Groenbedekkers: dikwijls verplicht, altijd nuttig

Groenbedekkers inzaaien na de hoofdteelt geeft tal van voordelen. De inzaai ervan beperkt onder andere het risico op verlies van nutriënten waardoor dit een goede zaak is voor de algemene waterkwaliteit, het speerpunt van MAP 6. Ook verhoogt het organische stofgehalte wat dan weer voordelen biedt voor bv. de vruchtbaarheid van de grond en de aanhoudende strijd tegen de gevolgen van de droogte.

Het inzaaien van groenbedekkers is trouwens voor vele landbouwers een verplichting om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de vergroeningseisen uit het GLB en de verplichtingen vanuit het mestdecreet MAP 6.

   Tijdig inzaaien van groenbedekkers is belangrijk om maximaal te profiteren van de eerder genoemde voordelen. 
   MAP 6 legt voor gronden gelegen in gebiedstype 1, 2 en 3 (gele, oranje en rode gebieden) op dat wanneer de hoofdteelt geoogst is voor 31 augustus er uiterlijk tegen 15 september een vanggewas moet ingezaaid zijn, ofwel moet de hoofdteelt gevolgd worden door een nateelt. Dit geldt niet voor percelen in zware kleigrond. 

   Daarnaast heeft elke landbouwer enkele weken geleden een bericht gekregen over het verplichte doelareaal vanggewassen voor 2020. Voor de percelen in oranje en rode gebieden werd hierin een aantal hectare bouwland opgelegd waarop vanggewassen moeten ingezaaid worden. Voor vanggewassen na mais en niet-vroege aardappelen dienen deze uiterlijk op 15 oktober ingezaaid te worden, voor vanggewassen na de andere hoofdteelten is 15 september de uiterlijk inzaaidatum. Tot slot legt de Mestbank aan sommige landbouwers met een sterk afwijkende nitraatresidu maatregelen op waarbij ook een verplicht areaal aan vanggewassen kan opgelegd worden. 

   Wat de vergroeningseisen voor het GLB betreft: om te voldoen aan het minimale areaal aan ecologisch aandachtsgebied (EAG) wordt dikwijls gekozen voor het inzaaien van groenbedekkers. De uiterste inzaaidatum hiervoor is afhankelijk van de landbouwstreek. Voor de Leemstreek is dit 30 september, voor Polders en Duinen was dit 19 augustus en voor de andere streken is dit 31 oktober.

   De lijst van gewassen als groenbedekker is verschillend voor de verplichtingen uit het GLB en MAP 6. Toch kan er gecombineerd worden. 

   De lijst van de mogelijke groenbedekkers voor EAG vind je hier. Er moet een mengsel van minstens twee groenbedekkers ingezaaid worden.

   De volgende gewascombinaties tellen mee om het gerealiseerde areaal “vanggewassen” voor MAP 6 te bepalen:
   • tijdelijk grasland, tagetes en facelia

   • teelten waarna uiterlijk 15 september een vanggewas ingezaaid werd

   • niet-vroege aardappelen en maïs waarna uiterlijk 15 oktober een vanggewas ingezaaid werd

   • maïs met onderzaai gras

   • niet-nitraatgevoelige hoofdteelten gevolgd door een laag-risico nateelt

   De teeltabel hiervoor vind je hier. 

   Een veel voorkomende groenbedekker is grasland. Indien er twee soorten gras uit de tabel van mogelijke groenbedekkers voor EAG worden gecombineerd, komt deze dus in aanmerking voor zowel de verplichtingen voor de vergroeningseisen als voor  MAP 6.

   Zowel voor MAP 6 als voor EAG gelden dezelfde verplichte aanhoudperiodes voor de groenbedekkers. Voor de Polders en Duinen is dit t.e.m. 15 oktober, voor de Leemstreek t.e.m. 30 november en voor de andere streken t/m 31 januari.

   Ook administratief moet iedere landbouwer dit najaar opnieuw voldoen aan de verplichtingen: Via de verzamelaanvraag dient de landbouwer met percelen in de Leemstreek uiterlijk op 30 september de correcte percelen aan te geven voor EAG in de verzamelaanvraag. Voor Polders en Duinen was dit 19 augustus. Voor de andere streken is dit 31 oktober. De verplichtingen vanuit MAP 6 dienen ook in de verzamelaanvraag correct weergegeven te worden. Hier geldt voor alle landbouwstreken als uiterste datum 31 oktober.

   Heb je vragen? Contacteer een DLV-adviseur!


   DEEL DIT BERICHT:

   Recente projecten