Geen vergunning in de paardenhouderij? Let op voor mogelijke sancties!

Als paardenhouder denk je niet meteen aan vergunningen. Je kent vast ook iemand die een stal heeft geplaatst zonder vergunning. Misschien denk je wel dat het nooit zal uitkomen dat je geen vergunning hebt aangevraagd… Toch heb je in veel gevallen een vergunning nodig. Daarbovenop zijn de sancties bij niet-naleving van de regelgeving inzake vergunningen niet mild.


Misdrijf of inbreuk

De regelgeving maakt een onderscheid tussen een misdrijf enerzijds en een inbreuk anderzijds. Een misdrijf wordt gesanctioneerd met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en/of een geldboete van € 26,00 tot € 400.000,00. Er is sprake van een misdrijf wanneer je een gebouw optrekt, afbreekt, verbouwt of herbouwt zonder vergunning, terwijl deze vergunning wel verplicht is. Voorbeelden kunnen zijn:

  • Plaatsen van een  hobbystal in agrarisch gebied;

  • Plaatsen van een gemetst schuilhok in de weide;

  • Het volledige dakgebinte van een gebouw vernieuwen;

  • Herbouwen van een verkrotte stal;

  • Een nieuwe stapmolen aanleggen op een stuk weide in agrarisch gebied;

  • Een veranda voorzien aan je woning;

  • ….

Een inbreuk kan niet worden bestraft door de strafrechter, maar er kan wel een bestuurlijke geldboete worden opgelegd van maximaal € 50.000,00. Voorbeelden van inbreuken zijn:

  • Het bouwen van een stal groter dan 40m² zonder controle van een architect;

  • Instandhouden van een illegale constructie in natuurgebied;

  • Te dicht bouwen bij de perceelsgrens, dan toegelaten bij de perceelsgrens.

Dit betreft slechts enkele illustratieve voorbeelden. Om te kunnen inschatten of je handelt in overeenstemming met de regelgeving is het steeds aangewezen de regelgeving goed te controleren. Hiervoor kan je informeren bij de gemeente of je laten bijstaan door een specialist ter zake.


Hoe komt men dit te weten?

Al te vaak denkt men, mij zal het niet overkomen. Vaak komt een inbreuk of misdrijf pas aan het licht bij een burenruzie of onverwachte controle. Ook wanneer men plots wel een vergunning aanvraagt voor een nieuwe constructie, vormt het een probleem dat reeds bestaande gebouwen niet correct vergund zijn. Nochtans zijn er veel personen die een inbreuk of misdrijf kunnen vaststellen: de politie, personeelsleden van de Vlaamse regering, het Vlaams Gewest of de gemeente.

In eerste instantie wordt hiervan een verslag of een Proces-Verbaal opgemaakt. Van zodra dit wordt opgemaakt gaat de bal echter aan het rollen. Deze documenten worden immers overgemaakt aan de strafrechter in geval van misdrijf en aan het hoofd van de dienst handhaving bij een inbreuk.


Geen vervolging, maar toch gevolgen!

Indien de strafrechter oordeelt dat hij geen straf wenst op te leggen, dan zijn er toch rechtelijke maatregelen of bestuurlijke maatregelen mogelijk.

Er kan nog steeds een herstel gevorderd worden. Dit betekent dat je het gebouw terug in de toestand moet brengen die het had voor je de werken uitvoerde. Een nieuwe stal, een nieuw schuilhok, een uitbreiding van een gebouw, … Al deze onderdelen moeten in dat geval worden afgebroken.

Uiteraard is een herstel in de oorspronkelijke toestand niet altijd mogelijk of opportuun. Indien men oordeelt dat het misdrijf verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening, kan men voorstellen dat een meerwaarde wordt betaald. Een meerwaarde is een financiële vergoeding voor het behoud van een situatie die eigenlijk niet in overeenstemming is met de regelgeving.

Verder voorziet de regelgeving ook nog in een stakingsbevel, waarbij men tijdens het uitvoeren van de werken alles kan stopzetten. Ook kan een dwangsom worden opgelegd waarbij, bijvoorbeeld per dag dat een gebouw gebruikt wordt in strijd met de regelgeving, een geldsom kan worden gevraagd.


Gouden raad

Gelet op de verregaande mogelijkheden van zowel de strafrechter, als de politie en de hiervoor aangewezen ambtenaren, is het aan te raden om je steeds goed te informeren.

Indien er reeds handelingen werden uitgevoerd in strijd met de regelgeving, dan kan dit vaak nog “geregulariseerd” worden. Bij een regularisatie wordt alsnog een vergunning aangevraagd, ook wanneer de werken reeds werden uitgevoerd. Op dat ogenblik moet wel de meest recente regelgeving worden toegepast. Op deze manier wordt een gevangenisstraf, geldboete of herstelvordering vermeden.


 Heb je vragen omtrent dit thema? DLV helpt je graag verder, contacteer ons.DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten