Equivalente maatregelen

In MAP 6 werd de mogelijkheid ingebouwd om een alternatief te voorzien voor de ‘standaard’-maatregelen in gebiedstype 2 en 3, namelijk de equivalente maatregelen genoemd. 

In het najaar van 2019 werd een oproep gelanceerd vanuit de VLM om voorstellen voor equivalente maatregelen in te dienen. Deze voorstellen werden behandeld door een commissie. 

Voor 2020 zijn momenteel twee equivalente maatregelen goedgekeurd: het inzaaien van wintergranen en het adviessysteem groenten KNS. 


Inzaaien van wintergranen

Eén van de basisregels is het inzaaien van een verplicht doelareaal ‘vanggewassen’. Door het intekenen op deze maatregelen kan men het areaal wintergranen, na een nitraatgevoelige hoofdteelt en ingezaaid voor 15/11, in rekening brengen voor het doelareaal vanggewassen. Belangrijk is wel dat deze aangehouden blijven als hoofdteelt voor het jaar 2021.

Volgende wintergranen komen in aanmerking: wintertarwe, wintergerst, triticale, winterhaver, winterroge en spelt. 

Wintergranen waarbij na een nitraatgevoelige hoofdteelt nog een specifieke teelt werd verbouwd komen niet in aanmerking. 

Adviessysteem groenten KNS

Percelen met groenten uit groep I, II of III komen in aanmerking voor het realiseren van het doelareaal vanggewassen. 

Voor alle percelen met groenten van groep I, II of III waarop je de equivalente maatregel toepast gelden volgende voorwaarden:

 • Je laat je begeleiden door een erkend praktijkcentrum en de bemestingsadvisering gebeurt volgens de bepaling van het Duitse KNS-adviessysteem.

 • Vóór het zaaien of planten wordt maximaal 50% van de bemestingsnorm werkzame stikstof toegediend. Van deze voorwaarde kan enkel afgeweken worden door middel van een bodemstaalname, genomen vóór de eerste bemesting, met bijhorend bemestingsadvies.

 • Worden er meerdere groententeelten verbouwd op één perceel in hetzelfde jaar, dan mag er niet bemest worden voor het planten of zaaien van de tweede teelt tenzij:

  • Je beschikt over een bodemstaal, genomen na de oogst van de eerste teelt. 

  • EN

  • Uit het bijhorend advies blijkt dat er nog bemesting nodig is. Het advies geldt dan ook als beperkende hoeveelheid. Tenzij het mestdecreet deze hoeveelheid niet toelaat.

 • Per perceel houd je een register bij waarin volgende zaken genoteerd worden:

  • Uitgevoerde bemestingen

  • Plant- of zaaidatums, oogstdatums, overige bodembewerkingen

  • Datums van staalnames

  • Resultaat van bodemanalyses

 • In het najaar laat je op minstens drie percelen, aangeduid door de VLM, op eigen kosten een nitraatresidubepaling uitvoeren.

          Aanvraag equivalente maatregelen

          Het aanvragen van de equivalente maatregelen bestaat uit twee stappen:
          • Een aanvraag indienen via het mestbankloket en dit ten laatste op 15 mei 2020. (Oorspronkelijk was de deadline 30 april, maar deze werd uitgesteld door de coronacrisis.)

          • Het teeltplan wordt correct aangegeven via de verzamelaanvraag. De landbouwer die op 1 januari het perceel aangeeft, is verantwoordelijk voor de vanggewasverplichting.


          Volgende landbouwers komen NIET in aanmerking voor de equivalente maatregelen:

          • Focusbedrijf met maatregelencategorie 2 of 3

          • Bedrijven die beschikken over een vrijstelling

          • Landbouwers waarbij de mestbankaangifte na 15 maart ’20 en/of de verzamelaanvraag na 15 mei ’20 werden ingediend.

          • Landbouwers die een aanvraag voor equivalente maatregelen hebben aangevraagd, kunnen geen vanggewasovereenkomst afsluiten. Niet als ontvanger en niet als aanbieder.

          Sancties

          Landbouwers die equivalente maatregelen toepassen, maar die eind dit jaar toch niet voldoen aan hun opgelegd doelareaal of niet alle voorwaarden van de equivalente maatregelen hebben gevolgd,  zullen een boete ontvangen van 1000€ per hectare doelareaal. Dus niet alleen op het niet-gerealiseerd doelareaal. 
          Het is dus belangrijk om alle voor- en nadelen even op te lijsten vooraleer men een aanvraag indient voor deze equivalente maatregelen. Indien je nog vragen hebt of overweegt om één van deze equivalente maatregelen toe te passen, neem gerust contact op met je DLV-adviseur. 


          DEEL DIT BERICHT:

          Recente projecten