Grondwaterwinning in de paardensector

Door de aanhoudende droogte tijdens de zomerperiode wordt het opvangen van hemelwater en het op zoek gaan naar alternatieven als maar belangrijker. Ook in de paardensector is het van groot belang om voldoende water ter beschikking te hebben, onder andere als drinkwater voor de dieren. 

Indien je moeilijkheden hebt om de waterbehoefte van het bedrijf in te vullen met de beschikbare waterbronnen, kan de aanvraag van een grondwaterwinning overwogen worden. Denk maar aan een vijver, steenput of boorput. Een vergunning voor het oppompen van grondwater dient voor de juiste toepassingen aangevraagd te worden aangezien grondwater niet ongecontroleerd mag opgepompt worden.  De oorzaak hiervan ligt bij de nadelige effecten voor de grondwaterlaag die het oppompen van grondwater met zich meebrengt. De VMM onderzoekt wat de gevolgen kunnen zijn voor de grondwaterlaag en geeft advies bij de vergunningsaanvraag. 

Indien je vooraf nagaat in welke watervoerende laag, met bijhorend beleid, de grondwaterwinning gelegen is en voor welke toepassing de winning wordt aangevraagd, kan een vergunning aangevraagd worden.

Een grondwaterwinning moet steeds gemeld worden aan de VMM. Het onttrekken van grondwater voor huishoudelijke doeleinden (debiet kleiner dan 500 m³/jaar) of via een handpomp is niet vergunningsplichtig.  Alle andere activiteiten waarbij grondwater onttrokken wordt, is vergunningsplichtig. Of de aanvraag via een melding of een volledige vergunningsaanvraag dient te verlopen, is afhankelijk van het debiet en van de diepte van de grondwaterwinning ten opzichte van het dieptecriterium. Het dieptecriterium geeft aan voor welke lagen een kwantitatief of kwalitatief beleid dient gevoerd te worden. Indien het debiet van alle winningen samen kleiner is dan 5.000 m³/jaar en de diepte van alle putten kleiner is dan het dieptecriterium ter plaatse, is er slechts een melding vereist. 

Wanneer het debiet van alle winningen samen kleiner is dan 5.000 m³/jaar en de diepte van 1 put groter is dan het dieptecriterium ter plaatse, is er een omgevingsaanvraag klasse 2 vereist. 

Indien het opgepompt debiet groter is dan 5.000 m³ per jaar, maar een debiet van 30.000 m³ per jaar niet overschrijdt, val je tevens onder klasse 2. Is het totaal opgepompt debiet groter dan 30.000 m³ per jaar, dan val je automatisch onder klasse 1. Wil je een aanvraag indienen voor een grondwaterwinning, dan is de waterbehoefte van het bedrijf van enorm belang. Deze waterbehoefte bestaat uit het aantal gedomicilieerde personen, het aantal dieren, enz. Het is van belang dat het grondwater wordt aangevraagd voor de juiste toepassing.

Een open put/vijver kan gevuld worden door grondwater dat op een natuurlijke wijze in de put terecht komt. Naast grondwater kan de put ook aangevuld worden met hemelwater afkomstig van daken. Als je water oppompt uit een vijver, is er ook een vergunning vereist, omdat dit aanzien wordt als grondwater. 

Een vergunning voor het winnen van grondwater gaat gepaard met de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden. Dit is van toepassing voor zowel de meldingsplichtige als de vergunningsplichtige winningen. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van een debietmeter.DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten