Geen derogatie in 2023?

Eind 2022 liep MAP 6 ten einde. Zoals elk jaar werd ook voor het jaar 2022 een mestrapport opgemaakt door VLM. Hieruit blijkt dat de doelstellingen van MAP 6 niet gerealiseerd zijn. De nitraatgehalten in de MAP-meetnetten voor oppervlakte- en grondwater vertonen onvoldoende verbetering. De onvoorziene, uitzonderlijke droogteperiodes (2017-2020) zorgen zelfs voor een achteruitgang. In 2021 waren de weersomstandigheden terug gunstiger wat dan ook leidde tot een lager gewogen gemiddeld nitraatresidu in de bodem. Voor het meetjaar 2021-2022 waren de meetresultaten opnieuw beter dan in de droogteperiodes van 2017 tot en met 2020. Echter lagen ze nog altijd in lijn met de cijfers van de 4 winterjaren voorafgaand aan de droogteperiodes. 

Volgens de VLM is er dan ook een klimaatrobuust mestbeleid nodig, gezien de uitzonderlijk droge weersomstandigheden in de toekomst vaker zullen voorkomen. 

Ook de Europese commissie geeft aan dat ze zeer bezorgd is over de waterkwaliteit in landbouwgebied in Vlaanderen. Hierdoor ondersteunt ze dan ook niet de vraag van de Vlaamse Overheid om in 2023 derogatie toe te kennen. Enkel als er een mestactieplan wordt opgesteld dat een sterke verbetering van de waterkwaliteit in Vlaanderen kan garanderen, zou de Europese Commissie een nieuwe derogatieregeling overwegen en goedkeuren.

Gezien momenteel de onderhandelingen tussen de landbouw-, natuur- en milieuorganisaties over een nieuw voorstel voor MAP 7 nog volop lopende zijn, neemt de Vlaamse Regering aan dat er in 2023 dus geen derogatie meer zal toegekend worden. De VLM vraagt dan ook hiermee rekening te houden tijdens het komende bemestingsseizoen.

Zolang er geen akkoord is over MAP 7 en dit in regelgeving is omgezet, blijft MAP 6 van kracht.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten