Kunstmestregister: wat en hoe?

Vanaf 1 januari 2021 zal iedere landbouwer en elke producent, handelaar, importeur… van kunstmest een digitaal kunstmestregister moeten invullen. 

Dit digitaal kunstmestregister zal verplicht via het mestbankloket ingevuld moeten worden en zal bestaan uit twee onderdelen: een gebruiksregister en een verhandelingsregister.

Gebruiksregister

Zoals de naam zelf zegt, zal in dit deel het gebruik van kunstmest op het bedrijf moeten geregistreerd worden door de landbouwer. Hierbij zal dus moeten geregistreerd worden op welke dag, welke hoeveelheid kunstmest,  met welke samenstelling op welk perceel werd toegediend.

Dit gebruiksregister moet niet ingevuld worden voor teelten op een groeimedium. WEL voor teelten in volle grond onder permanente overkapping.


Verhandelingsregister

In dit deel zal alle ontvangst of overdracht naar derden van kunstmest geregistreerd worden. 

Indien kunstmest gemengd zou worden met andere producten waarbij het eindproduct niet meer als kunstmest wordt aanzien, dient dit ook opgenomen te worden in dit deel.

In het verhandelregister moet de naam, de samenstelling, de hoeveelheid, de datum van aankomst of vertrek en de gegevens van aanbieder/afnemer genoteerd worden.

Indien er overdrachten van kunstmest zouden plaatsvinden tussen verschillende exploitaties binnen één bedrijf, moet dit niet opgenomen worden binnen dit verhandelingsregister.


    Verantwoordelijkheid

    De landbouwer die de bemestingsrechten heeft, is verantwoordelijk voor het correct invullen van de gegevens in het kunstmestregister. De verantwoordelijke van ieder perceel zal toegekend worden van zodra de verzamelaanvraag werd ingediend, dus na 30 april. 
    Landbouwers of loonwerkers die zelf de bemestingsrechten op een specifiek perceel niet hebben, maar hierop toch kunstmest toedienen, kunnen de gegevens wel invullen op het gebruiksregister van dit perceel. Kunstmest die toegevoegd wordt zonder akkoord van de landbouwer die de bemestingsrechten heeft,  kan beschouwd worden als in strijd met de bepalingen van het mestdecreet. Een voorbeeldformulier om zo’n akkoord te bezegelen, zal gepubliceerd worden op de website van de VLM. Dergelijk akkoord is geen verplichting, maar wordt aangeraden om problemen te vermijden.

    Deadlines

    Voor het invullen van de gegevens in het register worden volgende deadlines vooropgesteld:
    • Voor handelaars/producenten: uiterlijk de 2de dag nadat de kunstmest verhandeld werd.

    • Voor landbouwers: uiterlijk de 7de dag nadat de kunstmest ontvangen, verhandeld of toegediend werd op het perceel.

    Voor 2021 is volgende overgangsmaatregel van toepassing:
    • Landbouwers mogen uiterlijk de 30ste dag nadat de kunstmest geleverd, verhandeld of toegediend werd het kunstmestregister invullen indien aan deze twee voorwaarden voldaan is:

    1. Er op de bedrijfspercelen geen sierteelt, boomkweek, groenten van groep I of II of aardbeien worden geteeld, EN

    2. Uiterlijk de 7de dag nadat de feiten plaatsvonden, de nodige gegevens op papier of digitaal worden bijgehouden, vooraleer in te vullen in het kunstmestregister op het mestbankloket.

     

    • Indien de ontvangen hoeveelheid kunstmest binnen de 7 dagen na ontvangst, geheel of gedeeltelijk wordt toegepast op landbouwpercelen, moeten de gegevens binnen de 7 dagen na het eerste gebruik van de kunstmest, ingevuld worden in het verhandelingsregister.

    VB. Er wordt op 7 mei 2021 800 kg kalkammonsalpeter geleverd op het bedrijf. Op 10 mei wordt 300 kg van dit kalkammonsalpeter toegediend op verschillende percelen. Dan moet de landbouwer ten laatste op 17 mei de 800 kg kalkammonsalpeter registreren als ontvangst in zijn verhandelingsregister, en de 300 kg toegediende kalkammonsalpeter ofwel op papier of digitaal bijhouden ten laatste op 17 mei en ten laatste op 6 juni registreren in zijn gebruiksregister.

    • Producenten, handelaars… moeten binnen de 30 dagen nadat de kunstmest ontvangen of verhandeld werd, dit noteren in hun digitaal kunstmestregister met als voorwaarde dat ze het binnen de 7 dagen ook digitaal of op papier registreren.


    Voor 2022 gelden enkel nog de uitzonderingsregels voor landbouwers. Alleen komt er nog een 3de voorwaarde bij voor de 30 dagen-regel:
    • Landbouwers mogen uiterlijk de 30ste dag nadat de kunstmest geleverd, verhandeld of toegediend werd het kunstmestregister invullen indien aan deze 3 voorwaarden voldaan is:

    1. Er op de bedrijfspercelen geen sierteelt, boomkweek, groenten van groep I of II of aardbeien worden geteeld, EN

    2. Uiterlijk de 7de dag nadat de feiten plaatsvonden, de nodige gegevens op papier of digitaal worden bijgehouden, vooraleer in te vullen in het kunstmestregister op het mestbankloket, EN

    3. De totale landbouwoppervlakte van het bedrijf niet meer dan 5 ha bedraagt. 


    Als landbouwer blijft het dus belangrijk om na elke levering, verhandeling of gebruik van kunstmest dit steeds onmiddellijk al ergens te noteren (op papier of digitaal) zodat dit tegen de wettelijke termijn (uiterlijk de 7e dag of 30e dag indien voldaan aan voorwaarden) correct geregistreerd kan worden in het mestbankloket. DLV heeft hiervoor een eenvoudig sjabloon voor opgesteld. 


    Sinds 15 april 2021 is het digitaal kunstmestregister beschikbaar op het mestbankloket, meer info vind je hier.


    DEEL DIT BERICHT:

    Recente projecten