Gewijzigde perceelsaangifte in verzamelaanvraag 2022

Het Departement Landbouw & Visserij heeft bepaald dat vanaf 2022 de betalingsrechten (‘premies’) enkel nog geactiveerd kunnen worden door de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt. Concreet betekent dit dat uit de verzamelaanvraag zal moet blijken dat de percelen op 30 april en op 31 mei door dezelfde landbouwer in gebruik zijn om nog premies te kunnen ontvangen.  Dit heeft voor vele landbouwers verregaande gevolgen.

Bovendien is in gebiedstypes 2 & 3 volgens MAP 6 (de oranje en rode gebieden)  bemesting enkel toegestaan door de landbouwer die ook de hoofdteelt verbouwt. Dit heeft vooral praktische gevolgen voor de cultuurcontracten, de zogenaamde ‘seizoenspachten’, de activatie van betalingsrechten en de vergroeningspremie (zoals bv. derde teelt bij gewasdiversificatie).

Het Departement Landbouw en Visserij wil de verzamelaanvraag meer in overeenstemming brengen met de werkelijke situatie op het veld en de inkomenssteun maximaal uitbetalen aan actieve landbouwers die het teeltrisico dragen. Daarom zullen landbouwers vanaf 2022 enkel nog betalingsrechten kunnen activeren op percelen die ze zelf in gebruik hebben op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag (30 april) én in gebruik hebben voor de hoofdteelt (op 31 mei). Deze landbouwer moet dan desgevallend ook aan de vergroeningseisen voldoen zoals voldoende ecologisch aandachtsgebied (EAG) door bv. het inzaaien van groenbedekkers, en voldoen aan de gewasdiversificatie door bv. een derde teelt te voorzien.

Wanneer je als landbouwer dus een perceel tijdelijk verhuurt aan een andere landbouwer, bijvoorbeeld met een cultuurcontract, ben je niet meer zelf de gebruiker van de hoofdteelt en zal je dus geen betalingsrechten meer kunnen activeren op dat perceel. Je kan jouw betalingsrechten wel tijdelijk verhuren aan de huurder van jouw perceel. Deze overdracht moet digitaal ingediend worden via het e-loket en uiterlijk op 30 april 2022. Opgelet: bij de verhuur van betalingsrechten moet je wel rekening houden met fiscale aspecten en met BTW! 

De landbouwer die de hoofdteelt verbouwt, is de landbouwer die verantwoordelijk is voor zowel het zaaien/planten als de verdere teelthandelingen tijdens het teeltseizoen, zoals bv. het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, en dit tot het oogsten. Het Departement Landbouw en Visserij laat enkel toe om kort voor de oogst de verantwoordelijkheid voor de hoofdteelt over te dragen aan een andere landbouwer door een teeltcontract of ‘verkoop op stam’. Verder ben je bv. ook verantwoordelijk voor het bijhouden van de teeltfiches en moet je eigen facturen van de diverse teelthandelingen kunnen voorleggen. 

De gewijzigde regels voor de perceelsaangifte zullen voor elke landbouwer geval per geval bekeken moeten worden. Contacteer hiervoor je DLV-adviseur en je boekhouder om een oplossing op maat voor jouw bedrijf uit te werken.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten