig verdeeld volgens de oppervlakte: de applicatie houdt hier geen rekening met bemestingsnormen. 

Ook het gebruik van spuiwater uit een zure wasser wordt op die manier geregistreerd. 

Bij gebruik van kunstmest op groeimedium dient er een verhandelregister ingevuld te worden, maar geen gebruiksregister. 

Een landbouwer kan op gelijk welk perceel het gebruik van kunstmest registreren: de verantwoordelijkheid blijft echter bij de gebruiker op 1/1. 

Nadat alle verzamelaanvragen gekend zijn bij VLM, kan iedere landbouwer voor ieder van zijn percelen een overzicht downloaden van het geregistreerde gebruik  op een specifiek perceel. 

Het aanvechten van een foutief kunstmestregistratie door derden op een perceel waar jij de mestrechten op hebt, gebeurt via de VLM. 


Wanneer registers invullen? 

Als basisregel voor landbouwers geldt dat het register dient ingevuld te worden uiterlijk de 7de dag na de feiten. 

Uitzondering hierop is wanneer het aanwenden van de kunstmest geheel of gedeeltelijk gebeurt binnen de 7 dagen na aankoop: de registratie van aankoop en het (gedeeltelijk) gebruik kan dan tot uiterlijk de 7e dag na het eerste gebruik. 

VB. Er wordt op 7 mei 2021 800 kg ammoniumnitraat geleverd op het bedrijf. Op 10 mei wordt 300 kg van dit ammoniumnitraat toegediend op verschillende percelen. Dan moet de landbouwer ten laatste op 17 mei de 800 kg ammoniumnitraat registreren als ontvangst in zijn verhandelingsregister. 


Overgangsbepaling 2021 

Wie geen sierteelt, boomkweek of groenten van groep I of II of aardbeien op volle grond verbouwt, geniet in 2021 volgende overgangsmaatregel: 

  • Uiterlijk 7e dag na aanwenden van kunstmest: registratie op papier

  • Uiterlijk 30e dag na aanwenden van mest: registratie in mestbankloket 


Overgangsbepaling 2022 

Wie geen sierteelt, boomkweek of groenten van groep I of II of aardbeien op volle grond verbouwt én beschikt over een oppervlakte van max. 5 ha landbouwgrond in Vlaanderen geniet van volgende overgangsmaatregel: 

  • Uiterlijk 7e dag na aanwenden van kunstmest: registratie op papier 

  • Uiterlijk 30e dag na aanwenden van mest: registratie in mestbankloket


Kunstmest in de aangifte 

De aangegeven hoeveelheid kunstmest doorheen het jaar, zal voorgedrukt staan in de mestbankaangifte en aanpasbaar zijn mits motivatie.  

De stock van de kunstmest op 1 januari zal opgegeven moeten worden.Heb je nog vragen? Contacteer een DLV-adviseur!


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten