Is het veranderen van een bestaand BPA of RUP (on)mogelijk als particulier?

Voor 7 maart 2019 was de enige mogelijkheid om een bijzonder plan van aanleg (BPA) of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) te wijzigen, het aanvragen van een planologisch attest. Om een planologisch attest te kunnen aanvragen, moet je echter aan enkele voorwaarden voldoen. Een daarvan is bijvoorbeeld dat enkel een zonevreemd bedrijf hiervoor in aanmerking komt.

Op die desbetreffende 7 maart werd door een besluit van de Vlaamse Regering artikel 7.4.4/1 geïmplementeerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening (VCRO). In dit artikel wordt de mogelijkheid gegeven aan gemeentelijke besturen om bijzondere plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen te herzien of op te heffen voor een beperkt aantal zaken, zoals:

  • Perceelsafmetingen

  • De afmetingen en inplanting van constructies

  • De dakvorm en de gebruikte materialen

  • De maximaal mogelijke vloerterreinindex

  • Het aantal bouwlagen

  • De voortuinstroken, binnenplaatsen, afsluitingen, buitenaanleg, bufferstroken en bouwvrije stroken

  • Het aantal toegelaten woongelegenheden of bedrijfseenheden per kavel

Door een gemotiveerd schrijven aan het College van Burgemeester en Schepen van je gemeente kan de vraag gesteld worden of deze zich wil engageren om het geldende BPA of RUP waarin jouw perceel gelegen is te herzien of op te heffen. Een groot verschil bij een aanvraag tot planologisch attest is dat dit niet enkel mogelijk is als bedrijf, maar ook als particulier of groep buurtbewoners.

Indien er een akkoord met het gemeentelijk bestuur kan worden bekomen, staat er nog een lange procedure te wachten tot de herziening of opheffing van de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA of RUP is voltrokken.

In theorie lijkt het opstarten en toepassen van dit artikel heel eenvoudig, maar in praktijk is dit echter complex en moet er gelobbyd worden. Neem om die reden een van onze DLV-adviseurs onder de arm om de aanvraag gericht naar het College van Burgemeester en Schepen goed te motiveren en je tijdens de volledige procedure te begeleiden.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten